BMW

Learn more about BMW models, products and services:

Указание за защита на данните

0 min reading time

Обработката на данни във връзка с тестовите автомобили „Connected Test Vehicle“

Високите изисквания, които поставяте към характеристиките на нашите продукти и услуги, е за нас лайтмотив в работата с Вашите данни. Нашият стремеж при това е да създадем и да запазим основата за изпълнени с доверие търговски отношения с нашите клиенти и заинтересовани лица. Поверителността и интегритетът на Вашите лични данни за нас е от особено значение.

Искаме да подобрим комфорта на превозното средство чрез въвеждане на нови технологии за по-нататъшно развитие на асистирани, свързани, частично автоматизирани и автоматизирани функции за комфорт на превозното средство, като по този начин ви предлагаме безопасно шофиране.

За целта използваме нашите съответно маркирани тестови автомобили за записване на данни от различни сензори, включително видео записване на обкръжаващата среда на автомобила, както и интериора.

Кой е отговорният орган за обработката на данни?

Акционерното дружество Bayerische Motoren Werke (по-нататък наречено "BMW" или "ние") със седалище в 80788 München, Petuelring 130, и регистрирано под номер: München HRB 42243, по смисъла на Общия регламент на ЕС относно защитата на данните („ОРЗД“) е администратор за обработката на лични данни във връзка с видео- и аудиозаписите, свързани с разработването на асистиращи, свързани, частично автоматизирани и автоматизирани функции на шофирането.

Кои Ваши данни с каква цел обработваме?

Личните данни, които се събират чрез използване на нашите маркирани тестови автомобили в движението по обществените пътища, се обработват по следния начин:


Тестовите автомобили са оборудвани с различни сензори (като радарни, ултразвукови, GPS/локализиращи сензори), микрофони и видеокамери. Движението по обществените пътища (обкръжаваща среда на тестовите автомобили) се записва във видео- и аудиофайлове и се запаметява за по-нататъшни анализи и при необходимост се комбинира с други данни от сензори. 

Тестовите автомобили са оборудвани с различни сензори (като радарни, ултразвукови, GPS/локализиращи сензори), микрофони и видеокамери. Тестовите автомобили са оборудвани с различни сензори (като радарни, ултразвукови, GPS/локализиращи сензори), микрофони и видеокамери.

Видеозаписите се използват за съставянето на статични и динамични транспортни обекти. Това могат да са пътни маркировки, автомобили, мотоциклети, велосипеди и т. н. с тяхното индивидуално положение и движение спрямо тестовия автомобил, както и положението и движението на пешеходците. За изчисляване на възможното движение на пешеходец – например дали дадено лице възнамерява да пресече улица – може да бъде анализирана също и посоката на неговия поглед.

Аудиозаписите на интериора на автомобила като например сирена, се използват, за да се види, че движещият се автомобил в случай на движеща се зад него линейка с включена сирена и предимство при движение трябва да отбие встрани. Видео-, аудиоданните и данните от сензорите по време на тестовото пътуване се използват, за да се разпознаят участниците в движението по пътищата и основните сценарии за движение и да се реагира според тях. При по-нататъшната оценка на записите видео-, аудиоданните и данните от сензорите служат за разработване и усъвършенстване на алгоритмите за асистиращи, свързани, частично автоматизирани и автоматизирани функции на шофирането.

Ние не сме заинтересовани към  идентифицирането на хора и нашите системи не са конфигурирани за такива цели, тъй като това не е необходимо за разработката на асистиращи, свързани, частично автоматизирани и автоматизирани платформи за шофиране. Всички обекти в движението се категоризират само като автомобили, мотоциклети, пешеходци и т. н. Въпреки това видео- и аудиозаписите могат да съдържат записи на отделни хора в движението по пътищата, регистрационни номера на автомобили или други лични данни. На следващите изображения могат да се видят записите на превозни средства и пешеходци в рамките на видимото поле на тестовия автомобил. С помощта на алгоритми те се идентифицират и съответно класифицират само като „хора“, „автомобили“, „товарни автомобили“. Снимките не се използват за идентифициране на преминаващите пешеходци или на различните модели превозни средства и техните водачи.

Следващите изображения показват видеозапис (фиг. 1) и извлечените посредством софтуер данни, включващи идентификация на обекта „товарен автомобил = розова клетка“, „автомобил = жълта клетка“ и „човек = синя клетка“ (фиг. 2).

Следващите изображения показват видеозапис и извлечените посредством софтуер данни Следващите изображения показват видеозапис и извлечените посредством софтуер данни

Кое е правното основание за обработката на тези данни?


Правното основание за събирането и обработката на видео- и аудиозаписите на обкръжаващата среда на тестовите автомобили (включително записите на лични данни на пешеходците и шофьорите) е основателният интерес на администратора съгласно чл. 6 ал. 1 буква е ОРЗД.
Основателният интерес на BMW към обработката и запаметяването на тези видео- и аудиозаписи произтича от интереса за експлоатацията на тестовите автомобили и допълнителното разработването на платформа за асистиращо, свързано, частично автоматизирано и автоматизирано шофиране. Данните, събрани от тестовите автомобили по време на процеса на разработка, се използват за разработване и одобряване на алгоритми за различни функции на автономното шофиране. Освен това съществува основателен интерес за обработката на данните от тестовите автомобили след старта на производството. Това е особено важно за (i) разработката/одобрението на софтуерна версия за отстраняване на грешки, (ii) за защитата в случай на съдебно производство или (iii) за изпълнението на законови задължения, най-вече на изискванията на контролните органи.


Освен това BMW е силно заинтересовано от подобряване на безопасността на автомобилите и пътната безопасност чрез разработката на собствени системи за шофиране. Това също може да служи на обществения интерес. Видео и аудио записите на обкръжаващата среда на тестовите автомобили са необходими, за да подсигурят безопасната употреба на асистиращи, свързани, частично автоматизирани и автоматизирани автомобили.

Колко дълго пазим Вашите данни?

Ние пазим Вашите лични данни, само колкото е необходимо за съответната цел. Ако данните се обработват за няколко цели, данните се изтриват или продължават да се пазят само във форма, която не може да бъде директно възстановена от Вас, докато бъде постигната последната посочена цел.

Как се защитават Вашите данни?

Ние защитаваме Вашите данни според нивото на технологиите. Например, прилагат се следните защитни мерки, за да бъдат Вашите лични данни защитени от злоупотреба или друга неправомерна употреба:

Достъпът до личните данни е ограничен за определен брой оторизирани лица за декларираните намерения: 

 • Събраните данни се пренасят само в криптирана форма.
 • ИТ-системите за обработката на данни са технически изолирани от други системи, за да се възпрепятства неоторизиран достъп, например чрез хакване.
 • Освен това достъпът до тези ИТ-системи постоянно се контролира с цел ранно разпознаване и възпрепятстване на злоупотреба.

На кого предаваме данните и как Ви защитаваме при това?

За разработване и валидиране на сигурни и доверени алгоритми за разработката на платформа за асистиращо, свързано, частично автоматизирано и автоматизирано шофиране.трябва да бъдат изминати милиони километри за всяка комбинация от хардуера и софтуера, които се използват в тази област. Това изисква голям брой данни от камери, аудиоданни и данни от сензори, които една фирма не може да събере сама. 

Затова ние споделяме Вашите данни с кооперационни партньори. Към нашите кооперационни партньори спадат: OEM-партньори за съвместно ползване на видео- и аудиоданни, за да се избегнат двойни и следователно ненужни тестови пътувания, университети и институти за сътрудничество в областта на НИРД, както и доставчици (включително фирми за развойни и технологични услуги). Преносът на видео-, аудиоданни и данни от сензори към нашите кооперационни партньори  се подчинява на строги ограничения по отношение на целта (т. е. за развойни цели в сферата на високо автоматизираното и напълно автоматизираното шофиране). 

BMW и неговите кооперационни партньори използват тези данни най-вече за (i) разработка, одобрение и прецизиране на софтуера, работещ на платформата и (ii) за интегриране на софтуера в автомобилите. Данните се пренасят само криптирани.

BMW и неговите кооперационни партньори не използват видео-, аудиоданните и данните от сензорите за идентификацията на хора, тъй като идентификацията на хора не е от значение за разработката на асистиращи, свързани, частично автоматизирани и автоматизирани системи за шофиране. За разработката на платформата за  асистиращо, свързано, частично автоматизирано и автоматизирано шофиране е единствено важно и необходимо пешеходците да бъдат регистрирани като хора (например за разлика от автомобилите и товарните автомобили) заедно с посоката на тяхното движение.

Когато данните се обработват в страни извън Европейския съюз (ЕС), BMW използва стандартни договори за ЕС с подходящи технически и организационни мерки, за да гарантира, че Вашите лични данни се обработват съгласно европейските стандарти за защита на данните. Ако искате да подадете сигнал за специфични предпазни мерки във връзка с преноса на данни в други страни, се свържете с нас чрез някой от долупосочените канали за комуникация.

Европейският съюз е установил сходно ниво на защита на данните за определени страни извън ЕС, като Канада и Швейцария. Тъй като нивото на защита на данните е сходно, за преноса на данни в тези страни не са необходими специални разрешения или договори.

Подробности за контакт, Вашите права като засегнати лица и Вашето право да се оплачете на контролен орган

За въпроси относно използването на Вашите лични данни Ви препоръчваме да се обърнете към отдела Обслужване на клиенти на BMW, като изпратите Вашето съобщение на следния имейл адрес datenschutz@bmw.de.

Можете да се обърнете също и към компетентния пълномощник за защита на данните:

BMW AG
Datenschutzbeauftragter
Petuelring 130
80788 München

Маркировка на тестовите автомобили

Тестовите автомобили са маркирани със следните или сходни стикери, поставени на тестовите автомобили:

Маркировка на тестовите автомобилиМаркировка на тестовите автомобили

Права на засегнатите лица

Като лица, засегнати от обработката на Вашите данни съгласно ОРЗД и други действащи разпоредби за защита на данните можете да предявите при нас определени права.

В определени ситуации въз основа на определени законови изисквания или на информацията, с която разполагаме, е възможно да не сме в състояние да предоставим информация за всички данни. В такива случаи не можем да извикаме данните на записаното лице без допълнителна информация. Тъй като записаните лица в обкръжаващата среда на тестовия автомобил не могат да бъдат идентифицирани без допълнителна информация и тъй като подобно повторно разпознаване не е необходимо за преследваната от BWM цел на обработката, по закон нямаме право да извършваме допълнителна обработка на данни с цел идентификация; в такива случаи Вашите права биха могли да са изключени съгласно чл.15 до 20 ОРЗД. Вашите права като засегнато лице могат да бъдат упражнени, само ако ни предоставите допълнителна информация, с която да можем да Ви идентифицираме еднозначно. Дори с тази допълнителна информация не бихме били в състояние да проверим Вашето право на достъп или на изтриване на данните, тъй като на видео- и аудиозаписите не идентифицираме хора и затова не знаем кои са засегнатите лица на записите. Вашите права като засегнато лице са ограничени от правата на други или от необходимостта от съхранение на данните по законови причини.

По време на и непосредствено след събирането на данните от тестовия автомобил (например ако попаднете в полезрението на камерата като пешеходец и забележите, че се прави запис) можете да възразите директно и да помолите шофьора да изтрие релевантните данни.

Съгласно ОРЗД като засегнато лице Вие разполагате по-специално със следните права спрямо BMW:

Право на информация (чл. 15 ОРЗД):

Можете да поискате от нас по всяко време информация за Вашите данни, които ние държим за Вас. Между другото тази информация засяга обработваните от нас категории данни, за какви цели ги обработваме, произхода на данните, ако не сме ги събрали директно от Вас и евентуално получателите, на които сме изпратили Вашите данни. Можете да получите от нас безплатно копие на Вашите данни. Ако проявявате интерес към допълнителни копия, си запазваме правото да Ви фактурираме допълнителните копия.

Право на коригиране (чл. 16 ОРЗД):

Можете да изискате от нас коригиране на Вашите данни. Въз основа на най-актуалната информация, с която разполагаме, ние ще вземем адекватни мерки да поддържаме верни, пълни и актуални Вашите данни, които държим за Вас, и текущо обработваме.

Право на изтриване (чл. 17 ОРЗД):

Можете да поискате от нас изтриването на Вашите данни, ако са налице правните предпоставки за това. Това може да стане съгласно чл. 17 ОРЗД, ако:

 • данните, обработени за целите, за които са били събрани или по друг начин, повече не са необходими;
 • отмените Вашето съгласие, което е основание за обработването на данни, и липсва друго правно основание за обработването;
 • подадете възражение срещу обработването на Вашите данни и не са налице приоритетни основателни причини за обработването или възразите срещу обработването на данните с цел директна реклама;
 • данните са били обработени неправомерно
ако обработването не е необходимо,
 • за да се гарантира спазването на законово задължение, което изисква от нас обработване на Вашите данни;
 • най-вече с оглед на законовите срокове за съхранение;
 • за да бъдат предявени, упражнени или защитени правни претенции.

Право на ограничаване на обработването (чл. 18 ОРЗД):

Можете да поискате от нас да бъде ограничено обработването на Вашите данни, ако:

 • оспорвате верността на данните и то за периода, който ни е необходим, за да проверим верността на данните;
 • обработването е неправомерно и Вие отказвате изтриването на Вашите данни, а вместо това искате ограничаване на ползването;
 • Вашите данни повече не са ни необходими, но те са необходими на Вас, за да предявите, упражните или защитите правни претенции;
 • сте подали възражение срещу обработването, ако още не е ясно дали нашите основателни причини имат предимство пред Вашите.

Право на преносимост на данните (чл. 20 ОРЗД):

По Ваше искане ние ще прехвърлим Вашите данни – ако това е технически възможно – на друг администратор. Но Вие имате право на това, само ако обработването на данните се основава на Вашето съгласие или е необходимо за изпълнението на договор. Вместо да получите копие от Вашите данни можете да ни помолите да изпратим Вашите данни директно на друг, конкретизиран от Вас администратор.

Право на възражение (чл. 21 ОРЗД):

По всяко време можете да възразите на обработването на Вашите данни поради причини, които произтичат от спецификата на Вашето положение, ако обработването на данните се основава на Вашето съгласие или на нашите основателни интереси или на тези на трета страна. В такъв случай няма да продължим да обработваме Вашите данни. Последното не важи, ако можем да докажем наложителни достойни за защита причини за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси или Вашите данни са ни необходими за предявяване, упражняване или защита на правни претенции.

Срокове за осъществяване на правата на засегнатото лице

По принцип се стараем да отговаряме на всички запитвания в рамките на 30 дни. Но при необходимост този срок може да бъде удължен поради причини, които са свързани със специфичното право на засегнатото лице или комплексността на Вашето запитване.

Оплакване до контролни органи

BMW AG приема Вашите опасения и права много сериозно. Но ако мислите, че не сме отговорили на Вашите оплаквания или опасения в достатъчна степен, имате право да подадете жалба до компетентен орган за защита на данните.