BMW

Learn more about BMW models, products and services:

Oplysning om databeskyttelse

0 min reading time

Databehandling i forbindelse med testkøretøjerne ”Connected Test Vehicle”

De store krav, som du stiller til vores produkters egenskaber og serviceydelser er for os retningslinjen til håndteringen af dine data. Vores bestræbelse i den forbindelse er at skabe og bevare basis for et tillidsfuld forretningsforhold med vores kunder og interessenter. Fortroligheden og integriteten af dine personoplysninger er os et særligt vigtigt anliggende.

Vi ønsker at forbedre komforten i køretøjet ved at introducere nye teknologier til videreudvikling af assisterede, forbundne, delvist automatiserede og automatiserede komfortfunktioner for køretøjet og dermed give dig en sikker køreoplevelse.

Til dette formål bruger vi vores mærkede testkøretøjer til forskellige sensorers dataoptagelse, herunder videooptagelser af køretøjets omgivelser og lydoptagelser af bilens interiør. 

Hvilken myndighed har ansvaret for databehandlingen?

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (i det følgende kaldt "BMW" hhv. "vi") med hovedsæde i 80788 München, Petuelring 130, og registreret som: München HRB 42243, er den ansvarlige myndighed i henhold til EU-databeskyttelsesforordningen ("GDPR") til behandling af personoplysninger ved bortlicitering af video- og lydoptagelser med hensyn til udvikling af assisterede, forbundne, delvist automatiserede og autonome kørselsfunktioner. 

Hvilke af dine data behandler og til hvilket formål?

Personoplysningerne, som registreres ved brug af vores mærkede testkøretøjer i den offentlige trafik, behandles som følger:

Testkøretøjerne er udstyret med forskellige sensorer (f.eks. radar- ultralyd-, gps-/positionsbestemmelsessensorer), mikrofoner og videokameraer. Testkøretøjernes omgivelser kan blive optaget på video- og lydfiler og gemmes til yderligere analyse, og kombineret med øvrige sensordata.  

Testkøretøjerne er udstyret med forskellige sensorer (f.eks. radar- ultralyd-, gps-/positionsbestemmelsessensorer), mikrofoner og videokameraer. Testkøretøjerne er udstyret med forskellige sensorer (f.eks. radar- ultralyd-, gps-/positionsbestemmelsessensorer), mikrofoner og videokameraer.

Videooptagelserne anvendes til udarbejdelse af statistiske og dynamiske trafikobjekter. Det kan både være vejmarkeringer, biler, motorcykler, cykler, osv. med deres individuelle position og bevægelse i forhold til testkøretøjet og fodgængernes position og bevægelse. Til beregning af en fodgængers mulige bevægelse - f.eks. om en person har til hensigt at krydse en vej - kan din synsretning også analyseres.

Lydoptagelser af bilens interiør, som f.eks. sirener, anvendes til at genkende, at det kørende køretøj i tilfælde af en ambulance, der kører bag køretøjet med tændt sirene og forkørselsret, skal køre ind til siden. Video-, lyd- og sensordataene anvendes under testkørslen til at registrere deltagere i trafikken, grundlæggende trafiksituationer og at reagere tilsvarende.  I en omfattende evaluering af optagelserne tjener video-, lyd- og sensordataene til udvikling og forbedring af algoritmerne for de assisterede, forbundne, delvis automatiserede og autonome kørselsfunktioner.

Vi er ikke interesseret i en identifikation af en person og vores systemer er ikke konfigureret til sådanne formål, fordi dette ikke er nødvendigt til udvikling af den assisterede, forbundne, delvist automatiserede og autonome køreplatform. Alle trafikobjekter kategoriseres udelukkende som biler, motorcykler, fodgængere osv. Alligevel kan video- og lydoptagelserne omfatte optagelser af enkeltpersoner i trafikken, nummerplader eller andre personoplysninger. På de følgende illustrationer ses optagelserne af køretøjerne og fodgængerne inden for synsfeltet af et testkøretøj. Disse identificeres udelukkende som "personer", "biler", "lastbiler" ved hjælp af algoritmer og klassificeres på tilsvarende måde. Billederne anvendes ikke til identifikation af fodgængere, der går forbi, eller forskellige køretøjsmodeller samt deres fører. 

Følgende illustrationer viser videooptagelsen (Illustration 1) og filerne, der blev ekstraheret via software, som består af objektidentifikationen "lastbil = rosa flade", "bil = gul flade" og "person = blå flade" (Illustration 2). 

Følgende illustrationer viser videooptagelsen (Illustration 1) og filerne, der blev ekstraheret via software Følgende illustrationer viser videooptagelsen (Illustration 1) og filerne, der blev ekstraheret via software

Hvilket retsgrundlag anvendes til databehandlingen?

Retsgrundlaget til indsamling og behandling af video- og lydoptagelser i testkøretøjernes omgivelser (herunder optagelser af fodgængernes og førernes personoplysninger) er baseret på den dataansvarliges legitime interesse i henhold til artikel 6, stk. 1 litra f GDPR.

BMW's legitime interesse i behandling og opbevaring af disse video- og lydoptagelser fremgår af interessen i driften af testkøretøjerne og i at videreudvikle  platformen til assisteret, forbundet, delvist automatiseret og autonom kørsel. Dataene, der indsamles af testkøretøjerne under udviklingsprocessen anvendes til udvikling og frigivelse af algoritmer til den autonome kørsels forskellige funktioner. Desuden består en legitim interesse i behandling af tekstkøretøjernes data efter produktionsstart. Det er især vigtigt for (i) udviklingen/frigivelsen af softwareversionen til fejlafhjælpning, (ii) til beskyttelse i tilfælde af en retssag eller (iii) for at overholde retlige forpligtelser, især tilsynsmyndighedens krav. 

Desuden har BMW en særlig interesse i forbedringen af køretøjs- og trafiksikkerheden gennem udviklingen af egne kørselssystemer. Dette kan også tjene den offentlige interesse. Video- og lydoptagelserne af testkøretøjets omgivelser er nødvendige for at sikre en sikker brug af assisterede, forbundne, delvist automatiserede og autonome køretøjer.

Hvor længe opbevarer vi dine data?

Vi opbevarer personoplysninger kun så længe, som det pågældende formål kræver det. Hvis data behandles til forskellige formål, slettes dataene eller de fortsat udelukkende opbevares på en måde, der ikke kan spores direkte tilbage til dig, når det sidste anførte formål blev opfyldt.    

Hvordan sikres dine data?

Vi sikrer dine data i overensstemmelse med den tekniske standard. For eksempel anvendes de efterfølgende sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af dine personoplysninger mod misbrug eller anden uautoriseret behandling:

Adgangen til personoplysninger er begrænset til et begrænset antal autoriserede personer til de oplyste hensigter: 

 • Indsamlede data overføres kun i krypteret form.
 • IT-systemer til behandling af data afskærmes teknisk fra andre systemer for at forhindre uautoriseret adgang ved f.eks. hacking.
 • Desuden overvåges adgangen til disse IT-systemer permanent til tidlig registrering og afværgelse af misbrug.

Hvem videregiver vi data til og hvordan beskytter vi dig i den forbindelse?

Til udvikling og validering af sikre og pålidelige algoritmer til udvikling af en assisteret, forbundet, delvist automatiseret og autonom køreplatform skal der køres millioner af kilometer for enhver kombination af hardware og software, der anvendes inden for dette område. Det kræver en stor mængde af kamera-, lyd- og sensordata, som ikke kun kan indsamles af en virksomhed alene.  

Derfor deler vi dine data med samarbejdspartnere. Til vores samarbejdspartnere hører: OEM-partnere til fælles brug af video- og lyddata for at undgå dobbelt og dermed unødvendige testkørsler, universiteter og institutter for at arbejde sammen inden for forskning og udvikling samt leverandører (herunder serviceudbydere inden for udvikling og teknologi). Overførslen af video-, lyd- og sensordata til vores samarbejdspartnere er underlagt strikse formålsbegrænsninger (dvs. til udviklingsformål inden for området høj- og fuldautomatiseret kørsel). 

BMW og sine samarbejdspartnere benytter disse data især (i) til udvikling, frigivelse og forbedring af softwaren, som bruges på platformen og (ii) til integration af softwaren i køretøjerne. Dataene overføres udelukkende krypteret.

BMW og sine samarbejdspartnere anvender ikke video-, lyd- og sensordataene til identifikation af personer, fordi identifikationen af personerne ikke er relevant for udviklingen af de assisterede, forbundne, delvist automatiserede og autonome køresystemer. Til udvikling af den assisterede, forbundne, delvist automatiserede og autonome køreplatform er det kun relevant og nødvendigt, at fodgængerne registreres som personer (for eksempel til forskel fra biler og lastbiler) og med deres bevægelsesretning.

Hvis der behandles data i lande uden for den Europæiske Union (EU), bruger BMW EU-standardkontrakter med egnede tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med de europæiske databeskyttelsesstandarder. Hvis du ønsker at indikere de specifikke sikkerhedsforanstaltninger til overførsel af data til andre lande, så kontakt os venligst over de kommunikationskanaler, der er angivet nedenfor.

Den Europæiske Union har allerede et fastlagt et sammenligneligt databeskyttelsesniveau for bestemte lande uden for EU såsom Canada og Schweiz. Fordi beskyttelsesniveauet er sammenligneligt, kræver dataoverførslen til disse lande ingen særlig tilladelse eller aftale.

Kontaktoplysninger, dine rettigheder som registreret samt din ret til at klage til en tilsynsmyndighed

Ved spørgsmål om anvendelsen af dine personoplysninger anbefaler vi, at du kontakter BMW kundeservice - ved at sende en mail til følgende  mailadresse datenschutz@bmw.de.

Du kan også kontakte den kompetente databeskyttelsesofficer:

BMW AG
Datenschutzbeauftragter
Petuelring 130
80788 München

Mærkning af testkøretøjer

Testkøretøjerne er mærket med følgende eller sammenlignelige klistermærker, som er anbragt på testkøretøjerne:

Mærkning af testkøretøjerMærkning af testkøretøjer

Den registreredes rettigheder

Som den registrerede hvis personoplysninger behandles, kan du i henhold til GDPR samt i henhold til andre relevante databeskyttelsesbestemmelser gøre bestemte rettigheder gældende hos os.

I bestemte situationer kan vi muligvis ikke oplyse dig om alle data på grund af lovmæssige forskrifter eller oplysninger, der står til rådighed for os. I sådanne tilfælde kan vi ikke hente dataene af den optagede person uden yderligere oplysninger. Fordi de optagede personer inden for testkøretøjets omgivelser ikke kan identificeres uden yderligere oplysninger og fordi en sådan genkendelse ikke er nødvendig for det behandlingsformål, som BMW anvender, må vi ifølge loven ikke foretage en yderligere databehandling til identifikationsformål; i sådanne tilfælde er dine rettigheder muligvis udelukket ifølge artikel 15 til 20 GDPR. Dine rettigheder som registreret finder kun anvendelse, hvis du stiller os ekstra oplysninger til rådighed, som vi kan bruge til en entydig identifikation af dig. Selv med disse ekstra oplysninger er det muligt, at vi ikke kan kontrollere dit krav på adgang eller sletning af dataene, fordi vi ikke identificerer personer på video- og lydoptagelserne og derfor ikke ved, hvem de registrerede på optagelserne er. Dine rettigheder som registreret er indskrænket af andres rettigheder eller på grund af nødvendigheden til opbevaring af data af andre juridiske årsager.

Under og umiddelbart efter dataindsamlingen gennem testkøretøjet (f.eks. hvis du befinder dig i kameraets synsfelt og bliver opmærksom på optagelsen) kan du gøre direkte indsigelse imod dette og bede føreren om at slette de relevante data.

Som registreret har du ifølge GDPR følgende rettigheder over for BMW:

Den registreredes indsigtsret (Art. 15 GDPR):

Du kan til enhver tid kræve oplysninger om de data, vi har om dig, af os. Denne information vedrører bl.a. de af os behandlede datakategorier, til hvilket formål vi behandler dem, hvor dataene stammer fra, hvis vi ikke har indsamlet dem direkte hos dig og, i givet fald, modtagerne, som vi har transmitteret dine data til. Du kan modtage en gratis kopi af dine data. Hvis du skulle have interesse i flere kopier, forbeholder vi os retten til at fakturere dig for ekstra kopier.

Ret til berigtigelse (Art. 16 GDPR):

Du kan kræve, at vi berigtiger dine data. Vi vil tage passende foranstaltninger for at sørge for at de data, vi har om dig og behandler løbende, er korrekte, fuldstændige og ajour, baseret på de nyeste oplysninger, der står til rådighed for os.

Ret til sletning (Art. 17 GDPR):

Du kan kræve, at vi sletter dine data, såfremt de retlige forudsætninger for dette foreligger. Dette kan ifølge art. 17 GDPR for eksempel være tilfældet, hvis:

 • Dataene til de formål, som de blev indsamlet til eller på anden vis blev behandlet, ikke længere er nødvendige
 • Du tilbagekalder dit samtykke, som er grundlaget for databehandlingen, og der ikke findes et andet retsgrundlag for behandlingen
 • Du har gjort indsigelse mod behandlingen af dine data og der ikke foreligger legitime grunde med forrang til behandling, eller du gør indsigelse mod databehandling med direkte reklameformål
 • Dataene blev behandlet ulovligt
såfremt behandlingen ikke er nødvendig
 • for at sikre overholdelsen en retlig forpligtelse, som kræver, at vi behandler dine data;
 • især med henblik på retlige opbevaringsfrister;
 • for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende, eller forsvares.

Ret til begrænsning af behandling (Art. 18 GDPR):

Du kan kræve en begrænsning af behandlingen af dine data, hvis:

 • Du bestrider dataenes rigtighed, i perioden som vi behøver for at fastslå, om dataene er korrekte
 • Behandlingen er uretmæssig og du afviser en sletning af dine data og i stedet forlanger en begrænsning af deres brug
 • Vi ikke længere har brug for dine data, men du har brug for dem for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares
 • Du har gjort indsigelse mod behandlingen, i perioden mens det kontrolleres, om vores legitime interesser går forud for dine

Ret til dataportabilitet (Art. 20 GDPR):

På grund af din begæring vil vi - så vidt dette er teknisk muligt - transmittere dine data til en anden dataansvarlig. Denne ret kan du dog kun gøre gældende, såfremt databehandlingen beror på dit samtykke eller er nødvendig til opfyldelse af en kontrakt. I stedet for at modtage en kopi af dine data kan du også bede os om at direkte transmittere personoplysningerne til en anden dataansvarlig, som blev nærmere konkretiseret af dig.

Ret til indsigelse (Art. 21 GDPR):

Du kan til enhver tid, af grunde, der vedrører din særlige situation, gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, såfremt databehandlingen er baseret på dit samtykke eller vores eller en tredjemands legitime interesser. I dette tilfælde må vi ikke længere behandle dine personoplysninger. Sidstnævnte gælder ikke, såfremt vi kan påvise vægtige, legitime grunde til behandlingen, der går forud for registreredes interesser, eller vi har brug for dine personoplysninger for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Frister for opfyldelse af den registreredes rettigheder

Vi bestræber os principielt på at besvare alle forespørgsler i løbet af 30 dage. Denne frist kan dog forlænges af årsager som vedrører den registreredes specifikke ret eller din forespørgsels kompleksitet.

Indgivelse af klage til tilsynsmyndigheder

BMW AG tager dine bekymringer og rettigheder meget alvorligt. Hvis du alligevel mener, at vi ikke er efterkommet dine klager eller bekymringer tilstrækkeligt, har du ret til at indgive en klage hos en relevant databeskyttelsesmyndighed.