BMW

Learn more about BMW models, products and services:

Data Privacy Statement

0 min reading time

Gegevensverwerking in verband met onze testvoertuigen "Connected Test Vehicle“

De hoge standaard die u mag verwachten van onze producten en diensten, is onze richtlijn voor de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. De vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens is onze topprioriteit.

Wij willen het voertuigcomfort verbeteren door het introduceren van nieuwe technologiën voor de  verdere ontwikkeling van de ondersteunde, verbonden en deels geautomatiseerde en autonome voertuigcomfortfuncties, om u zo een veilige rijervaring te bieden.

Om dit doel te bereiken rijden we op verschillende plekken rond met gemarkeerde testvoertuigen. Deze testvoertuigen beschikken over geavanceerde sensoren en apparatuur die onder meer  video-opnames maken van de directe omgeving van de testvoertuigen en audio-opnames van het voertuiginterieur.

Wie is verantwoordelijke voor de gegevensverwerking?                      

In verband met de voornoemde verwerkingen van gegevens om de ondersteunde, verbonden, deels geautomatiseerde en autonome rijfuncties  verder te ontwikkelen, is Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (hierna: "BMW" resp. "Wij") gevestigd aan de Petuelring 130, 80788 München, Duitsland en ingeschreven in het handelsregister van München onder HRB 42243, de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).  

Welke gegevens verwerken wij van u en voor welk doel?

De persoonsgegevens die door het gebruik van onze gemarkeerde testvoertuigen op de openbare weg verzameld worden, worden als volgt verwerkt:

De testvoertuigen zijn uitgerust met verschillende sensoren (zoals radar-, ultrasoon-, GPS/plaatsbepalingssensoren), microfoons en videocamera’s. De openbare weg (in de directe omgeving van het testvoertuig) kan op video- en audiobestanden worden geregistreerd, voor verdere analyses opgeslagen en eventueel met andere sensorgegevens worden gecombineerd. 

De testvoertuigen zijn uitgerust met verschillende sensoren (zoals radar-, ultrasoon-, GPS/plaatsbepalingssensoren), microfoons en videocamera’s. De testvoertuigen zijn uitgerust met verschillende sensoren (zoals radar-, ultrasoon-, GPS/plaatsbepalingssensoren), microfoons en videocamera’s.

De video-opnames worden gebruikt om statische en dynamische verkeersobjecten aan te maken. Dit kunnen wegmarkeringen, auto’s, motorfietsen, fietsen, voetgangers etc. zijn, inclusief hun individuele positie en beweging in verhouding tot het testvoertuig. Om de mogelijke beweging van een voetganger te berekenen – bv. of iemand van plan is om een weg over te steken – kan de kijkrichting van deze voetganger eveneens geanalyseerd worden.

De audio-opnames van het voertuiginterieur, zoals sirenes, worden bijvoorbeeld gebruikt om te herkennen dat het testvoertuig aan de kant van de weg moet gaan staan wanneer achter het testvoertuig een ambulance rijdt met loeiende sirenes en voorrang heeft. De video-, audio- en sensorgegevens worden tijdens de testritten gebruikt om verkeersdeelnemers op de openbare weg en standaard verkeersscenario’s te herkennen en daarop te reageren. Bij een verdere evaluatie van de opnames dienen de video-, audio- en sensorgegevens voor de doorontwikkeling en verbetering van de algoritmes voor de ondersteunde, verbonden, deels geautomatiseerde en autonome rijfuncties.

Wij zijn niet geïnteresseerd in de identificatie van personen en onze systemen zijn niet voor dergelijke doeleinden geconfigureerd. Dit is namelijk niet noodzakelijk voor de ontwikkeling van de ondersteunde, verbonden, deels geautomatiseerde en autonome rijsystemen. Alle verkeersobjecten worden enkel en alleen gecategoriseerd als auto’s, motorfietsen, voetgangers etc. Ondanks de voornoemde maatregelen is het bijvoorbeeld mogelijk dat video-opnames beelden van individuele weggebruikers, kentekens of andere persoonsgegevens bevatten. Op de volgende afbeeldingen ziet u voorbeeldopnames van voertuigen en voetgangers binnen het gezichtsveld van een van onze testvoertuigen. De voertuigen en voetgangers worden met behulp van algoritmes uitsluitend geïdentificeerd en geclassificeerd als „personen“, „auto’s“, of „vrachtwagens“. De beelden worden niet gebruikt om voorbijlopende voetgangers, verschillende voertuigmodellen of kentekens te identificeren. 

De volgende afbeeldingen tonen de video-opname (foto 1) en de door middel van software geëxtraheerde gegevens, bestaande uit de objectidentificatie „Vrachtwagen = roze vlak“, „Auto = geel vlak“ en „Persoon = blauw vlak“ (foto 2). 

De volgende afbeeldingen tonen de video-opname en de door middel van software geëxtraheerde gegevens De volgende afbeeldingen tonen de video-opname en de door middel van software geëxtraheerde gegevens

Op welke wettelijke basis worden de gegevens verwerkt?

De wettelijke basis voor de verzameling en verwerking van de video- en audio-opnames van de omgeving van de testvoertuigen (inclusief de eventuele verwerking van persoonsgegevens, zoals kentekens) is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van BMW (art. 6 lid 1 onder f AVG).

Het gerechtvaardigde belang van BMW bij de verwerking van deze video- en audio-opnames volgt uit het belang om de ondersteunde, verbonden, deels geautomatiseerde en autonome rijfuncties verder te ontwikkelen en te testen. De gegevens die onze testvoertuigen verzamelen worden gebruikt voor het ontwikkelen en controleren van algoritmes die verschillende functies van het autonoom rijden mogelijk maken. Verder bestaat er een gerechtvaardigd belang voor de verdere verwerking van deze gegevens nadat de autonome rijsystemen in gebruik worden genomen. Dit is uitermate belangrijk voor (i) de verdere ontwikkeling en het updaten van de autonome rijsystemen om fouten op te lossen (“bug fixing”), (ii) een verdediging ingeval van een eventuele gerechtelijke procedure of (iii) om wettelijke verplichtingen na te komen, in het bijzonder om te voldoen aan eisen die gesteld worden door toezichthoudende autoriteiten.

Bovendien heeft BMW een actief belang bij de verbetering van de voertuig- en verkeersveiligheid door de ontwikkeling van haar rijsystemen. Dit is eveneens een algemeen belang van alle verkeersdeelnemers. De video- en audio-opnames van de testvoertuigomgevingen zijn nodig om een veilig gebruik van de ondersteunde, verbonden, deels geautomatiseerde en autonome voertuigen te garanderen.

Hoe lang slaan wij de gegevens op?

De gegevens en eventuele persoonsgegevens verzameld door onze testvoertuigen worden slechts opgeslagen voor zolang dit nodig is voor het beoogde doel. Als de gegevens voor meerdere doeleinden worden verwerkt, dan worden de gegevens gewist of geanonimiseerd zodra het laatste beoogde doel is bereikt.    

Hoe worden de gegevens beveiligd?

Wij beveiligen de gegevens door gebruik te maken van de laatste stand van de techniek. Onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen worden gebruikt om de gegevens te beschermen tegen misbruik of enige vorm van onrechtmatige verwerking:

 • De toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot bepaalde geautoriseerde personen die deze toegang nodig hebben voor het bereiken van het beoogde doel. 
 • Verzamelde gegevens worden alleen in versleutelde vorm overgedragen en opgeslagen.
 • De IT-systemen voor de verwerking van de gegevens worden technisch van andere systemen afgeschermd om onbevoegde toegang, bv. door kwaadwillig hacken, te voorkomen.
 • Toegang tot onze IT-systemen wordt constant gemonitord om misbruik voortijdig te detecteren en te voorkomen.

Aan wie geven wij gegevens door en hoe beschermen wij u daarbij?

Om veilige en betrouwbare algoritmes voor de ondersteunde, verbonden, deels geautomatiseerde en autonome rijfuncties te kunnen ontwikkelen en controleren, moeten er miljoenen kilometers worden gereden met elke combinatie van hardware en software die wij gebruiken. Dit vereist een groot aantal camera-, audio- en sensorgegevens die niet slechts door één onderneming verzameld en verwerkt kunnen worden.  

Om de hiervoor genoemde reden delen wij verzamelde gegevens met samenwerkingspartners. Tot onze samenwerkingspartners behoren onder meer: OEM-partners voor het gemeenschappelijke gebruik van de video- en audiogegevens om dubbele en daardoor onnodige testritten te vermijden, universiteiten en instituten om op het gebied van research en ontwikkeling samen te werken, alsook leveranciers (met inbegrip van ontwikkelings- en technologiebedrijven). De overdracht van de gegevens aan onze samenwerkingspartners is onderworpen aan strikte beperkingen van de doeleinden (d.w.z. voor ontwikkelingsdoeleinden op het gebied van het hoog- en volledig autonoom rijden).

BMW en zijn samenwerkingspartners benutten de verzamelde gegevens in het bijzonder (i) om software voor ons autonoom rijden platform te ontwikkelen, valideren en verfijnen en (ii) om de software in de voertuigen te integreren. De gegevens worden uitsluitend in versleutelde vorm verzonden.

BMW en zijn samenwerkingspartners gebruiken de gegevens niet om personen te identificeren, omdat de identificatie van personen niet relevant is voor de ontwikkeling van de autonome rijsystemen. Voor de ontwikkeling van ons platform voor de ondersteunde, verbonden, deels geautomatiseerde en autonome rijfunctiesis slechts relevant en noodzakelijk dat voetgangers als zodanig geregistreerd worden (bijvoorbeeld in tegenstelling tot auto’s en vrachtwagens). Tevens is het noodzakelijk dat de bewegingsrichting van voetgangers geregistreerd wordt.

Wanneer er gegevens worden verwerkt in landen buiten de Europese Unie (EU), maakt BMW gebruik van EU-modelcontracten (“standard contractual clauses”) met passende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Europese normen voor gegevensbescherming.

De Europese Commissie heeft besloten dat bepaalde landen buiten de EU een passend niveau van gegevensbescherming hebben, waaronder Canada en Zwitserland. Omdat het niveau van gegevensbescherming in dergelijke landen passend en vergelijkbaar is met dat in de EU, kunnen gegevens verwerkt worden in dergelijke landen zonder dat hiervoor bijzondere toestemmingen of overeenkomsten nodig zijn.

Contactdetails.

Neem gerust contact met ons op via datenschutz@bmw.de dindien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij helpen u graag. 

U kunt ook contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming:

BMW AG
Datenschutzbeauftragter
Petuelring 130
D-80788 München

Markering van de testvoertuigen.

Onze testvoertuigen zijn gemarkeerd met volgende of vergelijkbare stickers:

Markering van de testvoertuigen.Markering van de testvoertuigen.

Uw rechten als betrokkene.

Op basis van de AVG en eventuele andere wetgeving rondom gegevensbescherming, heeft u bepaalde wettelijk rechten waarvan u gebruik kunt maken. Uw rechten onder de AVG worden verder in deze mededeling genoemd.

In bepaalde situaties kunnen wij mogelijk niet reageren op uw verzoek of bepaalde gegevens met u delen vanwege wettelijke vereisten of de soort informatie waarover wij beschikken. Wij kunnen bijvoorbeeld geen afbeelding van opgenomen voetgangers terugzoeken zonder aanvullende informatie, zoals een locatie en tijdstip. In deze gevallen zijn bepaalde wettelijke rechten, zoals de rechten genoemd in de artikelen 15 tot 20 AVG, mogelijk niet van toepassing. Ons doel met de vastgelegde gegevens is namelijk niet het identificeren van personen en het is niet wenselijk dat BMW allerlei identificerende gegevens moet opvragen en verwerken om uw verzoek uit te voeren. Zelfs met bijkomende identificerende informatie zijn wij niet altijd in staat uw recht op toegang of op verwijdering van gegevens uit te voeren omdat eventuele personen op onze video- en audio-opnames niet identificeerbaar zijn. Wettelijke bewaarplichten of (privacy)rechten van andere personen kunnen ook redenen zijn waarom BMW wellicht niet volledig aan uw verzoek kan voldoen.

Tijdens en direct na de gegevensverzameling door het testvoertuig (bv. wanneer u zich als voetganger in het gezichtsveld van de camera bevindt en u zich van de opname bewust wordt) kunt u rechtstreeks bezwaar maken en de bestuurder van het testvoertuig vragen om de relevante gegevens te verwijderen.

Onder de AVG heeft u tegenover BMW in het bijzonder volgende rechten als betrokkene:

Recht op informatie (art. 15 AVG):

U kunt van ons te allen tijde informatie verzoeken over de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Deze informatie omvat, maar is niet beperkt tot: de door ons verwerkte categorieën van persoonsgegevens, voor welke doeleinden wij deze gegevens verwerken, de oorsprong van de gegevens indien wij deze niet direct via u verzameld hebben, alsmede informatie over de eventuele ontvangers van deze gegevens. U kunt kosteloos een kopie van uw gegevens bij ons opvragen. Als u meerdere exemplaren nodig heeft, behouden wij ons het recht voor om voor deze extra exemplaren redelijke kosten in rekening te brengen.

Recht op correctie (Art. 16 AVG):

U heeft het recht om te verzoeken dat we onjuiste gegevens corrigeren. Foto's of video-opnamen zijn van nature "correct" omdat ze in werkelijkheid een gefotografeerde of opgenomen persoon vertegenwoordigen. Wij zullen passende maatregelen treffen om uw gegevens correct, volledig en actueel te houden en dit op basis van de meest actuele informatie die ons ter beschikking staat.

Recht op gegevenswissing (art. 17 AVG):

U heeft het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken, zolang aan de wettelijke eisen hiervoor wordt voldaan. Dit kan op basis van art. 17 AVG bijvoorbeeld wanneer:

 • de gegevens voor de doeleinden, waarvoor ze verzameld of op een andere manier verwerkt werden, niet langer noodzakelijk zijn;
 • u uw toestemming, die eventueel de basis van de gegevensverwerking vormt, herroept en wij geen andere wettelijke basis hebben voor het verwerken van de gegevens;
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en er geen zwaarder wegende redenen zijn om de gegevens te blijven verwerken, of als u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden;
 • de gegevens onrechtmatig verwerkt werden en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is om bijvoorbeeld juridische claims vast te stellen of te verdedigen.

Recht op beperking van de verwerking (Art. 18 AVG):

U heeft het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken indien:

 • u de juistheid van de persoonsgegevens betwist; in dit geval kan de verwerking worden beperkt gedurende de tijd die nodig is om de juistheid van de gegevens controleren;
 • de verwerking onrechtmatig is en u de gegevens niet wil laten verwijderen, maar ons gebruik ervan wil laten beperken;
 • wij uw gegevens niet langer nodig hebben, maar u de gegevens bijvoorbeeld nodig heeft om uw rechten uit te oefenen;
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking en het nog niet zeker is of onze gerechtvaardigde belangen zwaarder wegen dan die van u.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG):

Op uw verzoek zullen wij uw gegevens – voor zover dit technisch mogelijk is – aan een andere verantwoordelijke overdragen. Dit recht heeft u alleen voor zover de gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming of noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract. In plaats van een kopie van uw gegevens te ontvangen, kunt u ons ook verzoeken de gegevens direct aan een andere (door u gekozen partij) over te dragen.

Recht op bezwaar (art. 21 AVG):

U heeft het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, mits de gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming, onze gerechtvaardigde belangen of de gerechtvaardigde belangen van een derde partij. In dat geval stoppen we met het verwerken van uw gegevens. Dit geldt mogelijk niet wanneer we kunnen aantonen dat er gerechtvaardigde belangen zijn om de gegevens te blijven verwerken en deze belangen zwaarder wegen dan uw belangen, of als we uw gegevens nodig hebben voor het instellen of verdedigen van juridische claims.

Termijn om uw verzoek af te handelen.

We doen er alles aan om binnen 30 dagen aan uw verzoek te voldoen. Deze periode kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met het specifieke recht of de complexiteit van uw verzoek. In dat geval laten wij dat u weten.

Klacht bij toezichthoudende autoriteiten.

BMW AG neemt uw rechten en eventuele klachten zeer serieus. Als u echter van mening bent dat we niet op de juiste manier op uw verzoeken of klachten hebben gereageerd, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.