BMW

Learn more about BMW models, products and services:

Personvernerklæring

0 min reading time

Databehandling i sammenheng med testkjøretøy «Connected Test Vehicle» 

De høye kravene du stiller til egenskapene til våre produkter og tjenester, er våre retningslinjer for behandlingen av dine data. Vårt mål er å skape, og bevare, et grunnlag for en tillitsfull forretningsforbindelse med våre kunder og interessenter. Et spesielt anliggende er dine personrelaterte datas konfidensialitet og integritet.

Til dette formålet bruker vi våre definerte og merkede testkjøretøyer for innhenting av data fra forskjellige sensorer, inklusive videoopptak fra kjøretøyets omgivelser og lydopptak  innenfra kjøretøyet. 

Hvem er ansvarlig for databehandlingen?

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (heretter kalt "BMW" hhv. "vi") med hovedkontor i 80788 München, Petuelring 130, og registrert under: München HRB 42243, er i betydning av EU’s personvernforordning ansvarshavende for behandlingen av personrelaterte data i forbindelse med video- og lydopptak, med hensyn til utvikling av systemer for førerassistanse, Connected-systemer, delvis automatiserte og autonome kjørefunksjoner.  

Hvilke av dine data behandler vi og til hvilket formål?

De personrelaterte data som innsamles ved bruk av våre definerte og merkede testkjøretøyer i offentlig veitrafikk blir behandlet på denne måten:

Testkjøretøyene er utstyrt med forskjellige sensorer (som radar-, ultralyd-, GPS/lokaliseringssensorer), mikrofoner og videokameraer. Den offentlige veitrafikken (testkjøretøyets omgivelser) kan bli opptegnet i video- og lydfiler og lagret for ytterligere analyser og eventuelt kombinert med andre sensordata.  

Testkjøretøyene er utstyrt med forskjellige sensorer (som radar-, ultralyd-, GPS/lokaliseringssensorer), mikrofoner og videokameraer.Testkjøretøyene er utstyrt med forskjellige sensorer (som radar-, ultralyd-, GPS/lokaliseringssensorer), mikrofoner og videokameraer.

Videoopptakene blir brukt til å sette opp statiske og dynamiske trafikkobjekter. Dette kan være veioppmerking, biler, motorsykler, sykler osv. med deres posisjoner og bevegelser i forhold til testkjøretøyet, og også fotgjengeres posisjon og bevegelse. For å beregne de mulige bevegelsene til en fotgjenger – for eksempel om en person har til hensikt å krysse en gate – kan fotgjengerens synsretning også analyseres.

Lydopptakene innenfra kjøretøyet, som f.eks. sirener, brukes til å registrere at kjøretøyet må kjøre til siden når det kommer et kjøretøy bak med sirene og forkjørsrett. Under testkjøringen blir video-, lyd- og sensordataene brukt til å oppdage trafikanter og grunnleggende trafikkscenarier, og å reagere tilsvarende.  I en videre evaluering av opptakene brukes video-, lyd- og sensordataene til utvikling og forbedring av algoritmene til systemer for førerassistanse, Connected-systemer, delvis automatiserte og autonome kjørefunksjoner.

Vi har ikke til hensiskt, eller er ikke interessert i, å identifisere en person, og våre systemer er ikke konfigurert for slike formål, da dette ikke er nødvendig for utvikling av plattformen for systemer for førerassistanse, Connected-systemer, delvis automatisert og autonom kjøring. Alle trafikkobjekter blir kun kategorisert som biler, motorsykler, fotgjengere osv. Likevel kan video- og lydopptakene inneholde opptak av enkelte personer i veitrafikken, bilregistreringsnummer eller andre personrelaterte data. De følgende bildene viser opptak av kjøretøy og fotgjengere innenfor synsfeltet til et testkjøretøy. Disse blir ved hjelp av algoritmene identifisert og tilsvarende klassifisert utelukkende som „personer“, „biler“, „lastebiler“. Bildene blir ikke brukt til å identifisere fotgjengere som går forbi eller de forskjellige bilmodellene og deres førere. 

De følgende bildene viser videoopptaket (bilde 1) og de data som er ekstrahert med programvare, og består av objektidentifikasjonen „lastebil = rosa flate“, „bil= gul flate“ og „person = blå flate “ (bilde 2). 

De følgende bildene viser videoopptaket (bilde 1) og de data som er ekstrahert med programvare De følgende bildene viser videoopptaket (bilde 1) og de data som er ekstrahert med programvare

Hvilken lovhjemmel legges til grunn for denne databehandlingen?

Lovhjemmel for innsamling og behandling av video- og lydopptakene i testkjøretøyenes omgivelser (inkludert opptak av fotgjengernes og førernes personrelaterte data) baserer seg på ansvarshavendes berettigede interesser i henhold til personvernforordningens art. 6, 1. ledd, bokstav f.

BMW's berettigede interesse i behandling og lagring av disse video- og lydopptakene følger av interessen i drift av testkjøretøyene og videre utvikling av plattformen for systemer for førerassistanse, Connected-systemer, delvis automatisert og autonom kjøring. De dataene som blir innsamlet i løpet av utviklingsprosessen blir brukt til utvikling og frigivelse av algoritmer for forskjellige funksjoner for autonom kjøring. Dessuten er det en berettiget interesse for behandling av dataene fra testkjøretøyene etter produksjonsstart. Dette er spesielt viktig for (i) utvikling/frigivelse av programvareversjonen for feilutbedring, (ii) for beskyttelse ved en eventuell rettssak eller (iii) for å etterkomme lovbestemte forpliktelser, særlig krav fra tilsynsmyndighetene. 

I tillegg har BMW en stor interesse i å forbedre kjøretøy- og trafikksikkerheten ved å utvikle egne kjøretøysystemer og førerassistansesystemer. Dette kan også tjene offentlig interesse. Video- og lydopptakene fra omgivelsene rundt testkjøretøyene er nødvendige for å forbedre trafikksikkerheten til kjøretøy som har systemer for førerassistanse, Connected-systemer, som er delvis automatiserte eller er autonome. 

Hvor lenge lagrer vi dine data?

Vi lagrer dine personrelaterte data kun så lenge det respektive formålet krever det. Hvis data blir behandlet for flere formål, blir dataene slettet eller kun lagret videre på en måte som ikke kan føres direkte tilbake til deg, så snart det siste angitte formålet er oppfylt.    

Hvordan blir dine data sikret?

Vi sikrer dine data etter dagens teknologiske utvikling. For eksempel blir de etterfølgende sikringstiltakene brukt for å beskytte dine personrelaterte data mot misbruk eller annen uberettiget behandling:

Tilgangen til personrelaterte data er innskrenket til et begrenset antall autoriserte personer for de angitte hensiktene:

 • Innsamlede data blir kun overført i kryptert form.
 • IT-systemene for behandling av dataene blir teknisk avskjermet fra andre systemer for å forhindre uberettiget tilgang, f.eks. ved hacking.
 • Dessuten blir tilgangen til disse IT-systemene permanent overvåket, for tidlig å kunne oppdage og avverge misbruk.

Hvem gir vi dataene videre til og hvordan beskytter vi deg da?

For å kunne utvikle, validere og sikre pålitelige algoritmer for utvikling av en plattform for systemer for førerassistanse, Connected-systemer, delvis automatisert og autonom kjøring, må det kjøres flere millioner kilometer for hver kombinasjon av maskinvare og programvare som brukes på dette området. Dette krever et stort antall kamera-, lyd- og sensordata, som ikke kan innsamles av bare ett foretak alene.  

Derfor deler vi dine data med samarbeidspartnere. Våre samarbeidspartnere omfatter: OEM-partnere for felles bruk av video- og lyddata, for å unngå dobbelte og dermed unødvendige prøvekjøringer, universiteter og institutter for samarbeid på området for forskning og utvikling, samt leverandører (inkludert utviklings- og teknologitjenester). Overføringen av video-, lyd- og sensordataene til våre samarbeidspartnere er underlagt strenge formålsbegrensninger (dvs. til utviklingsformål i miljøet for høy- og helautomatisk kjøring).

BMW og deres samarbeidspartnere bruker disse dataene særlig (i) for å utvikle, frigi og forbedre den programvaren som brukes på plattformen og (ii) integrere programvaren i kjøretøyene. Data blir utelukkende overført kryptert.

BMW og deres samarbeidspartnere bruker ikke video-, lyd-, og sensordata til å identifisere personer, da en identifisering av personer ikke er relevant for utviklingen av systemer for førerassistanse, Connected-systemer, delvis automatiserte og autonome kjøresystemer. For utviklingen av plattformen for systemer for førerassistanse, Connected-systemer, delvis automatisert og autonom kjøring er det kun relevant og nødvendig at fotgjengere blir registrert som personer (for eksempel til forskjell fra biler og lastebiler) sammen med bevegelsesretningen.

Når data blir behandlet i land utenfor Den europeiske unionen (EU), bruker BMW EU-standardavtaler med egnede tekniske og organisatoriske tiltak, for å sikre at dine personrelaterte data blir behandlet i henhold til europeiske datavernstandarder. Hvis du ønsker innsyn de spesifikke sikkerhetsforanstaltningene for overføring av data til andre land, vennligst ta kontakt med oss gjennom en av kommunikasjonskanalene som er oppført nedenfor.

EU har allerede fastlagt et sammenlignbart datavernnivå for bestemte land utenfor EU, som Canada og Sveits. Da datavernnivået er sammenlignbart, krever dataoverføring i disse landene ingen spesiell tillatelse eller avtale.

Kontaktopplysninger, dine rettigheter som berørt og din rett til klage til en tilsynsmyndighet

Ved spørsmål vedrørende bruken av dine personrelaterte data, ber vi om at du henvender deg til BMW kundeservice – ved å sende en melding til følgende e-postadresse datenschutz@bmw.de.

Du kan også henvende deg til ansvarlig datavernombud:

BMW AG
Datenschutzbeauftragter
Petuelring 130
80788 München


Merking av testkjøretøyer

Testkjøretøyene er merket med følgende eller lignende klistremerker:

Merking av testkjøretøyerMerking av testkjøretøyer

Rettigheter som berørt

Som person som er berørt av behandling av dine data, kan du i henhold til personvernforordningen og etter andre relevante datavernbestemmelser gjøre bestemte rettigheter gjeldende hos oss.

I visse situasjoner kan vi på grunn av lovbestemmelser eller de opplysninger som står oss til rådighet muligens ikke gi deg opplysninger om samtlige data. I slike tilfeller kan vi ikke hente opp data om den opptegnede personen uten ytterligere opplysninger. Da de opptegnede personene innenfor testkjøretøyets omgivelser ikke kan identifiseres uten ytterligere opplysninger, og fordi en slik gjenkjennelse ikke er nødvendig for det formålet som BWM vil oppnå med behandlingen, har vi ikke lov til å foreta noen ytterligere databehandling for identifiseringsformål. I slike tilfeller kan dine rettigheter i henhold til personvernforordningens art.15 til 20 være utelukket. Dine rettigheter som berørt, kan kun anvendes når du gir oss ytterligere opplysninger som vi kan bruke til å identifisere deg entydig. Selv med disse ytterligere opplysningene kan vi muligens ikke være i stand til  å undersøke ditt krav på tilgang eller sletting av data, fordi vi ikke identifiserer noen personer på video- og lydopptakene og derfor ikke vet hvem personene i opptakene er. Dine rettigheter som berørt er begrenset av andres rettigheter og fordi det er nødvendig å oppbevare data av andre lovbestemte grunner.

Under og umiddelbart etter innsamlingen av data fra testkjøretøyet (f.eks. når du som fotgjenger er i kameraets synsfelt og blir oppmerksom på opptaket), kan du direkte motsi dette og be føreren om å slette de relevante dataene.

I henhold til personvernforordningen har du som berørt person særlig følgende rettigheter overfor BMW:

Rett til opplysninger (personvernforordningens art. 15):

Du kan til enhver tid forlange innsyn i opplysninger om de data som vi har om deg. Disse opplysningene gjelder blant annet de datakategoriene som vi behandler, for hvilke formål vi behandler dem, dataenes opprinnelse, hvis vi ikke har innhentet dem direkte fra deg, og eventuelt de mottakerne som vi har overført dataene til. Du kan få en gratis kopi av dine data fra oss. Hvis du ønsker flere kopier, forbeholder vi oss retten til å ta betaling for disse ytterligere kopiene.

Rett til rettelser (Personvernforordnings art. 16):

Du kan kreve at vi retter dine data. Vi vil iverksette rimelige tiltak for å holde de av dine data som vi har og kontinuerlig behandler, riktige, fullstendige og aktuelle, på grunnlag av de nyeste opplysningene som vi har til rådighet.

Rett til sletting (personvernforordningens art. 17):

Du kan forlange at vi sletter dine data, hvis de rettslige forutsetningene for dette foreligger. Dette kan i henhold til personvernforordningens art. 17 være tilfelle når:

 • Dataene ikke lenger er nødvendige for det formålet som de ble innsamlet eller på annen måte behandlet for
 • Du tilbakekaller ditt samtykke som er grunnlaget for databehandlingen, og det ikke foreligger noen annen lovhjemmel for behandlingen
 • Du fremsetter innsigelse mot behandlingen av dine data og det ikke foreligger noen prioriterte berettigede grunner for behandlingen, eller du motsier databehandling for direkte reklame
 • Dataene ble urettmessig behandlet

Hvis ikke behandlingen er nødvendig

 • For å sikre at den lovmessige forpliktelsen som krever at vi behandler dine data overholdes
 • Særlig med hensyn til lovmessige oppbevaringstider
 • For å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettslige krav

Rett til innskrenkning av behandlingen (personvernforordningens art. 18):  

Du kan forlange at vi innskrenker behandlingen av dine data hvis:

 • Du bestrider at dataene er riktige, og da for det tidsrommet som vi trenger for å undersøke om dataene er riktige
 • Behandlingen er urettmessig og du avslår at dataene slettes og i stedet forlanger at bruken innskrenkes
 • Vi ikke lenger trenger dine data, men du trenger dem for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettslige krav
 • Du har fremsatt innsigelse mot behandlingen, så lenge det ennå ikke er fastslått om våre berettigede grunner veier tyngre enn dine

Rett til dataoverførbarhet (personvernforordningens art. 20):

Etter din anmodning vil vi overføre dine data – i den utstrekning dette er teknisk mulig – til en annen ansvarshavende. Du har imidlertid kun rett til dette, hvis databehandlingen belager på ditt samtykke eller er nødvendig for å gjennomføre en avtale. I stedet for å motta en kopi av dine data, kan du også be oss om at vi overfører dataene direkte til en annen ansvarshavende som du nevner uttrykkelig.

Rett til innsigelse (personvernforordningens art. 21):

Du kan til enhver tid motsi behandlingen av dine data av grunner som fremgår av din spesielle situasjon, hvis databehandlingen belager på ditt samtykke eller på våre eller en tredje persons berettigede interesser. I dette tilfellet vil vi ikke lenger behandle dine data. Sistnevnte gjelder ikke hvis vi kan påvise tvingende, verneverdige grunner for behandlingen, som veier tyngre enn dine interesser eller hvis vi trenger dine data for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettslige krav.

Frister for å oppfylle rettigheter som berørt

Vi prøver prinsipielt å svare på alle forespørsler innen 30 dager. Denne fristen kan imidlertid forlenges av grunner som gjelder den spesifikke retten til en berørt person eller forespørselens kompleksitet.

Klage til tilsynsmyndigheter

BMW AG tar dine betenkeligheter og rettigheter svært alvorlig. Hvis du imidlertid skulle mene at vi ikke på en tilstrekkelig måte har etterkommet dine klager eller betenkeligheter, kan du fremsette en innsigelse hos ansvarlig datavernmyndighet.