BMW

Learn more about BMW models, products and services:

Oswiadczenie o ochronie danych

0 min reading time

Przetwarzanie danych związanych z pojazdami testowymi „Connected test vehicle”

Wysokie wymagania, jakie stawiamy naszym produktom i usługom, wyznaczają również kierunek, w jakim podążamy, przetwarzając Twoje dane osobowe. Naszym celem jest stworzenie i pielęgnowanie relacji biznesowych z naszymi klientami oraz interesariuszami, które bazują na zaufaniu. Dlatego bardzo ważnym aspektem jest dla nas poufność i integralność Twoich danych osobowych.

Chcemy poprawić komfort pojazdu, wprowadzając nowe technologie do dalszego rozwoju wspomaganych, połączonych, częściowo zautomatyzowanych i zautomatyzowanych funkcji komfortu pojazdu, a tym samym zapewnić Państwu bezpieczne wrażenia z jazdy.

Realizując ten cel, korzystamy z odpowiednio oznakowanych pojazdów testowych do rejestrowania danych z różnych czujników, w tym nagrywania wideo otoczenia pojazdu i nagrania dźwiękowe wnętrza pojazdu.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych?

Firma Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (zwana dalej „BMW” lub „my”) z siedzibą w Monachium 80788, Petuelring 130, zarejestrowana pod numerem: Monachium HRB 42243, jest administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych („RODO”) i odpowiada za przetwarzanie danych osobowych w połączeniu z nagraniami wideo i audio w zakresie rozwoju wspomaganych, połączonych, częściowo zautomatyzowanych i autonomicznych funkcji jazdy.

Jakie dane przetwarzamy i w jakim celu?

Dane osobowe, rejestrowane przy użyciu naszych oznakowanych pojazdów testowych na drogach publicznych, są przetwarzane w następujący sposób:

Pojazdy testowe są wyposażone w różne czujniki (np. radary, czujniki ultradźwiękowe, czujniki GPS/lokalizacji), mikrofony i kamery wideo. Publiczny ruch drogowy (środowisko pojazdu testowego) może być rejestrowany w plikach wideo oraz audio i przechowywany do dalszej analizy, w razie potrzeby również w połączeniu z innymi danymi z czujników. 

Pojazdy testowe są wyposażone w różne czujniki (np. radary, czujniki ultradźwiękowe, czujniki GPS/lokalizacji)Pojazdy testowe są wyposażone w różne czujniki (np. radary, czujniki ultradźwiękowe, czujniki GPS/lokalizacji)

Nagrania wideo są wykorzystywane do tworzenia statycznych i dynamicznych obiektów drogowych. Mogą to być oznaczenia drogowe, samochody, motocykle, rowery itp., z ich indywidualnym położeniem i ruchem w stosunku do pojazdu testowego, jak również położenie i ruch pieszych. W celu obliczenia możliwego ruchu pieszego – np. tego, czy dana osoba zamierza przejść przez ulicę – analizowany może być również jej kierunek patrzenia.

Nagrania audio wnętrza pojazdu, takie jak syrena alarmowa, są wykorzystywane do identyfikacji sytuacji, w których poruszający się pojazd musi zjechać na bok, jeżeli jedzie za nim karetka na sygnale, która ma prawo pierwszeństwa przejazdu. Dane wideo, audio i z czujników są wykorzystywane podczas jazd testowych do identyfikacji użytkowników drogi, podstawowych scenariuszy ruchu drogowego oraz do odpowiedniego działania.  W dalszej analizie dane wideo, audio i z czujników są wykorzystywane do opracowywania i udoskonalania algorytmów wspomaganych, połączonych, częściowo zautomatyzowanych i autonomicznych funkcji jazdy.

Nie jesteśmy zainteresowani identyfikowaniem osoby, dlatego nasze systemy nie są skonfigurowane do takich celów, ponieważ nie jest to konieczne do rozwoju platformy wspomaganej połączonej, częściowo zautomatyzowanej i autonomicznej jazdy. Wszystkie obiekty drogowe są klasyfikowane tylko jako samochody, motocykle, piesi itp. Niemniej jednak nagrania wideo i audio mogą obejmować nagrania osób w ruchu drogowym, numery rejestracyjne pojazdów  oraz inne dane osobowe. Poniższe zdjęcia przedstawiają fotografie samochodów i pieszych w polu widzenia pojazdu testowego. Obiekty te są identyfikowane i odpowiednio klasyfikowane za pomocą algorytmów wyłącznie jako „osoby”, „samochody osobowe”, „ciężarówki”. Obrazy nie są wykorzystywane do identyfikacji przechodzących pieszych lub różnych modeli pojazdów i ich kierowców. 

Poniższe ilustracje pokazują zapis wideo (rysunek 1) oraz dane pozyskane przez oprogramowanie, składające się z identyfikacji obiektu „ciężarówka = różowy obszar”, „samochód osobowy = żółty obszar” i „osoba = niebieski obszar” (rysunek 2).  

Poniższe ilustracje pokazują zapis wideo oraz dane pozyskane przez oprogramowanie, Poniższe ilustracje pokazują zapis wideo oraz dane pozyskane przez oprogramowanie,

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?

Podstawą prawną dla gromadzenia oraz przetwarzania nagrań wideo i audio środowiska pojazdów testowych (w tym zapisywania danych osobowych pieszych i kierowców) są prawnie uzasadnione interesy administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Prawnie uzasadniony interes BMW w przetwarzaniu oraz przechowywaniu  nagrań wideo i audio wynika z zainteresowania eksploatacją pojazdów testowych i dalszym rozwojem platformy wspomaganej, połączonej, częściowo zautomatyzowanej i autonomicznej jazdy. Dane, zebrane przez pojazdy testowe podczas procesu rozwojowego, są wykorzystywane do opracowywania i zatwierdzenia algorytmów dla różnych funkcji autonomicznej jazdy. Ponadto istnieje prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych badanych pojazdów po rozpoczęciu produkcji. Ma to szczególne znaczenie dla: (i) opracowania/zatwierdzenia wersji oprogramowania do rozwiązywania problemów, (ii) ochrony w przypadku postępowania sądowego lub (iii) w celu wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności wymogów organów nadzorczych. 

Ponadto koncern BMW jest zainteresowany poprawą bezpieczeństwa pojazdów i ruchu drogowego poprzez rozwój własnych systemów jazdy. Może to również służyć interesowi publicznemu. Nagrania wideo oraz nagrania dźwiękowe otoczenia pojazdu badanego są niezbędne do zapewnienia bezpiecznego użytkowania pojazdów wspomaganych, podłączonych, częściowo zautomatyzowanych i autonomicznych na drogach.

Jak długo przechowujemy dane?

Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak wymaga tego cel ich przetwarzania. Jeśli dane są przetwarzane w kilku celach, zostaną usunięte lub będą przechowywane w formie, która uniemożliwia bezpośrednie przyporządkowanie do Ciebie, do czasu realizacji ostatniego określonego celu.    

W jaki sposób dane są zabezpieczone?

Chronimy Twoje dane zgodnie z aktualnym stanem techniki. W celu ochrony Twoich danych osobowych przed niewłaściwym wykorzystaniem lub innym nieuprawnionym przetwarzaniem stosujemy przykładowo następujące zabezpieczenia:

Dostęp do danych osobowych ma ograniczona liczba upoważnionych osób do konkretnych celów:

 • Zebrane dane są przesyłane wyłącznie w formie zaszyfrowanej.
 • Systemy informatyczne, wykorzystywane do przetwarzania danych, są technicznie odizolowane od innych systemów w celu zapobieżenia nieuprawnionemu dostępowi, np. w wyniku zhakowania.
 • Ponadto dostęp do systemów informatycznych jest stale monitorowany w celu wykrywania i zapobiegania nadużyciom na wczesnym etapie.

Komu udostępniamy dane i w jaki sposób Cię przy tym chronimy?

Opracowanie i weryfikacja bezpiecznych i rzetelnych algorytmów do rozwoju platformy wspomaganej, podłączonej, częściowo zautomatyzowanej i autonomicznej jazdy wymaga pokonania milionów kilometrów dla każdej kombinacji wyposażenia i oprogramowania, używanego w tym obszarze. Dlatego potrzeba dużej ilości danych z kamer, audio i czujników, których nie jest w stanie zgromadzić tylko jeden przedsiębiorca.  

Dlatego udostępniamy Twoje dane naszym partnerom. Należą do nich: partnerzy OEM, którzy otrzymują dane wideo i audio do wspólnego wykorzystania w celu uniknięcia powielania przejazdów testowych, uniwersytety oraz instytuty w celu współpracy w dziedzinie badań i rozwoju, a także dostawcy (w tym dostawcy usług rozwojowych i technologicznych). Przesyłanie danych wideo, audio i z czujników do naszych partnerów podlega ścisłym ograniczeniom w zakresie celu (tj. odbywa się do celów rozwojowych w środowisku zautomatyzowanej i autonomicznej jazdy).

Koncern BMW i jego partnerzy wykorzystują te dane w szczególności: (i) do opracowania, udostępniania  i optymalizowania oprogramowania działającego na platformie oraz (ii) do integracji oprogramowania z pojazdami. Dane są przesyłane wyłącznie w formie zaszyfrowanej.

Koncern BMW i jego partnerzy nie wykorzystują danych wideo, audio i z czujników do identyfikacji osób, ponieważ nie ma ona znaczenia dla rozwoju wspomaganych, podłączonych, częściowo zautomatyzowanych i autonomicznych systemów jazdy. Dla rozwoju platformy wspomaganej, podłączonej, częściowo zautomatyzowanej i autonomicznej jazdy ważne i konieczne jest rejestrowanie pieszych jako osób (np. w przeciwieństwie do samochodów osobowych i ciężarowych) wraz z ich kierunkiem poruszania.

Przy przetwarzaniu danych w krajach spoza Unii Europejskiej (UE) BMW stosuje standardowe unijne klauzule umowne , uwzględniające odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z europejskimi standardami ochrony. Jeśli chcesz zapoznać się z konkretnymi środkami bezpieczeństwa dotyczącymi przekazywania danych do innych krajów, prosimy o kontakt za pośrednictwem jednego z kanałów komunikacyjnych, wymienionych poniżej.

Unia Europejska ustaliła porównywalny poziom ochrony danych dla niektórych krajów spoza UE, takich jak Kanada i Szwajcaria. Ponieważ poziom ochrony danych jest tam porównywalny, przekazywanie danych do tych krajów nie wymaga specjalnego zezwolenia ani porozumienia.

Dane kontaktowe, prawa osoby, której dane dotyczą, oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące wykorzystywania swoich danych osobowych, zachęcamy do kontaktu z działem obsługi klienta BMW – wysyłając wiadomość na następujący adres e-mail: datenschutz@bmw.de.

Możesz również skontaktować się z odpowiedzialnym inspektorem ochrony danych:

BMW AG
Datenschutzbeauftragter
Petuelring 130
80788 München

Oznakowanie pojazdów testowych

Pojazdy testowe są oznakowane następującymi lub podobnymi naklejkami:

Oznakowanie pojazdów testowychOznakowanie pojazdów testowych

Prawa osób, których dane dotyczą

Jako osoba, której dane dotyczą, możesz skorzystać z określonych praw, które przysługują Ci względem nas zgodnie z RODO oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych.

W niektórych sytuacjach możemy nie być w stanie udzielić żadnych informacji na temat danych ze względu na wymogi prawne lub informacje, którymi dysponujemy. Nie jesteśmy w stanie odtworzyć danych zarejestrowanej osoby bez dodatkowych informacji. Ponieważ zarejestrowane w pobliżu pojazdu testowego osoby nie mogą być zidentyfikowane bez dodatkowych informacji oraz ponieważ taka identyfikacja nie jest konieczna do celów przetwarzania przez BWM, nie możemy zgodnie z prawem przetwarzać dodatkowych danych na potrzeby identyfikacji; dlatego w takich przypadkach prawa zgodnie z art. 15-20 RODO mogą nie przysługiwać. Prawa osób, których dane dotyczą, mają zastosowanie tylko wtedy, gdy dostarczysz nam dodatkowych informacji, pozwalających na Twoją identyfikację. Ale nawet z takimi dodatkowymi informacjami możemy nie być w stanie zweryfikować Twojego prawa dostępu do danych lub ich usunięcia, ponieważ nie identyfikujemy osób na nagraniach wideo i audio, a zatem nie wiemy, kim są osoby, których dotyczą dane na nagraniach. Prawa osób, których dane dotyczą, są ograniczone prawami innych osób lub koniecznością przechowywania danych z innych powodów prawnych.

Podczas rejestrowania danych przez pojazd testowy i bezpośrednio po tym (np. jeśli jesteś pieszym w polu widzenia kamery i jesteś świadomy nagrywania) możesz bezpośrednio zgłosić sprzeciw i poprosić kierowcę o usunięcie swoich danych.

Zgodnie z RODO przysługują Ci jako osobie, której dane dotyczą, wobec BMW w szczególności następujące prawa:

Prawo dostępu (art. 15 RODO):

Możesz w każdej chwili zwrócić się do nas o informacje dotyczące swoich danych. Informacje te dotyczą m.in. kategorii przetwarzanych przez nas danych, tego, w jakich celach je przetwarzamy, pochodzenia danych, jeśli nie pozyskaliśmy ich bezpośrednio od Ciebie, oraz, w stosownych przypadkach, odbiorców, którym przekazaliśmy Twoje dane. Możesz otrzymać od nas darmową kopię swoich danych. Jeśli jesteś zainteresowany większą ilością egzemplarzy, zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłat za kolejne kopie.

Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO):

Możesz zażądać od nas sprostowania swoich danych. Podejmiemy odpowiednie kroki, aby informacje, które przechowujemy i przetwarzamy na Twój temat, były prawidłowe, kompletne i aktualne na podstawie bieżących informacji, którymi dysponujemy.

Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO):

Możesz zażądać od nas usunięcia danych, pod warunkiem że spełnione są wymogi prawne. Zgodnie z art. 17 RODO może to mieć miejsce, jeśli:

 • dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub przetworzone w inny sposób;
 • wycofasz swoją zgodę, która stanowi podstawę prawną przetwarzania danych, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • sprzeciwisz się przetwarzaniu swoich danych i nie ma żadnych nadrzędnych uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania lub sprzeciwisz się przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego;
 • dane zostały przetworzone w sposób niezgodny z prawem w przypadku gdy przetwarzanie nie jest konieczne
 • do realizacji obowiązku prawnego, który wymaga od nas przetwarzania Twoich danych;
 • w szczególności w odniesieniu do ustawowych okresów przechowywania;
 • celem dochodzenia, wykonania lub ochrony roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Możesz zwrócić się do nas o ograniczenie przetwarzania swoich danych, jeżeli:

 • kwestionujesz dokładność danych za okres, który jest nam potrzebny do weryfikacji prawidłowości danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i odmawiasz usunięcia swoich danych, a zamiast tego żądasz ograniczenia korzystania;
 • nie potrzebujemy już Twoich danych, ale są one Tobie potrzebne celem dochodzenia, wykonania lub ochrony roszczeń prawnych;
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania i jeszcze nie wiadomo, czy nasze uzasadnione podstawy przetwarzania są nadrzędne względem Twoich.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO):

Na wniosek prześlemy Twoje dane – o ile jest to technicznie możliwe – do innego administratora. Takie prawo przysługuje Ci jednak tylko wtedy, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub jest konieczne do realizacji umowy. Zamiast kopii danych możesz również zawnioskować do nas o przesłanie danych bezpośrednio do innego, wskazanego przez Ciebie administratora.

Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO):

Możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych z przyczyn wynikających ze swojej szczególnej sytuacji, pod warunkiem że przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub naszych prawnie uzasadnionych interesów albo interesów strony trzeciej. W takim przypadku nie będziemy przetwarzać Twoich danych. Ostatni zapis nie ma zastosowania, jeżeli możemy udowodnić istnienie istotnych uzasadnionych podstaw przetwarzania, które są nadrzędne względem Twoich interesów, lub jeżeli potrzebujemy Twoich danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Terminy realizacji praw osób, których dane dotyczą

Zasadniczo dokładamy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na wszystkie wnioski w terminie 30 dni. Jednakże termin ten może się wydłużyć z przyczyn związanych z konkretnymi prawami osoby, której dane dotyczą, lub ze złożonością Twojego wniosku.

Skarga do organów nadzorczych

BMW AG szanuje Twoje obawy i prawa. Jeśli jednak uznasz, że nie odpowiedzieliśmy w wystarczającym stopniu na Twoje skargi lub wątpliwości, możesz wnieść skargę do właściwego organu ochrony danych.