BMW

Learn more about BMW models, products and services:

Zásady ochrany osobných údajov

0 min reading time

Spracúvanie údajov testovacími vozidlami a v súvislosti s nimi "Connected Test Vehicle“

Vysoké nároky, ktoré kladiete na vlastnosti našich produktov a služieb, sú pre nás návodom v zaobchádzaní s Vašimi údajmi. Naším úsilím je pritom vytvoriť a zachovať základ pre dôveryhodný obchodný vzťah s našimi zákazníkmi a záujemcami. Ochrana a integrita Vašich osobných údajov je našou prioritou.

Chceme zlepšiť komfort vozidla zavádzaním nových technológií pre ďalší vývoj asistovaných, prepojených, čiastočne automatizovaných a autonómnych funkcií komfortu vozidla a ponúknuť vám tak bezpečnú jazdu.

Za týmto účelom používame naše testovacie vozidlá, označené zodpovedajúcim spôsobom, na zaznamenanie údajov z rôznych snímačov, vrátane obrazového záznamu prostredia vozidla a zvukových záznamov interiéru vozidla.

Kto je zodpovedný za spracúvanie osobných údajov?

BMW (Bayerische Motoren Werke) akciová spoločnosť (ďalej v texte označená ako "BMW" príp. "my") so sídlom v Mníchove (80788 München), Petuelring 130 a registrovaná súdom: München HRB 42243, je zodpovedná v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov EÚ (nemeckého „DSGV“ - „GDPR“) za spracúvanie osobných údajov pri v súvislosti s videonahrávkami a audionahrávkami potrebnými pre rozvoj asistovaných, prepojených, čiastočne automatizovaných a autonómneych jazdných funkcií.  

Aké údaje o Vás spracúvame a na aký účel?

Osobné údaje, ktoré sa uchovávajú na základe použitia našich označených testovacích vozidiel vo verejnej cestnej premávke, sa spracúvajú nasledovne:

Testovacie vozidlá sú vybavené rôznymi snímačmi (ako radarové, ultrazvukové, GPS/lokalizačné snímače), mikrofónmi a videokamerami. Okolie testovacieho vozidla sa môže zaznamenávať vo video súboroch a audio súboroch a uchovávať za účelom ďalšej analýzy a môže sa kombinovať príp. s inými údajmi snímačov. 

Testovacie vozidlá sú vybavené rôznymi snímačmi (ako radarové, ultrazvukové, GPS/lokalizačné snímače), mikrofónmi a videokamerami. Testovacie vozidlá sú vybavené rôznymi snímačmi (ako radarové, ultrazvukové, GPS/lokalizačné snímače), mikrofónmi a videokamerami.

Videozáznamy sa používajú na vyhotovenie statických a dynamických dopravných objektov. Môžu to byť pouličné značenia, autá, motorky, kolesá atď. s individuálnou polohou a pohybom vo vzťahu k testovaciemu vozidlu rovnako ako poloha a pohyb chodca. Pre výpočet možného pohybu chodca - napr. či má osoba v úmysle prejsť cez ulicu - je možné tiež analyzovať jej smer pohľadu.

Audionahrávky z interiéru vozidla, ako napr. siréna, sa používajú, aby sa rozpoznalo, že idúce vozidlo musí, v prípade, že za ním ide sanitka so spustenou sirénou a prednosťou v jazde, zájsť ku krajnici. Údaje z videozáznamov, audiozáznamov a snímačov sa používajú počas testovacích jázd, aby bolo možné zistiť účastníkov cestnej premávky a zásadné dopravné situácie a podľa toho konať. Pri ďalšom vyhodnotení záznamov slúžia údaje z videí, audiozáznamov a snímačov na vývoj a vylepšenie algoritmov potrebných pre asistované, prepojené, čiastočne automatizované a autonómne jazdné funkcie.

Nemáme záujem o identifikáciu osoby a naše systémy nie sú na takéto účely konfigurované, pretože to nie je potrebné pre vývoj asistovanej, prepojenej, čiastočne automatizovanej a autonómnej jazdnej platformy. Všetky dopravné objekty sa kategorizujú len ako autá, motorky, chodci atď. Aj napriek tomu môžu videá a audiozáznamy obsahovať záznamy jednotlivých osôb v cestnej premávke, registračnú značku vozidla alebo iné osobné údaje. V nasledujúcich zobrazeniach sú vidieť záznamy vozidiel a chodcov v zornom poli testovacieho vozidla.  Tieto sú výlučne identifikované pomocou algoritmov ako „osoby“, „autá“, „nákladné autá“ a podľa toho klasifikované.  Obrázky sa nepoužívajú na identifikáciu prechádzajúcich chodcov alebo rôznych modelov vozidiel a ich vodičov.

Nasledujúce zobrazenia ukazujú videozáznam (obrázok 1) a pomocou softvéru extrahované údaje, pozostávajúce z identifikácie objektu „nákladné auto = ružová plocha“, „auto = žltá plocha“ a „osoba = modrá plocha“ (obrázok 2).

Nasledujúce zobrazenia ukazujú videozáznam a pomocou softvéru extrahované údaje Nasledujúce zobrazenia ukazujú videozáznam a pomocou softvéru extrahované údaje

Aký právny základ sa na toto spracúvanie údajov vzťahuje?

Právny základ na získanie a spracúvanie video a audio záznamov z okolia testovacích vozidiel (vrátane záznamov osobných údajov chodcov a vodičov) sa zakladá na oprávnených záujmoch prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písmeno f GDPR.

Oprávnený záujem BMW na spracúvaní a uchovávaní týchto videí a audio záznamov vyplýva zo záujmu na prevádzke testovacích vozidiel a na ďalšom vývoji platformy pre vývoj asistovaného, prepojeného, čiastočne automatizovaného a autonómneho riadenia. Údaje získané pomocou testovacích vozidiel počas vývojových procesov sa použijú na vývoj a testovanie algoritmov pre rôzne funkcie autonómnej jazdy. Okrem toho existuje oprávnený záujem na spracúvaní údajov testovacích vozidiel po spustení výroby. To je obzvlášť dôležité pre (i) vývoj/spustenie verzie softvéru na odstránenie chyby, (ii) pre ochranu v prípade súdneho konania alebo (iii) z dôvodu splnenia zákonných povinností, hlavne požiadaviek dozorných úradov.

Okrem toho má BMW osobitný záujem na zlepšení bezpečnosti vozidiel rovnako ako cestnej premávky na základe vývoja vlastných jazdných systémov. To slúži zároveň aj verejnému záujmu. Obrazové a zvukové záznamy okolia testovacieho vozidla sú potrebné na zabezpečenie bezpečného používania asistovaných, prepojených, čiastočne automatizovaných a autonómnych vozidiel.

Ako dlho uchovávame Vaše údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame výlučne len tak dlho, ako to daný účel vyžaduje.  Ak sa spracúvajú údaje na viaceré účely, údaje sa vymažú alebo sa ďalej uchovajú v podobe, z ktorej sa nedá usúdiť, že sa jedná o Vás, akonáhle bude splnený posledný uvedený účel.      

Ako sa Vaše údaje uchovávajú?

Vaše údaje uchovávame podľa technického stavu. Používajú sa napríklad nasledujúce bezpečnostné opatrenia, aby boli Vaše osobné údaje chránené pred zneužitím alebo iným neoprávneným spracovaním:

Prístup k osobným údajom je obmedzený na limitovaný počet autorizovaných osôb, a to iba na jasne vymedzené účely.

 • Získané údaje sa prenášajú len v zašifrovanej podobe.
 • IT systémy pre spracúvanie údajov sú technicky oddelené od iných systémov, aby sa zabránilo neoprávnenému prístupu napr. zo strany hekerov.
 • Okrem toho je prístup k týmto IT systémom neustále kontrolovaný, aby sa zneužitie včas rozpoznalo a aby sa mu predišlo.

Komu ďalej odovzdávame údaje a ako Vás pritom chránime?

Aby sme mohli vyvíjať a vyhodnocovať bezpečné a spoľahlivé algoritmy pre vývoj platformy automatizovanej asistovanej, prepojenej, čiastočne automatizovanej a autonómnej jazdy, je nutné prejsť milióny kilometrov pre každú kombináciu hardvéru a softvéru, ktorá sa v tejto oblasti použije. To vyžaduje veľký počet údajov z kamerového snímania, audiozáznamov a videí, ktoré nemôže získať len jeden podnik.  

Preto odovzdávame Vaše údaje tiež partnerom, s ktorými spolupracujeme. K našim kooperačným partnerom patria: OEM partneri pre spoločné využitie údajov z videí a audiozáznamov, aby sa zabránilo dvojitým, a tým aj zbytočným testovacím jazdám, univerzity a inštitúty, s ktorými spolupracujeme v oblasti výskumu a vývoja, a dodávatelia (vrátane poskytovateľov vývojárskych a technologických služieb). Poskytnutie údajov z videí, audiozáznamov a snímačov našim kooperačným partnerom podlieha prísnym obmedzeniam účelu (tzn. na účely vývoja v prostredí vysoko a plne automatizovanej jazdy).

BMW a jeho kooperační partneri využívajú tieto údaje predovšetkým (i) na vývoj, povolenie a prepracovanie softvéru prevádzkovaného na platforme a na integráciu (ii) softvéru do vozidiel. Údaje sa prenášajú výlučne v zašifrovanej podobe.

BMW a jeho kooperační partneri nepoužívajú údaje z videí, audiozáznamov a snímačov k identifikácii osôb, pretože identifikácia osôb nie je pre vývoj platformy automatizovanej asistovanej, prepojenej, čiastočne automatizovanej a autonómnej jazdy relevantná. Pre vývoj platformy asistovanej, prepojenej, čiastočne automatizovanej a autonómnej jazdy je relevantné a potrebné len zachytiť chodcov ako osoby (napríklad na rozdiel k osobným a nákladným vozidlám) vrátane ich smeru pohybu.

Európska únia už stanovila porovnateľnú úroveň ochrany údajov pre určité krajiny mimo EÚ ako je Kanada a Švajčiarsko. Pretože je úroveň ochrany údajov porovnateľná, nie je pri prenose údajov do týchto krajín potrebné žiadne špeciálne povolenie alebo dohoda.

Kontaktné údaje, Vaše práva ako subjektu rovnako ako Vaše právo podať sťažnosť dozornému úradu

V prípade otázok o využití Vašich osobných údajov Vám odporúčame obrátiť sa na oddelenie starostlivosti o zákazníkov BMW tak, že pošlete správu na nasledujúcu e-mailovú adresu datenschutz@bmw.de.

Môžete sa tiež obrátiť na príslušnú osobu zodpovednú za ochranu údajov:

BMW AG
Datenschutzbeauftragter
Petuelring 130
80788 München

Označenie testovacích vozidiel

Testovacie vozidlá sú označené nasledujúcimi alebo porovnateľnými nálepkami, ktoré sú umiestnené na testovacích vozidlách.

Označenie testovacích vozidielOznačenie testovacích vozidiel

Práva subjektu údajov

Ako subjekty spracúvania údajov u nás môžete uplatniť určité práva podľa GDPR rovnako ako podľa iných príslušných ustanovení na ochranu údajov.

V určitých situáciách Vám nebudeme môcť na základe zákonných požiadaviek alebo informácií, ktoré budeme mať k dispozícii, podať informáciu o všetkých spracovávaných údajoch. Napríklad  nemôžeme poskytnúť údaje zaznamenaných osôb bez ďalších informácií. Pretože zaznamenané osoby v okolí testovacieho vozidla nemôžu byť bez ďalších informácií identifikované a pretože takéto rozpoznanie pre účel spracúvania, ktorý sleduje BMW, nie je potrebné, nesmieme zo zákona vykonať žiadne dodatočné spracúvanie údajov na identifikačné účely; v takýchto prípadoch by mohli byť Vaše práva podľa článku 15 až 20 GDPR [nem. DSGV] vylúčené. Vaše práva ako subjektu môžete využiť len vtedy, keď nám poskytnete k dispozícii ďalšie informácie, na základe ktorých Vás môžeme jednoznačne identifikovať. Dokonca aj s týmito dodatočnými informáciami nemusíme byť schopní preskúmať Váš nárok na prístup alebo vymazanie údajov, pretože žiadne osoby na obrazových alebo zvukových záznamoch neidentifikujeme, a preto nevieme, kto sú subjekty na záznamoch. Vaše práva ako subjektu sú obmedzené právami iných alebo nutnosťou uchovania údajov z iných zákonných dôvodov.

Počas a bezprostredne po získaní údajov testovacím vozidlom (napr. keď ste ako chodec v zornom poli kamery a záznamu si všimnete), môžete tomu priamo odporovať a vodiča požiadať o vymazanie relevantných údajov.

Podľa GDPR [nem. DSGVO] máte voči BMW hlavne nasledujúce práva subjektu údajov:

Právo na informáciu (čl. 15 GDPR):

Môžete od nás kedykoľvek požadovať informácie o svojich údajoch, ktoré o Vás máme. Táto informácia sa týka okrem iného kategórií údajov, ktoré spracúvame, na aké účely ich spracúvame, pôvod údajov, ak ich nemáme priamo od Vás, a prípadne príjemcov, ktorým sa Vaše údaje odovzdávajú. Môžete od nás získať bezplatnú kópiu svojich údajov. Ak by ste mali záujem o ďalšie kópie, vyhradzujeme si právo Vám náklady za ďalší kópie naúčtovať.

Právo na opravu (čl. 16 GDPR):

Môžete od nás požadovať opravu svojich údajov. Fotografie alebo videozáznamy sú vo svojej  podstate „správne“, pretože v skutečnosti predstavujú fotografovanú alebo zaznamenanú osobu. Nahrávky nebudeme nijako upravovať, aby vaše uložené údaje boli presné a aktuálne.

Právo na vymazanie (čl. 17 GDPR):

Máte právo od nás požadovať vymazanie svojich údajov, pokiaľ na to existujú právne predpoklady. To môže byť prípad podľa čl. 17 GDPR napríklad vtedy, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracúvané;
 • svoj súhlas, ktorý je základom spracúvania údajov, odvoláte a iný právny základ pre spracúvanie chýba;
 • podáte námietku proti spracúvaniu svojich údajov a nie sú žiadne prednostné oprávnené dôvody pre spracúvanie, alebo spracúvanie údajov za účelom priamej reklamy odporujete.
 • boli údaje spracúvané nezákonne a spracúvanie nie je nutné,
 • vymazanie údajov pravdepodobne nezabráni nebo nebude mať vážny dopad na dosiahnutie cieľov vedeckého výskumu;
 • je nutné uplatniť, vykonať alebo obhajovať právne nároky.

Právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR):

Môžete od nás požadovať obmedzenie spracúvania svojich údajov, pokiaľ:

 • popierate správnosť údajov a síce na obdobie, ktoré potrebujeme, aby sme správnosť údajov preskúmali;
 • je spracúvanie neoprávnené a Vy vymazanie svojich údajov odmietate a namiesto toho požadujete obmedzenie použitia;
 • Vaše údaje už nepotrebujeme, Vy ich ale potrebujete, aby ste uplatnil/a, vykonával/a alebo obhajoval/a svoje právne nároky;
 • ste podal/a námietku proti spracúvaniu, ak ešte nie je isté, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vašimi.

Právo na prenosnosť údajov (čl. 20 GDPR):

Na Vašu žiadosť Vaše údaje - ak je to technicky možné - prenesieme inému prevádzkovateľovi. Toto právo máte však len vtedy, ak sa spracúvanie zakladá na Vašom súhlase alebo je nutné, aby sa realizovala zmluva. Namiesto toho, aby ste dostal/a kópiu svojich údajov, nás môžete tiež požiadať, aby sme odovzdali údaje priamo inému, Vami konkrétne uvedenému prevádzkovateľovi.

Právo namietať (čl. 21 GDPR):

Môžete kedykoľvek namietať spracúvanie svojich údajov z dôvodov, ktoré vznikli na základe Vašej konkrétnej situácie, ak spracúvanie údajov spočíva na Vašom súhlase alebo na našich oprávnených záujmoch alebo oprávnených záujmoch tretej strany. V takom prípade Vaše údaje už nebudeme ďalej spracúvať. To neplatí, ak môžeme preukázať nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, alebo ak Vaše údaje potrebujeme na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Lehoty na splnenie práv subjektu

Snažíme sa zásadne odpovedať na všetky otázky v priebehu 30 dní. Táto lehota sa však môže prípadne predĺžiť z dôvodov, ktoré sa vzťahujú ku špecifickému právu subjektu alebo komplexnosti Vášho dotazu.

Sťažnosť u dozorných úradov

BMW berie Vaše pochybnosti a práva veľmi vážne. Ak by ste sa domnieval/a, že sme Vašej sťažnosti alebo obavám dostatočne nevyhoveli, máte právo, podať sťažnosť k príslušnému dozornému úradu.