BMW

Learn more about BMW models, products and services:

Data Privacy Statement

0 min reading time

Обработване на данни от BMW и QUALCOMM във връзка с кооперационните тестовите автомобили

Високите изисквания, които поставяте към характеристиките на нашите продукти и услуги, за нас e направляваща линия в работата с Вашите данни. При това нашият стремеж е да създадем и да запазим основа за изпълнени с доверие търговски отношения с нашите клиенти и заинтересованите лица. Поверителността и интегритетът на Вашите лични данни за нас е от особено значение.

Искаме да подобрим комфорта на автомобилите чрез въвеждане на нови технологии за усъвършенстване на асистираните, свързани в мрежа,  полуавтоматизирани и автономни функции за комфорт на автомобила и по такъв начин да Ви предложим подобрено шофиране.

За тази цел използваме нашите съответно маркирани тестови автомобили за записване на данни от различни сензори, включително за видеозаписи на околната среда на автомобила.

Кой е отговорният орган за обработването на данни?

Следните страни са оператори при обработването на лични данни:

Акционерното дружество Bayerische Motoren Werke  със седалище в 80788 München, Petuelring 130, и регистрирано под номер: München HRB 42243,
(по-нататък наричано „BMW“)
и
Qualcomm Technologies International Ltd., Churchill House Cambridge Business Park, Cowley Road, Cambridge, Cambridgeshire, United Kingdom, CB4 OWZ
(по-нататък наричано „QUALCOMM“)

определиха съвместно последователността на обработване на Вашите лични данни на всеки етап от обработването.
Затова двете страни са съвместни оператори по смисъла на Общия регламент на ЕС относно защитата на данните („ОРЗД“)  за обработването на личните данни във връзка с видеозаписите, свързани с разработването на асистирани, свързани в мрежа, полуавтоматизирани и автономни функции при шофиране.

Кои Ваши данни с каква цел обработваме?

Високите стандарти, които Вие очаквате от нашите продукти и услуги, са част от нашите указания за работа с Вашите лични данни. Нашата цел е да изградим с Вас и да запазим отношения на основата на доверие.

Личните данни, които се събират чрез използване на нашите маркирани кооперационни тестови автомобили в движението по обществените пътища, се обработват по следния начин:

Тестовите автомобили са оборудвани с различни сензори (като радарни, ултразвукови, GPS/локализиращи сензори), микрофони във вътрешното пространство на автомобила и видеокамери. Движението по обществените пътища (околна среда на тестовите автомобили) може да се запише във видео   и да се запамети за по-нататъшни анализи и при необходимост да се комбинира с други данни от сензори. 

Die Testfahrzeuge sind ausgerüstet mit verschiedenen Sensoren (wie Radar-, Ultraschall-, GPS/Ortungssensoren), Mikrofonen und VideokamerasDie Testfahrzeuge sind ausgerüstet mit verschiedenen Sensoren (wie Radar-, Ultraschall-, GPS/Ortungssensoren), Mikrofonen und Videokameras

Видеозаписите се използват за съставянето на статични и динамични обекти в движението по пътищата. Това могат да са пътни маркировки, коли, мотоциклети, велосипеди и т. н. с тяхното индивидуално положение и движение спрямо тестовия автомобил, както и положението и движението на пешеходците. За изчисляване на възможното движение на пешеходец – например дали дадено лице възнамерява да пресече улица – може да бъде анализирана също и посоката на неговия поглед.

Избрани аудиосигнали във вътрешното пространство на автомобила се използват, за да се види, че движещият се автомобил в случай на движеща се зад него линейка с включена сирена и предимство в движението трябва да отбие встрани. Видео-, аудиоданните и данните от сензорите по време на тест драйвовете се използват, за да се разпознаят участниците в движението по пътищата и основните сценарии за движение и да се реагира според тях. При по-нататъшната оценка на записите видеоданните,  и данните от сензорите служат за разработване и усъвършенстване на  асистираните, свързани в мрежа, полуавтоматизирани и автономни функции при шофиране.
Аудиоданните не се записват, съхраняват или  използват извън тестовия автомобил.

Ние не се интересуваме от идентифицирането на хора и нашите системи не са конфигурирани за такива цели, тъй като това не е необходимо за разработването на платформата за асистирано, свързано в мрежа, полуавтоматизирано и автономно шофиране. Затова всички обекти в движението се категоризират само като „автомобили“, „мотоциклети“, „пешеходци“ и т. н. Въпреки това видеозаписите могат да съдържат изображения на отделни хора в движението по пътищата, регистрационни номера на автомобили или други лични данни. На следващите изображения могат да се видят записите на автомобили и пешеходци в рамките на полезрението на тестовия автомобил. С помощта на алгоритми те се разпознават и съответно класифицират само като „хора“, „коли“, „товарни автомобили“. Снимките не се използват за идентифициране на преминаващите пешеходци или на различните модели автомобили и техните шофьори.

Следващите изображения показват видеозапис (фиг. 1) и извлечената чрез софтуер информация,която представлява  идентификация на обекта „товарен автомобил = розова клетка“, „кола = жълта клетка“ и „човек = синя клетка“ (фиг. 2). 

Die Abbildung zeigt die Videoaufnahme und die per Software extrahierten Daten. Die Abbildung zeigt die Videoaufnahme und die per Software extrahierten Daten.

Кое е правното основание за обработването на тези данни?

Правното основание за събирането и обработването на видео- и аудиозаписите в околната среда на тестовите автомобили (включително записването на лични данни, като например записи на пешеходци или шофьори на леки автомобили) е основателният интерес на съвместните администратори BMW и QUALCOMM съгласно чл. 6 ал. 1 буква е ОРЗД.
Основателният интерес на BMW и QUALCOMM от обработването и запаметяването на тези видеозаписи произтича от интереса на двете страни от експлоатацията на тестовите автомобили и за усъвършенстване на платформата за асистирани, свързани в мрежа, полуавтоматизирани и автономни функции за комфорт на автомобила. Данните, събрани от тестовите автомобили по време на процеса на разработване, се използват за разработване и пускане на алгоритми за различни функции на асистираното, свързано в мрежа, полуавтоматизирано и автономно шофиране. Освен това съществува основателен интерес за обработване на данните от тестовите автомобили след старта на производството. Това е важно по-специално за (i) разработването/пускането на актуализации на софтуера за отстраняване на грешки, (ii) за защитата в случай на съдебно производство или (iii) за спазването на задълженията съгласно действащите закони, най-вече на регулаторните изисквания.

Освен това BMW и QUALCOMM имат основателен интерес да се подобрят безопасността на автомобилите и безопасността в движението чрез разработване на собствени системи за шофиране. Това може да служи също на обществения интерес.  Видеозаписите на околната среда на тестовите автомобили  са необходими, за да се подкрепи безопасната употреба на асистирани, свързани в мрежа, полуавтоматизирани и автономни автомобили.

Колко дълго пазим Вашите данни?

Ние пазим Вашите лични данни, само колкото е необходимо за съответната цел. Ако данните се обработват за няколко цели, данните се изтриват или  се запазват само в анонимизирана форма, която непозволява те да бъдат директно свързани с Вас, докато бъде постигната последната посочена цел.

Как се защитават Вашите данни?

Ние защитаваме Вашите данни според нивото на технологиите. Например, прилагат се следните защитни мерки, за да бъдат Вашите лични данни защитени от злоупотреба или друго неправомерно обработване:
Достъпът до личните данни е ограничен за ограничен брой оторизирани лица за декларираните намерения: 

 • Събраните данни се пренасят само в криптирана форма.
 • ИТ системите за обработване на данни са технически изолирани от други системи, за да се възпрепятства неоторизиран достъп, например чрез хакване.
 • Достъпът до тези ИТ-системи постоянно се контролира с цел ранно разпознаване и възпрепятстване на злоупотреба.

На кого предаваме данните и как Ви защитаваме при това?

За разработване и валидиране на сигурни и надеждни алгоритми за разработване на платформа за асистирано, свързано в мрежа, полуавтоматизирано и автономно шофиране трябва да бъдат изминати милиони километри за всяка комбинация от хардуера и софтуера, които се използват в тази област. Това изисква голям брой данни от камери и данни от сензори, които една фирма не може да събере сама. 

Затова ние споделяме Вашите данни, генерирани от кооперационните тестови автомобили. Освен това BMW и Qualcomm могат да предават тези данни на избрани фирми от групата BMW и дъщерни дружества на Qualcomm.
Също така в рамките на договорите за обработване на данни можем да възлагаме на  внимателно подбрани доставчици на услуги да обработват данни по поръчение на BMW и/или Qualcomm.

Всяка страна може да споделя Вашите данни, генерирани от кооперационните тестови автомобили, индивидуално и на собствена отговорност със своите внимателно подбрани кооперационни партньори.       

Към кооперационните партньори на QUALCOMM могат да спадат: OEM-партньори и техните поддоставчици за съвместно използване на видеоданни и  данни от сензори, за да се избегнат двойни и следователно ненужни тест драйвове, университети и институти за сътрудничество в областта на НИРД, както и доставчици (включително фирми за развойни и технологични услуги, доставчици на облачни услуги и доставчици на софтуер за обработване на изображения). Преносът на видеоданни и данни от сензори от страна на QUALCOMM към нашите кооперационни партньори се подчинява на строги ограничения на целите (т. е. за развойни цели в областта на автоматизираното шофиране). 

Към кооперационните партньори на BMW могат да спадат:
OEM-партньори и техните поддоставчици за съвместно използване на видеоданни и данни от сензори, за да се избегнат двойни и следователно ненужни тест драйвове, университети и институти за сътрудничество в областта на НИРД, както и доставчици (включително фирми за развойни и технологични услуги). Преносът на видеоданни и данни от сензори от страна на BMW към нашите кооперационни партньори се подчинява на строги ограничения на целите (т. е. за развойни цели в областта на  автоматизираното шофиране).  

BMW и QUALCOMM  и нашите кооперационни партньори използваме тези данни най-вече за (i) разработване, пускане и подобряване на софтуера, който се използва на платформата и (ii) за интегриране на софтуера в автомобилите. Данните се пренасят само криптирани.

Видео данните и данните от сензори не се използват за идентифицирането на хора.
BMW и QUALCOMM и нашите кооперационни партньори не използваме видео данните и данните от сензорите за идентифицирането на хора, тъй като идентифицирането на хора не е от значение за разработването на асистирани, свързани в мрежа, полуавтоматизирани и автономни системи за шофиране. За разработването на тези системи е единствено важно и необходимо пешеходците да бъдат регистрирани като хора (за разлика например от леките и товарните автомобили) заедно с посоката на тяхното движение.

При обработването на данни в страни извън Европейския съюз (ЕС), които според класификацията на Европейската комисия не разполагат с адекватно  ниво на защита на личните данни, изпращащата страна използва стандартни договорни клаузи в ЕС („EU-SCCs“) с подходящи технически и организационни мерки, за да гарантира, че Вашите лични данни ще се обработват в съответствие с европейските стандарти за защита на данните. 

Когато данни се обработват в Обединеното кралство (UK) и след това  се пренасят в страни с друга подсъдност, които според класификацията на правителството на  Обединеното кралство не разполагат с адекватно ниво на защита на личните данни, такъв пренос на данни (ако това е уместно) се извършва съгласно разпоредбите на UK International Data Transfer Addendum für  EU-SCCs.
Ако искате да разгледате специфичните защитни механизми за изпращане на данни в други страни, се свържете с нас чрез някой от долупосочените канали за комуникация.   

Европейският съюз е установил сходно ниво на защита на данните за определени страни извън ЕС като например за Обединеното кралство (UK), САЩ (за получатели, които са сертифицирани съгласно Data Privacy Framework), Канада или Швейцария. Тъй като нивото на защита на данните е сходно, за преноса на данни в тези страни не са необходими специални разрешения или договори.

Подробности за контакт, Вашите права като субект на данни и Вашето право да се оплачете на контролен орган

Ако искате да научите повече за обработването  на Вашите данни при съвместен контрол и отговорност на страните или да упражните Вашите права  като субект на данни, можете по всяко време да се обърнете към нас:

BMW отдел Обслужване на клиенти – по имейл на  datenschutz@bmw.de.
или
Qualcomm – по имейл на privacy@qualcomm.com.

Можете да се обърнете също и към някой от компетентните пълномощници за защита на данните:

BMW AG                                
Datenschutzbeauftragter
Petuelring 130
80788 München

Qualcomm Technologies International, Ltd.
Churchill House Cambridge Business Park, Cowley Road
Cambridge, Cambridgeshire UK CB40WZ
Attention: Legal Department

Маркировка на тестовите автомобили

Тестовите автомобили са маркирани със следните или сходни стикери, поставени на тестовите автомобили:

Aufkleber der TestfahrzeugeAufkleber der Testfahrzeuge

Права на субектите на данни

Като лице, засегнато от обработването на Вашите данни съгласно ОРЗД и други съответни разпоредби за защита на данните можете да предявите спрямо нас определени права.

В определени ситуации въз основа на определени законови изисквания или на информацията, с която разполагаме, е възможно да не сме в състояние да предоставим информация за всички данни. Например евентуално може да не е възможно да се извикат изображения на записаните лица без допълнителна информация. Тъй като записаните лица в околната среда на тестовия автомобил не могат да бъдат идентифицирани без допълнителна информация и тъй като подобна идентификация не е необходима за преследваната от BWM и QUALCOMM цел на обработването, по закон нямаме право да извършваме допълнително обработване на данни с цел идентификация; в такива случаи Вашите права биха могли да са изключени съгласно чл.15 до 20 ОРЗД. Вашите права като субект на данни могат да бъдат упражнени само ако ни предоставите допълнителна информация (например дата, час, дали сте били пешеходец или сте се намирали в друг автомобил), с която да можем да Ви идентифицираме по категоричен начин. Дори с тази допълнителна информация не бихме били в състояние да проверим Вашето право на достъп или на изтриване на данните, тъй като на видеозаписите не идентифицираме хора и затова не знаем кои са субектите на данни на записите. Вашите права като субект на данни са ограничени от правата на други хора или от необходимостта от съхранение на данните по други предвидени от закона причини.

По време на и непосредствено след събирането на данни от тестовия автомобил (например ако попаднете в полезрението на камерата като пешеходец и забележите, че се прави запис) можете да възразите директно и да помолите шофьора да изтрие релевантните данни.

Съгласно ОРЗД като субект на данни Вие имате по-специално следните права спрямо BMW или QUALCOMM:

Право на информация (чл. 15 ОРЗД):

Можете да поискате от нас по всяко време информация за Вашите данни, които ние съхраняваме за Вас. Тази информация засяга обработваните от нас категории данни, за какви цели ги обработваме, произхода на данните, ако не сме ги събрали директно от Вас, и евентуално получателите, на които сме изпратили Вашите данни. Можете да получите от нас безплатно копие на Вашите данни. Ако проявявате интерес към допълнителни копия, си запазваме правото да Ви фактурираме допълнителните копия.

Право на коригиране (чл. 16 ОРЗД):

Можете да изискате от нас коригиране на засягащите Ви неверни данни. Снимките или видеозаписите са поначало „верни“, защото отразяват заснето или записано реално съществуващо лице. Въз основа на актуалната информация, с която разполагаме, ние ще вземем адекватни мерки да поддържаме верни, пълни и актуални Вашите данни, които държим за Вас, и текущо обработваме.

Право на изтриване (чл. 17 ОРЗД):

Можете да поискате от нас изтриване на Вашите данни, ако са налице правните предпоставки за това. Това може да бъде извършено съгласно чл. 17 ОРЗД, ако:

 • данните, обработени за целите, за които са били събрани или по друг начин, повече не са необходими;
 • отмените Вашето съгласие, което е основание за обработването на данни, и липсва друго правно основание за обработването;
 • подадете възражение срещу обработването на Вашите данни и не са налице приоритетни основателни причини за обработването или възразите срещу обработването на данните с цел директна реклама;
 • данните са били обработени неправомерно и ако обработването не е необходимо,
 • данните служат за научно-изследователски цели и ако изтриването на данните не възпрепятства или нарушава в значителна степен постигането на  тази цел;
 • трябва да бъдат предявени, упражнени или защитени правни претенции.

Право на ограничаване на обработването (чл. 18 ОРЗД):

Можете да поискате от нас да бъде ограничено обработването на Вашите данни, ако:

 • оспорвате верността на данните. В този случай обработването на данните може да бъде ограничено за времето, което е необходимо, за да се провери верността на данните;
 • обработването е неправомерно и Вие отказвате изтриването на Вашите данни и вместо това искате ограничаване на използването;
 • Вашите данни повече не са ни необходими, но те са необходими на Вас, за да предявите, упражните или защитите правни претенции;
 • сте подали възражение срещу обработването, ако още не е ясно дали нашите основателни причини имат предимство пред Вашите.

Право на преносимост на данните (чл. 20 ОРЗД):

Имате право да поискате да прехвърлим Вашите данни – ако това е технически възможно – на друг администратор. Но Вие имате право на това само ако обработването на данните се основава на Вашето съгласие или е необходимо за изпълнението на договор. Вместо да получите копие от Вашите данни можете да ни помолите да изпратим данните директно на друг, посочен от Вас администратор.

Право на възражение (чл. 21 ОРЗД):

Имате право по всяко време да подадете възражение срещу обработването на Вашите данни поради причини, които произтичат от спецификата на Вашето положение, ако обработването на данните се основава на Вашето съгласие,  на нашите основателни интереси или на тези на трета страна. В такъв случай няма да продължим да обработваме Вашите данни. Последното не важи, ако можем да докажем важни правомерни  причини за по-нататъшното обработване, които имат предимство пред Вашите интереси или Вашите данни са ни необходими за предявяване, упражняване или защита на правни претенции.

Срокове за изпълнение на правата на субекта на данни

По принцип се стараем да отговаряме на всички запитвания в рамките на един месец. Но този срок може да бъде удължен поради причини, които произтичат от специфичното право на субекта на данни или комплексността на Вашето запитване.

Оплакване до контролни органи

BMW AG и Qualcomm Technologies International, Ltd. приемат Вашите съмнения и права много сериозно. Но ако мислите, че не сме отговорили на Вашите оплаквания или съмнения в достатъчна степен, имате право да подадете жалба до компетентен орган за защита на данните. Освен това евентуално имате възможност да подадете жалба или иск в съда.