BMW

Learn more about BMW models, products and services:

Data Privacy Statement

0 min reading time

Zpracování údajů společnostmi BMW a QUALCOMM v souvislosti s testováním spolupracujících vozidel

Vysoké nároky, které kladete na vlastnosti našich produktů a služeb, jsou pro nás vodítkem pro zacházení s vašimi údaji. Snažíme se vytvářet a udržovat základy důvěryhodného obchodního vztahu s našimi zákazníky a zainteresovanými stranami. Důvěrnost a integrita vašich osobních údajů je pro nás obzvláště důležitá.

Chceme zvýšit komfort vozidla zavedením nových technologií, abychom dále rozvíjeli asistované, propojené, poloautomatické a autonomní komfortní funkce vozidla a nabídli vám tak lepší zážitek z jízdy.

K tomuto účelu používáme naše označená testovací vozidla, která zaznamenávají data z různých senzorů, včetně videozáznamů okolí vozidla.

Kdo je zodpovědný za zpracování údajů?

Za zpracování osobních údajů odpovídají následující strany:

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft se sídlem Petuelring 130, 80788 Mnichov, Německo, zapsaná pod: München HRB 42243
(dále jen „BMW“)
a
Qualcomm Technologies International, Ltd., Churchill House Cambridge Business Park, Cowley Road, Cambridge, Cambridgeshire, United Kingdom, CB4 0WZ
(dále jen  „QUALCOMM“)

společně určily pořadí zpracování vašich osobních údajů v jednotlivých fázích zpracování.
Proto jsou oba společní správci ve smyslu obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů („GDPR“) odpovědní za zpracování osobních údajů v souvislosti s videozáznamy týkajícími se vývoje asistovaných, propojených, poloautomatických a autonomních funkcí řízení.

Jaké údaje od vás zpracováváme a za jakým účelem?

Vysoké standardy, které od našich produktů a služeb očekáváte, jsou součástí našich zásad pro nakládání s vašimi osobními údaji. Naším cílem je vybudovat a udržovat s vámi důvěrný vztah.

Osobní údaje shromážděné při používání našich označených testovacích vozidel pro spolupráci na veřejných komunikacích jsou zpracovávány následujícím způsobem:

Testovací vozidla jsou vybavena různými senzory (např. radarem, ultrazvukem, GPS/lokalizačními senzory), mikrofony v interiéru a videokamerami. Veřejný silniční provoz (okolí testovaného vozidla) lze zaznamenávat na video a ukládat pro další analýzy a v případě potřeby kombinovat s dalšími údaji ze senzorů.

Die Testfahrzeuge sind ausgerüstet mit verschiedenen Sensoren (wie Radar-, Ultraschall-, GPS/Ortungssensoren), Mikrofonen und VideokamerasDie Testfahrzeuge sind ausgerüstet mit verschiedenen Sensoren (wie Radar-, Ultraschall-, GPS/Ortungssensoren), Mikrofonen und Videokameras

Videozáznamy se používají k vytváření statických a dynamických dopravních objektů. Může se jednat o dopravní značení, automobily, motocykly, jízdní kola atd. s jejich individuální polohou a pohybem vůči testovanému vozidlu, stejně jako o polohu a pohyb chodců. Pro výpočet možného pohybu chodce – např. zda osoba hodlá přejít silnici – lze také analyzovat jeho zorný úhel.

Vybrané zvukové signály v interiéru vozidla slouží k rozpoznání, že jedoucí vozidlo musí uhnout stranou v případě, že za ním jede sanitka se zapnutou sirénou a právem přednosti v jízdě. Obrazová a zvuková data a data ze senzorů se během testovacích jízd používají k rozpoznávání účastníků silničního provozu a základních dopravních scénářů a k odpovídajícímu jednání.  Při dalším vyhodnocování záznamů se údaje z videozáznamů a senzorů používají k vývoji a zdokonalování funkcí asistované, síťové, poloautomatické a autonomní jízdy.
Zvukové údaje se mimo zkušební vozidlo nezaznamenávají, neukládají ani nepoužívají.

Nemáme zájem o identifikaci osoby a naše systémy nejsou pro tyto účely konfigurovány, protože to není pro vývoj platformy pro asistované, propojené, poloautomatické a autonomní řízení nezbytné. Všechny dopravní objekty jsou proto jednoduše kategorizovány jako „automobily“, „motocykly“, „chodci“ atd. Přesto mohou videozáznamy obsahovat snímky osob v silničním provozu, registrační značky nebo jiné osobní údaje. Na následujících obrázcích jsou zobrazeny obrazy vozidel a chodců v zorném poli zkušebního vozidla. Ty jsou pomocí algoritmů rozpoznány pouze jako „lidé“, „auta“, „nákladní auta“ a podle toho klasifikovány. Snímky se nepoužívají k identifikaci procházejících chodců nebo různých modelů vozidel a jejich řidičů.

Následující obrázky ukazují videozáznam (obrázek 1) a informace získané softwarem, které představují identifikaci objektu „nákladní automobil = růžová oblast“, „osobní automobil = žlutá oblast“ a „osoba = modrá oblast“ (obrázek 2).

Die Abbildung zeigt die Videoaufnahme und die per Software extrahierten Daten. Die Abbildung zeigt die Videoaufnahme und die per Software extrahierten Daten.

Jaký právní základ se na toto zpracování údajů vztahuje?

Právní základ pro shromažďování a zpracování obrazových a zvukových záznamů v blízkosti testovacích vozidel (včetně záznamů osobních údajů, jako jsou záznamy chodců nebo řidičů automobilů) vychází z oprávněných zájmů společných správců BMW a QUALCOMM podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.
Oprávněný zájem společností BMW a QUALCOMM na zpracování a ukládání těchto videozáznamů vyplývá ze zájmu obou stran na provozu testovacích vozidel a dalším vývoji platformy pro asistované, síťové, poloautomatické a autonomní komfortní funkce vozidel. Údaje shromážděné testovacími vozidly v průběhu vývoje se používají k vývoji a uvolňování algoritmů pro různé funkce asistované, propojené, poloautomatické a autonomní jízdy. Kromě toho existuje oprávněný zájem na zpracování údajů o zkušebních vozidlech po zahájení výroby. To je důležité zejména pro (i) vývoj/vydávání aktualizací softwaru za účelem opravy chyb, (ii) pro ochranu v případě soudního řízení nebo (iii) pro splnění platných právních povinností, zejména regulačních požadavků.

Kromě toho mají společnosti BMW a QUALCOMM oprávněný zájem na zlepšení bezpečnosti vozidel a silnic prostřednictvím vývoje vlastních jízdních systémů. To slouží zároveň veřejnému zájmu.  Videozáznamy z prostředí zkušebního vozidla jsou nezbytné pro podporu bezpečného používání asistovaných, síťových, poloautomatických a autonomních vozidel.

Jak dlouho ukládáme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje ukládáme výlučně pouze tak dlouho, jak to daný účel vyžaduje. Pokud jsou údaje zpracovávány pro více účelů, jsou údaje vymazány nebo uloženy pouze v anonymizované podobě, která neumožňuje vyvozovat o vás žádné přímé závěry, jakmile je splněn poslední stanovený účel.

Jak se vaše údaje ukládají?

Vaše údaje zabezpečujeme podle nejnovějších poznatků. Následující bezpečnostní opatření slouží jako příklady ochrany vašich osobních údajů před zneužitím nebo jiným neoprávněným zpracováním:
Přístup k osobním údajům je omezen na omezený počet oprávněných osob pro stanovené účely:

 •  Shromážděné údaje jsou přenášeny pouze v zašifrované podobě.
 • IT systémy pro zpracování údajů jsou technicky izolovány od ostatních systémů, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu, např. prostřednictvím hackerských útoků.
 • Přístup k těmto IT systémům je trvale monitorován, aby bylo možné včas rozpoznat a zabránit zneužití.

Komu dále předáváme údaje a jak vás chráníme?

Aby bylo možné vyvinout a ověřit bezpečné a důvěryhodné algoritmy pro vývoj platformy pro asistované, propojené, poloautomatické a autonomní řízení, je třeba ujet miliony kilometrů pro každou kombinaci hardwaru a softwaru používaného v této oblasti. To vyžaduje velké množství dat z kamer a senzorů, které nemůže shromáždit pouze jedna společnost.

Proto si vzájemně předáváme data získaná z kooperačních testovacích vozidel. BMW a Qualcomm mohou tyto údaje sdílet také s vybranými společnostmi BMW Group a dceřinými společnostmi Qualcomm.
Kromě toho můžeme zapojit pečlivě vybrané poskytovatele služeb, kteří zpracovávají údaje jménem společnosti BMW a/nebo Qualcomm na základě smluv o zpracování údajů.

Každá strana může s pečlivě vybranými kooperačními partnery individuálně a na vlastní odpovědnost sdílet data získaná z kooperačních testovacích vozidel.

Mezi kooperační partnery společnosti QUALCOMM mohou patřit:
OEM partneři a jejich dodavatelé, aby sdíleli obrazová data a data ze senzorů a vyhnuli se tak duplicitním, a tedy zbytečným testovacím jízdám, univerzity a ústavy, aby spolupracovaly v oblasti výzkumu a vývoje, a dodavatele (včetně poskytovatelů vývojových a technologických služeb, poskytovatelů cloudových služeb a poskytovatelů softwaru pro zpracování obrazu). Předávání obrazových a senzorových dat společností QUALCOMM našim spolupracujícím partnerům podléhá přísným účelovým omezením (tj. pro účely vývoje v oblasti automatizovaného řízení).

Mezi kooperační partnery společnosti BMW mohou patřit:
OEM partneři a jejich dodavatelé, aby sdíleli obrazová data a data ze senzorů a vyhnuli se tak duplicitním, a tedy zbytečným testovacím jízdám, univerzity a ústavy, aby spolupracovaly v oblasti výzkumu a vývoje, a dodavatele (včetně poskytovatelů vývojových a technologických služeb). Předávání obrazových a senzorových dat společností BMW našim spolupracujícím partnerům podléhá přísným účelovým omezením (tj. pro účely vývoje v oblasti automatizovaného řízení).

BMW a QUALCOMM a naši kooperační partneři používají tyto údaje zejména (i) k vývoji, vydávání a zlepšování softwaru provozovaného na platformě a (ii) k integraci softwaru do vozidel. Data jsou přenášena výhradně v zašifrované podobě.

Údaje z videozáznamů a senzorů se nepoužívají k identifikaci osob. BMW a QUALCOMM ani naši spolupracující partneři nepoužívají video a senzorová data k identifikaci osob, protože identifikace osob není pro vývoj asistovaných, propojených, poloautomatických a autonomních jízdních systémů relevantní. Pro vývoj těchto systémů je důležité a nezbytné, aby chodci byli rozpoznáváni jako osoby (na rozdíl například od osobních a nákladních automobilů) spolu se směrem jejich pohybu.

Pokud jsou údaje zpracovávány v zemích mimo Evropskou unii (EU), které Evropská komise nepovažuje za země s odpovídající úrovní ochrany osobních údajů, předávající strana použije standardní smluvní doložky EU („SCC EU“) s příslušnými technickými a organizačními opatřeními, aby zajistila, že vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s evropskými standardy ochrany údajů.

Pokud jsou údaje zpracovávány ve Spojeném království (UK) a následně předávány do jiných jurisdikcí, které vláda UK nepovažuje za jurisdikce s odpovídající úrovní ochrany osobních údajů, bude takové předávání údajů (v příslušných případech) probíhat v souladu s ustanoveními dodatku UK o mezinárodním předávání údajů pro SCC EU.
Pokud se chcete seznámit s konkrétními ochrannými opatřeními pro předávání údajů do jiných zemí, kontaktujte nás prostřednictvím některého z níže uvedených komunikačních kanálů.

Evropská unie již stanovila srovnatelnou úroveň ochrany údajů pro některé země mimo EU, jako je Spojené království (UK), Spojené státy americké (pro příjemce certifikované podle rámce pro ochranu osobních údajů), Kanada nebo Švýcarsko. Vzhledem k tomu, že úroveň ochrany údajů je srovnatelná, nevyžaduje předávání údajů do těchto zemí žádné zvláštní povolení ani dohodu.

Kontaktní údaje, vaše práva jako subjektu údajů a vaše právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se chcete dozvědět více o zpracování svých údajů pod společnou kontrolou a odpovědností stran nebo chcete uplatnit svá práva jako subjekt údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat:

nebo

Můžete se také obrátit na některého z odpovědných pracovníků pro ochranu osobních údajů:

BMW AG
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Petuelring 130
80788 München

Qualcomm Technologies International, Ltd.
Churchill House Cambridge Business Park, Cowley Road, 
Cambridge, Cambridgeshire UK CB40WZ
určeno pro: Legal Department 

Označení zkušebních vozidel

Zkušební vozidla jsou označena následujícími nebo srovnatelnými nálepkami, které jsou připevněny na zkušebních vozidlech:

Aufkleber der TestfahrzeugeAufkleber der Testfahrzeuge

Práva subjektu údajů

Jako osoba dotčená zpracováním vašich údajů můžete vůči nám uplatnit určitá práva v souladu s GDPR a dalšími příslušnými předpisy o ochraně osobních údajů.

V určitých situacích je možné, že vám nebudeme schopni poskytnout informace o všech údajích z důvodu zákonných požadavků nebo informací, které máme k dispozici. Například se může stát, že bez dalších informací nebudeme moci získat snímky zaznamenaných osob. Vzhledem k tomu, že zaznamenané osoby v prostředí testovacího vozidla nelze bez dalších informací identifikovat a že taková identifikace není nezbytná pro účel zpracování sledovaný společnostmi BWM a QUALCOMM, nejsme ze zákona oprávněni provádět další zpracování údajů pro účely identifikace; v takových případech mohou být vaše práva podle čl. 15 až 20 GDPR vyloučena. Vaše práva subjektu údajů se uplatní pouze tehdy, pokud nám poskytnete další informace (např. datum, čas, zda jste byli chodec nebo jste jeli v jiném vozidle), které nám umožní vaši jednoznačnou identifikaci. Ani s těmito dodatečnými informacemi nemusíme být schopni ověřit vaše právo na přístup k údajům nebo jejich výmaz, protože na videozáznamech neidentifikujeme žádné osoby, a proto nevíme, kdo jsou subjekty údajů na těchto záznamech. Vaše práva jako subjektu údajů jsou omezena právy jiných osob nebo nutností uchovávat údaje z jiných právních důvodů.

Během shromažďování dat testovacím vozidlem a bezprostředně po něm (např. pokud jste chodec v zorném poli kamery a dozvíte se o záznamu) můžete přímo vznést námitku a požádat řidiče o vymazání příslušných dat.

Podle GDPR máte jako subjekt údajů vůči BMW nebo QUALCOMM zejména následující práva:

Právo na informace (čl. 15 GDPR):

Kdykoli si od nás můžete vyžádat informace o údajích, které o vás uchováváme. Tyto informace se týkají mimo jiné kategorií námi zpracovávaných údajů, účelů, pro které je zpracováváme, původu údajů, pokud jsme je nezískali přímo od vás, a případně příjemců, kterým jsme vaše údaje předali. Kopii svých údajů od nás můžete získat zdarma. Pokud budete mít zájem o další kopie, vyhrazujeme si právo vám další kopie naúčtovat

Právo na opravu (čl. 16 GDPR):

Můžete nás požádat o opravu nesprávných údajů, které se vás týkají. Fotografie nebo videozáznamy jsou ze své podstaty „správné“, protože zobrazují fotografovanou nebo nahrávanou osobu ve skutečnosti. Přijmeme přiměřená opatření, abychom údaje, které o vás uchováváme a zpracováváme, udržovali přesné, úplné a aktuální na základě aktuálních informací, které máme k dispozici.

Právo na výmaz (čl. 17 GDPR):

Můžete požadovat, abychom vaše údaje vymazali, pokud jsou pro to splněny zákonné požadavky. Podle čl. 17 GDPR se tak může stát, pokud např.

 • údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.
 • odvoláte svůj souhlas, který je základem pro zpracování údajů, a pro zpracování neexistuje žádný jiný právní základ
 • vznesete námitku proti zpracování svých údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo vznesete námitku proti zpracování údajů pro účely přímého marketingu.
 • údaje byly zpracovány protiprávně a pokud zpracování není nezbytné.
 • údaje slouží k vědeckým výzkumným účelům a za předpokladu, že vymazání údajů nebrání dosažení tohoto cíle nebo jej významně neomezuje.
 • by se měly uplatňovat nebo bránit právní nároky.

Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR):

Můžete nás požádat o omezení zpracování vašich údajů, pokud:

 • zpochybňujete přesnost údajů – v tomto případě může být zpracování omezeno na dobu potřebnou k ověření přesnosti údajů.
 • zpracování je nezákonné a vy nesouhlasíte s vymazáním svých údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití.
 • vaše údaje již nepotřebujeme, ale vy je potřebujete k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.
 • jste vznesli námitku proti zpracování do doby, než bude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi.

Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR):

Máte právo požádat, abychom vaše údaje – pokud je to technicky možné – předali jinému správci. Toto právo však máte pouze tehdy, pokud je zpracování údajů založeno na vašem souhlasu nebo je nezbytné pro splnění smlouvy. Namísto obdržení kopie vašich údajů nás můžete také požádat, abychom údaje předali přímo jinému správci, kterého jste určili.

Právo vznést námitku (čl. 21 GDPR):

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace, pokud je zpracování údajů založeno na vašem souhlasu nebo na oprávněných zájmech nás nebo třetí strany. V takovém případě nebudeme vaše údaje dále zpracovávat. Druhý případ neplatí, pokud můžeme prokázat závažné oprávněné důvody pro další zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, nebo pokud vaše údaje potřebujeme pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Lhůty pro splnění práv subjektu údajů

Obecně se snažíme odpovědět na všechny žádosti do jednoho měsíce. Tato lhůta však může být prodloužena z důvodů vyplývajících ze zvláštních práv subjektu údajů nebo složitosti vašeho dotazu.

Stížnost dozorovým orgánům

BMW AG a Qualcomm Technologies International, Ltd. berou vaše obavy a práva velmi vážně. Pokud se však domníváte, že jsme se vašimi stížnostmi nebo obavami dostatečně nezabývali, máte právo podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů. Můžete mít také právo domáhat se soudní nápravy.