BMW

Learn more about BMW models, products and services:

Data Privacy Statement

0 min reading time

Databehandling af BMW og QUALCOMM i forbindelse med samarbejdet om testkøretøjer

De store krav, som du stiller til vores produkters egenskaber og serviceydelser er for os en rettesnor for håndtering af dine data. Vores bestræbelse er i den forbindelse at skabe og bevare grundlaget for et tillidsfuldt forretningsforhold med vores kunder og interessenter.  Fortroligheden og integriteten af dine personoplysninger ligger er et særlig vigtigt anliggende for os.

’Vi ønsker at forbedre bilkomforten ved at indføre nye teknologier til videreudvikling af assisterede, forbundne og halvautomatiske og autonome bilkomfortfunktioner og dermed tilbyde dig en bedre køreoplevelse.

Til dette formål bruger vi vores mærkede testkøretøjer til at optage data fra forskellige sensorer, herunder videooptagelser af køretøjets omgivelser.

Hvilken myndighed har ansvaret for databehandlingen?

Følgende parter er ansvarlige for behandlingen af personoplysninger.

Aktieselskabet Bayerische Motoren Werke med hovedsæde i 80788 München, Petuelring 130 og registreret under: München HRB 42243
(i det efterfølgende kaldet ”BMW”)
og
Qualcomm Technologies International, Ltd., Churchill House Cambridge Business Park, Cowley Road, Cambridge, Cambridgeshire, United Kingdom, CB4 0WZ
(i det efterfølgende kaldet "QUALCOMM")

har i fællesskab fastlagt rækkefølgen for behandling af dine personoplysninger i hvert behandlingsled.
Derfor bærer begge ansvaret i fællesskab i henhold til EU’s generelle forordning om databeskyttelse (”GDPR”) for behandlingen af personoplysninger i forbindelse med videooptagelser, der vedrører udviklingen af assisterede, forbundne, halvautomatiske og autonome kørefunktioner.

Hvilke af dine data behandler vi og til hvilket formål?

De høje standarder, som du forventer af vores produkter og serviceydelser, er en del af vores retningslinjer for behandling af dine personoplysninger. Vores formål er at etablere og bevare et forhold til dig, der bygger på gensidig tillid.

Personoplysningerne, der indsamles ved hjælp af vores mærkede biler i den offentlige trafik, behandles på følgende måde:

Testkøretøjerne er udstyret med forskellige sensorer (f.eks. radar- ultralyd-, GPS/positionssensorer), indendørs mikrofoner og videokameraer. Den offentlige trafik (testkøretøjets omgivelser) optages på videofiler og gemmes til yderligere analyse og kombineres i givet fald med øvrige sensordata.

Die Testfahrzeuge sind ausgerüstet mit verschiedenen Sensoren (wie Radar-, Ultraschall-, GPS/Ortungssensoren), Mikrofonen und VideokamerasDie Testfahrzeuge sind ausgerüstet mit verschiedenen Sensoren (wie Radar-, Ultraschall-, GPS/Ortungssensoren), Mikrofonen und Videokameras

Videooptagelserne anvendes til udarbejdelse af statistiske og dynamiske trafikobjekter. Det kan både være vejmarkeringer, biler, motorcykler, cykler, osv. med deres individuelle position og bevægelse i forhold til testkøretøjet og fodgængernes position og bevægelse. Din synsretning kan også analyseres med henblik på at beregne en fodgængers mulige bevægelse, f.eks. om vedkommende har til hensigt at krydse en vej.

Udvalgte lydsignaler i bilens interiør anvendes til at registrere, at den kørende bil skal køre ind til siden, hvis den møder en ambulance, som kører bagved med tændt sirene og forkørselsret. Video-, lyd- og sensordataene anvendes under testkørslen til at registrere tilstedeværende trafikanter, grundlæggende trafiksituationer og handle derefter. I en omfattende evaluering af optagelserne bruges video-, lyd- og sensordataene til at udvikle og forbedre assisterede, netværksforbundne, halvautomatiske og autonome kørefunktioner.
Lyddata optages, opbevares eller bruges ikke uden for testkøretøjet.

Vi er ikke interesserede i at identificere en person, og vores systemer er ikke konfigureret til sådanne formål, fordi det ikke er nødvendigt for udvikling af platformen til assisteret, forbundet, halvautomatisk og autonom kørsel. Alle trafikobjekter kategoriseres derfor som ”biler”, ”motorcykler”, ”fodgængere” osv. Alligevel kan videooptagelserne omfatte optagelser af enkeltpersoner i trafikken, nummerplader eller andre personoplysninger. På de følgende illustrationer ses optagelserne af køretøjerne og fodgængerne foran et testkøretøj. Disse identificeres udelukkende som ”personer”, ”biler”, ”lastbiler” ved hjælp af algoritmer og registreres på tilsvarende måde. Billederne anvendes ikke til identifikation af forbipasserende fodgængere eller forskellige bilmodeller og deres fører.

På de følgende illustrationer vises videooptagelsen (fig. 1) og de oplysninger, som softwaren har fundet frem til, og som repræsenterer objektidentifikationen ”lastbil” = rosa flade”, ”bil = gul flade” og ”person= blå flade” (fig. 2).

Die Abbildung zeigt die Videoaufnahme und die per Software extrahierten Daten. Die Abbildung zeigt die Videoaufnahme und die per Software extrahierten Daten.

Hvilket retsgrundlag anvendes til databehandlingen?

Retsgrundlaget for indsamling og behandling af video- og lydoptagelser i nærheden af testkøretøjerne (inkl. registrering af personoplysninger, f.eks. optagelser af fodgængere eller bilister) er baseret på de legitime interesser, som de fælles dataansvarlige BMW og QUALCOM har i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i GDPR.

Den legitime interesse, som BMW og QUALCOMM har i at behandle og gemme disse videooptagelser beror på begge parters interesse i at drive testbilerne og videreudvikle platformen for assisterede, netværksforbundne, halvautomatiske og autonome bilkomfortfunktioner. Dataene, som testbilerne indsamler i løbet af udviklingsprocessen, bruges til udvikling og frigivelse af algoritmer til forskellige funktioner inden for assisteret, netværksforbundet, halvautomatisk og autonom kørsel. Derudover er der en legitim interesse i at behandle testbilernes data efter produktionsstart. Dette er navnlig vigtigt for (i) udviklingen/udgivelsen af softwareopdateringer fil fejlafhjælpning (ii) for beskyttelse i tilfælde af retssager eller (iii) for at overholde gældende juridiske forpligtelser, navnlig regulatoriske krav.

Derudover har BMW og QUALCOMM en legitim interesse i at forbedre bil- og trafiksikkerheden ved at udvikle deres egne køresystemer. Dette kan også være i offentlighedens interesse. Videooptagelser af testbilernes omgivelser er nødvendige for at understøtte sikker brug af assisterede, netværksforbundne, halvautomatiske og autonome køretøjer.

Hvor længe gemmer vi dine data?

Vi gemmer kun dine personoplysninger så længe, det pågældende formål kræver det. Hvis der behandles data til flere formål, bliver de pågældende data enten slettet eller gemt i anonymiseret form, så der ikke kan drages direkte konklusioner om dig, så snart det sidst angivne formål er opfyldt.

Hvordan sikres dine data?

Vi gemmer dine data effektivt ved hjælp af splinterny teknologi. For eksempel bruges de følgende sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte dine personoplysninger mod misbrug eller anden uautoriseret behandling:

Adgangen til personoplysninger er begrænset til et mindre antal autoriserede personer til de angivne formål:

 • Indsamlede data overføres kun i krypteret form.
 • IT-systemerne til behandling af dataene isoleres teknisk fra andre systemer for at forhindre uautoriseret adgang, f.eks. ved hacking
 • Adgangen til disse IT-systemer overvåges permanent for at registrere og afværge misbrug i god tid.

Hvem videregiver vi data til, og hvordan beskytter vi dig i den forbindelse?

Med henblik på udvikling og validering af sikre og pålidelige algoritmer til udvikling af en platform til assisteret, netværksforbundet, halvautomatisk og autonom kørsel skal der køres millioner af kilometer for hver hardware- og softwarekombination, der anvendes inden for dette område. Det kræver en masse kamera-, og sensordata, som ikke kan indsamles af en virksomhed alene

Derfor deler vi dine data, som registreres af de testkøretøjer, der samarbejdes om, med hinanden. BMW og QUALCOMM kan også dele disse data med udvalgte selskaber fra BMW-gruppen og QUALCOMMs datterselskaber.
Derudover kan vi på baggrund af databehandlingsaftaler ansætte omhyggeligt udvalgte udbydere til at behandle data på vegne af BMW og/eller Qualcomm.

Hver part kan individuelt og på eget ansvar dele de data, som genereres af de testkøretøjer, der samarbejdes om, med sine omhyggeligt udvalgte samarbejdspartnere.

QUALCOMMs samarbejdspartnere kan bestå af:
OEM-partnere og deres leverandører med henblik på at dele video- og sensordata og undgå dobbelte og dermed unødvendige testkørsler, samt universiteter og institutter for at indgå samarbejde inden for forskning og udvikling, samt leverandører (herunder udviklings- og teknologitjenester, Cloud-tjenester og udbydere af billedbehandlingssoftware). QUALCOMs overførsel af video- og sensordata til vores samarbejdspartnere er underlagt strenge formålsbegrænsninger (f.eks. til udviklingsformål inden for automatiseret kørsel).

QUALCOMMs samarbejdspartnere kan f.eks. være:
OEM-partnere og deres leverandører, der kan dele video- og sensordata i fællesskab og dermed undgå dobbelte og unødvendige testkørsler, og universiteter og institutter, der samarbejder om forskning og udvikling, samt leverandører (herunder udviklings- og teknologitjenester og serviceudbydere af billedbehandlingssoftware). BMWs overførsel af video- og sensordata til vores samarbejdspartnere er underlagt strenge formålsbegrænsninger (f.eks. til udviklingsformål inden for automatiseret kørsel).

BMW og QUALCOMM og vores samarbejdspartnere bruger navnlig disse data (i) til at udvikle, frigive og forbedre softwaren, der køres på platformen, og (ii) til at integrere softwaren i køretøjerne. Dataene overføres udelukkende i krypteret form.

Video- og sensordataene anvendes ikke til identificering af personer. BMW og QUALCOMM og vores samarbejdspartnere anvender ikke video- og sensordata til at identificere personer, da identifikation af personer ikke er relevant for udvikling af assisterede, netværksforbundne, halvautomatiske og autonome køresystemer. For at udvikle disse systemer er det kun relevant og nødvendigt at registrere fodgængere som personer (i modsætning til f.eks. biler og lastbiler) sammen med deres bevægelsesretning.

Hvis der behandles data i lande uden for den Europæiske Union (EU), som efter Europa-kommissionens klassificering ikke har opnået et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for personoplysninger, anvender den overførende part EUs standardkontraktbestemmelser (”EU SCC’er) med passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger behandles forsvarligt i henhold til de europæiske databeskyttelsesstandarder.

Hvis der behandles data i Storbritannien (UK), som efterfølgende overføres til andre jurisdiktioner, som regeringen i Storbritannien ikke vurderer beskytter personoplysninger tilstrækkeligt, udføres sådanne dataoverførsler (hvis relevant) i henhold til bestemmelserne i UK International Data Transfer Addendum for EU-SCCs.

Hvis du ønsker at få indsigt i de specifikke beskyttelsesmekanismer for overførsel af data til andre lande, bedes du kontakte os via en af de kommunikationskanaler, der er anført nedenfor.

Den Europæiske Union har allerede skabt et sammenligneligt databeskyttelsesniveau for bestemte lande uden for EU, herunder Storbritannien (UK), USA (for modtagere, der er certificeret i henhold til Data Privacy Framwork), Canada eller Schweiz. Da databeskyttelsesniveauet er sammenligneligt, kan overførsel af data til disse lande udføres uden særlig tilladelse eller aftale.

Kontaktoplysninger, dine rettigheder som registreret samt din ret til at klage til en tilsynsførende myndighed

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker at høre mere om behandlingen af dine data under parternes fælles kontrol og ansvar eller ønsker at udøve dine rettigheder som registreret person:

eller

Du er også velkommen til at kontakte en af de databeskyttelsesansvarlige parter:

BMW AG
Databeskyttelsesansvarlig
Petuelring 130
80788 München

Qualcomm Technologies International, Ltd.
Churchill House Cambridge Business Park, Cowley Road, 
Cambridge, Cambridgeshire UK CB40WZ
Att.: Legal Department

Mærkning af testkøretøjer

Testkøretøjerne er mærket med følgende eller sammenlignelige klistermærker, som er påført testkøretøjerne:

Aufkleber der TestfahrzeugeAufkleber der Testfahrzeuge

Den registreredes rettigheder

Som en person, der er berørt af behandlingen af dine data, kan du gøres visse rettigheder gældende over for os i henhold til GDPR og andre gældende databeskyttelsesbestemmelser.

I bestemte situationer kan vi muligvis ikke oplyse dig om alle data på grund af lovfæstede forskrifter eller oplysninger, som vi har adgang til. Vi kan for eksempel muligvis ikke hente billeder af mennesker uden yderligere oplysninger. Da de registrerede personer i testbilens omgivelser ikke kan identificeres uden ekstra oplysninger, og fordi en sådan identifikation ikke er nødvendig for det behandlingsformål, som BMW og QUALCOMM søger at opnå, må vi ifølge loven ikke udføre yderligere databehandling til identifikationsformål. I sådanne tilfælde kan dine rettigheder i henhold til artikel 15 til 20 i GDPR være udelukket. Dine rettigheder som registreret kan kun gøres gældende, hvis du afgiver yderligere oplysninger (herunder dato, klokkeslæt, og om du var fodgænger eller befandt dig i et andet køretøj), som giver os mulighed for at identificere dig entydigt. Selv med disse yderligere oplysninger kan vi muligvis ikke verificere dit krav om adgang til eller sletning af dataene, fordi vi ikke identificerer nogen personer på videooptagelserne og derfor ikke ved, hvem de registrerede på optagelserne er. Dine rettigheder som registreret person er begrænset af andres rettigheder eller nødvendigheden af at opbevare oplysningerne af andre juridiske årsager.

Under og umiddelbart efter testbilens dataindsamling (f.eks. hvis du som fodgænger befinder dig i kameraets synsfelt og bliver opmærksom på optagelsen), kan du gøre direkte indsigelse imod dette og anmode føreren om at slette de relevante data.

Som registreret kan du ifølge GDPR gøre følgende rettigheder gældende over for BMW eller QUALCOMM:

Den registreredes ret til indsigt (artikel. 15 GDPR):

Du kan til enhver tid kræve at få indsigt i, hvilke oplysninger vi har om dig. Disse oplysninger vedrører bl.a. de datakategorier, der behandles af os, og med hvilket formål for øje vi behandler dem, hvor dataene stammer fra, hvis vi ikke har indsamlet dem direkte fra dig og, i givet fald, de modtagere, vi har overført dine data til. Du kan få udleveret en gratis kopi af dine data fra os. Hvis du skulle være interesseret i flere kopier, forbeholder vi os ret til at fakturere dig for ekstra kopier.

Ret til berigtigelse (artikel 16 GDPR):

Du kan kræve, at vi retter evt. forkerte oplysninger om dig. Fotografier eller videooptagelser er i sagens natur ”rigtige”, fordi de viser en person, der er fotograferet eller optaget i virkeligheden. Vi vil tage skridt til at sørge for, at de oplysninger, vi ligger inde med og behandler om dig, er korrekte, fyldestgørende og opdateret ud fra de aktuelle oplysninger, vi har adgang til.

Ret til sletning (artikel 17 GDPR):

Du kan kræve, at vi sletter dine data, for så vidt der foreligger gyldige retlige forudsætninger for dette. Dette kan ifølge artikel 17 GDPR for eksempel være tilfældet, hvis:

 • Dataene ikke længere er nødvendige til de formål, de blev indsamlet til eller på anden vis behandlet.
 • Du trækker dit samtykke, der er lagt til grund for databehandlingen, tilbage, og der ikke eksisterer noget andet retsgrundlag for behandlingen.
 • Du har gjort indsigelse mod behandlingen af dine data, og der ikke foreligger overordnede legitime grunde til behandlingen, eller du gør indsigelse mod databehandling med direkte reklameformål for øje.
 • Dataene er behandlet ulovligt, og for så vidt behandling ikke er nødvendig.
 • Dataene tjener videnskabelige formål, og for så vidt sletningen af dataene ikke forhindrer eller væsentligt forringer opfyldelsen af dette formål.
 • Juridiske krav skal gøres gældende, udøves eller forsvares.

Ret til begrænsning af behandling (artikel 18 GDPR):

Du kan kræve, at behandlingen af dine data begrænses, hvis:

 • Du bestrider rigtigheden af dataene - i så fald kan behandlingen begrænses i det tidsrum, det er nødvendigt for at verificere dataenes nøjagtighed.
 • Behandlingen er ulovlig, og du afviser, at dataene slettes og i stedet anmoder om, at brugen af oplysningerne begrænses.
 • Vi ikke længere har brug for dine data, men at du selv skal bruge dem til at gøre retslige krav gældende eller udøve eller forsvare dem.
 • Du har gjort indsigelse mod behandlingen, indtil det er slået fast, om vores legitime grunde går forud for dine.

Ret til dataportabilitet (artikel 20 GDPR):

Du har ret til at anmode om, at vi - hvor teknisk muligt - overfører dine data til en anden dataansvarlig. Det har du dog kun ret til, hvis databehandlingen beror på dit samtykke eller er nødvendig for at opfylde en kontrakt. I stedet for at modtage en kopi af dine data kan du også anmode os om at overføre dataene direkte til en anden dataansvarlig, som du selv har valgt.

Ret til indsigelse (artikel 21 GDPR):

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine data af grunde, der vedrører din særlige situation, for så vidt databehandlingen er baseret på dit samtykke og på de legitime interesser, vi eller en tredjepart er i besiddelse af. Hvis det er tilfældet, vil vi ikke længere behandle dine data. Sidstnævnte gælder ikke, hvis vi kan påvise tvingende legitime grunde til den videre behandling, som overgår dine interesser, eller hvis vi skal bruge dine data til fremsættelse, udøvelse eller forsvar af retslige krav.

Frister for opfyldelse af den registreredes rettigheder

Vi tilstræber altid at svare på alle anmodninger inden for en måned. Denne frist kan dog forlænges af årsager, der skyldes den registreredes specifikke rettigheder eller graden af kompleksitet ved din anmodning.

Klager til tilsynsførende myndigheder

BMW AG og Qualcomm Technologies International, Ltd. tager dine bekymringer og rettigheder særdeles alvorligt. Men hvis du mener, at dine klager eller bekymringer ikke er behandlet grundigt nok af os, har du ret til at fremsætte en klage til en kompetent databeskyttelsesmyndighed. Under visse omstændigheder har du også mulighed for at indgive en retslig anke.