BMW

Learn more about BMW models, products and services:

Data Privacy Statement

0 min reading time

Gegevensverwerking door BMW en QUALCOMM in verband met de samenwerkingstestvoertuigen

De hoge eisen die u aan de eigenschappen van onze producten en diensten stelt, zijn voor ons de richtlijn voor de omgang met uw gegevens. Wij streven er daarbij naar, de basis voor een op vertrouwen gebaseerde zakenrelatie met onze klanten en prospecten te leggen en te vrijwaren. De vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens dragen wij zeer hoog in het vaandel.

Door de introductie van nieuwe technologieën en met het oog op de verdere ontwikkeling van de geassisteerde, gekoppelde, deels geautomatiseerde en autonome voertuigcomfortfuncties willen wij het voertuigcomfort verder ontwikkelen en u daardoor een verbeterde rijbeleving bieden.

Te dien einde zetten wij onze dienovereenkomstig gemarkeerde testvoertuigen in voor de gegevensregistratie door verschillende sensoren, met inbegrip van video-opnames van de omgeving van de voertuigen.

Wie is de voor de gegevensverwerking verantwoordelijke instantie?

De volgende partijen fungeren ingeval van de verwerking van persoonsgegevens als verantwoordelijken:

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft met de maatschappelijke zetel in D-80788 München, Petuelring 130, en geregistreerd onder: München HRB 42243
(onderstaand als "BMW" aangegeven)
en
Qualcomm Technologies International, Ltd., Churchill House Cambridge Business Park, Cowley Road, Cambridge, Cambridgeshire, United Kingdom, CB4 0WZ
(onderstaand als "QUALCOMM" aangegeven)

hebben samen de volgorde van de verwerking van uw persoonsgegevens in iedere verwerkingsfase vastgelegd.
Daarom zijn zij als bedoeld in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming („EU-AVG”) allebei verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens in combinatie met video-opnames met betrekking tot de ontwikkeling van geassisteerde, gekoppelde, deels geautomatiseerde en autonome rijfuncties.

Welke gegevens verwerken wij van u en voor welk doel?

De hoge standaarden die u van onze producten en diensten verwachten, maken deel uit van onze richtlijnen voor de omgang met uw persoonsgegevens. Ons doel bestaat erin, een door vertrouwen gekenmerkte relatie met u op te bouwen en te handhaven.

De persoonsgegevens die door het gebruik van onze gemarkeerde samenwerkingstestvoertuigen op de openbare weg verzameld worden, worden als volgt verwerkt:

De testvoertuigen zijn met verschillende sensoren (zoals radar-, ultrasoon-, GPS/plaatsbepalingssensoren), binnenmicrofoons en videocamera’s uitgerust. De openbare weg (omgeving van het testvoertuig) kan op video geregistreerd, voor bijkomende analyses opgeslagen en eventueel met andere sensorgegevens gecombineerd worden.

Die Testfahrzeuge sind ausgerüstet mit verschiedenen Sensoren (wie Radar-, Ultraschall-, GPS/Ortungssensoren), Mikrofonen und VideokamerasDie Testfahrzeuge sind ausgerüstet mit verschiedenen Sensoren (wie Radar-, Ultraschall-, GPS/Ortungssensoren), Mikrofonen und Videokameras

De video-opnames worden gebruikt om statische en dynamische verkeersobjecten aan te maken. Dit kunnen wegmarkeringen, auto’s, motorfietsen, fietsen etc. met hun individuele positie en beweging in verhouding tot het testvoertuig en tevens de positie en beweging van een voetganger zijn. Om de mogelijke beweging van een voetganger te berekenen – bv. of iemand van plan is om een weg over te steken – kan zijn/haar kijkrichting eveneens geanalyseerd worden.

Geselecteerde audiosignalen in het interieur van een voertuig worden gebruikt om waar te nemen dat het rijdende voertuig ingeval van een achter hem rijdende ambulance met loeiende sirene en voorrangsrecht aan de kant moet gaan staan. De video-, audio- en sensorgegevens worden tijdens de testritten gebruikt om verkeersdeelnemers op de openbare weg en principiële verkeersscenario’s te onderkennen en dienovereenkomstig te ageren. Bij een verdere evaluatie van de opnames dienen de video- en sensorgegevens voor de ontwikkeling en verbetering van de geassisteerde, gekoppelde, deels geautomatiseerde en autonome rijfuncties.
Audiogegevens worden niet geregistreerd, bewaard of buiten het testvoertuig gebruikt.

Wij zijn niet geïnteresseerd in de identificatie van een persoon en onze systemen zijn niet voor dergelijke doeleinden geconfigureerd, omdat dit voor de ontwikkeling van het platform voor het geassisteerd, gekoppeld, deels geautomatiseerd en autonoom rijden niet noodzakelijk is. Alle verkeersobjecten worden enkel en alleen als „auto’s”, „motorfietsen”, „voetgangers” etc. gecategoriseerd. Desondanks kunnen de video-opnames beelden van individuen in het wegverkeer, autokentekens of andere persoonsgegevens omvatten. Op de volgende afbeeldingen zijn de opnames van de voertuigen en voetgangers in het gezichtsveld vóór een testvoertuig te zien. Deze worden uitsluitend als „personen“, „auto’s“, „vrachtwagens“ met behulp van de algoritmes geïdentificeerd en dienovereenkomstig geclassificeerd. De beelden worden niet gebruikt om voorbijlopende voetgangers of  verschillende voertuigmodellen en hun bestuurders te identificeren.

De volgende afbeeldingen tonen de video-opname (foto 1) en de door software geëxtraheerde informatie die de objectidentificatie „Vrachtwagen = roze vlak“, „Auto = geel vlak“ en „Persoon = blauw vlak“ (foto 2) weergeeft. 

Die Abbildung zeigt die Videoaufnahme und die per Software extrahierten Daten. Die Abbildung zeigt die Videoaufnahme und die per Software extrahierten Daten.

Op welke wettelijke basis wordt er met betrekking tot deze gegevensverwerking beroep gedaan?

De wettelijke basis voor de verzameling en verwerking van de video- en audio-opnames van de omgeving in de omgeving van de testvoertuigen (met inbegrip van de registratie van persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld opnames van voetgangers of autobestuurders) is gebaseerd op de gerechtvaardigde belangen van de samen verantwoordelijke firma’s BMW en QUALCOMM conform art. 6 lid 1 letter f AVG.

Het gerechtvaardigde belang van BMW en QUALCOMM bij de verwerking en opslag van deze video-opnames volgt uit het belang van beiden bij de exploitatie van de testvoertuigen en bij de ontwikkeling van het platform voor geassisteerde, gekoppelde, deels geautomatiseerde en autonome voertuigcomfortfuncties. De door de testvoertuigen tijdens het ontwikkelingsproces verzamelde gegevens worden voor de ontwikkeling en vrijgave van algoritmes voor verschillende functies van het geassisteerd, gekoppeld, deels geautomatiseerd en autonoom rijden gebruikt. Bovendien bestaat er een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van de gegevens van de testvoertuigen na de productiestart. Dit is in het bijzonder belangrijk voor (i) de ontwikkeling/vrijgave van software-updates voor de oplossing van fouten, (ii) voor de bescherming ingeval van een gerechtelijke procedure of (iii) om geldende wettelijke verplichtingen, in het bijzonder regelgevende eisen, na te komen.

Bovendien hebben BMW en QUALCOMM een gerechtvaardigd belang bij de verbetering van de voertuig- en verkeersveiligheid door de ontwikkeling van eigen rijdsystemen. Dit kan eveneens het algemeen belang dienen. De video-opnames van de omgeving van de testvoertuigen zijn noodzakelijk om het veilige gebruik van geassisteerde, gekoppelde, deels geautomatiseerde en autonome voertuigen te ondersteunen.

Hoe lang slaan wij uw gegevens op?

Wij slaan uw persoonsgegevens uitsluitend op zolang het betreffende doeleinde dit vereist. Worden er gegevens voor meerdere doeleinden verwerkt, dan worden de gegevens verwijderd of alleen nog opgeslagen in een geanonimiseerde vorm die geen directe met betrekking tot uw persoon toelaten, zodra het laatst aangegeven doeleinde bereikt werd.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Wij beveiligen uw gegevens volgens de stand van de techniek. Zo worden bijvoorbeeld de hiernavolgende beveiligingsmaatregelen toegepast om uw persoonsgegevens tegen misbruik of tegen een andere onbevoegde verwerking te beschermen:
De toegang tot persoonsgegevens is voor een beperkt aantal geautoriseerde personen voor de geuite intenties beperkt:

 • Verzamelde gegevens worden allen in versleutelde vorm overgedragen.
 • De IT-systemen voor de verwerking van de gegevens worden technisch van andere systemen afgeschermd om een onbevoegde toegang, bv. door kwaadwillig hacken, te verhinderen.
 • Op de toegang tot deze IT-systemen wordt permanent toezicht uitgeoefend om misbruik voortijdig te detecteren en af te wenden.

Aan wie geven wij gegevens door en hoe beschermen wij u daarbij?

Om veilige en vertrouwenswaardige algoritmes voor de ontwikkeling van een platform voor het geassisteerd, gekoppeld, deels geautomatiseerd en autonoom rijden te ontwikkelen en te valideren, moeten er miljoenen kilometers voor elke combinatie van op dit gebied gebruikte hardware en software afgelegd worden. Dit vereist een groot aantal camera- en sensorgegevens die niet slechts door één onderneming verzameld kunnen worden.

Daarom geven wij u van de samenwerkingstestvoertuigen geregistreerde gegevens onderling door. BMW en QUALCOMM kunnen deze gegevens bovendien telkens aan geselecteerde ondernemingen van de BMW Group resp. QUALCOMM-dochtermaatschappijen doorgeven.
Bovendien kunnen wij in het kader van overeenkomsten betreffende de gegevensverwerking zorgvuldig geselecteerde dienstenleveranciers de opdracht geven, gegevens in opdracht van BMW en/of Qualcomm te verwerken.

Iedere partij kan haar door de samenwerkingstestvoertuigen gegenereerde gegevens individueel en op eigen verantwoordelijkheid met hun zorgvuldig geselecteerde samenwerkingspartners delen.

Tot de samenwerkingspartners van QUALCOMM kunnen behoren:
OEM-partners en hun toeleveranciers voor het gemeenschappelijke gebruik van de video- en sensorgegevens om dubbele en daardoor onnodige testritten te vermijden, universiteiten en instituten om op het gebied van de research en ontwikkeling samen te werken alsook leveranciers (met inbegrip van ontwikkelings- en technologiedienstverleningsbedrijven, aanbieders van clouddiensten en aanbieders van beeldverwerkingssoftware). De overdracht van de video- en sensorgegevens door QUALCOMM aan onze samenwerkingspartners is onderworpen aan strikte beperkingen van de doeleinden (d.w.z. voor ontwikkelingsdoeleinden op het gebied van het geautomatiseerd rijden).

Tot de samenwerkingspartners van BMW kunnen behoren:
OEM-partners en hun toeleveranciers voor het gemeenschappelijke gebruik van de video- en sensorgegevens om dubbele en daardoor onnodige testritten te vermijden, universiteiten en instituten om op het gebied van de research en ontwikkeling samen te werken alsook leveranciers (met inbegrip van ontwikkelings- en technologiedienstverleningsbedrijven). De overdracht van de video- en sensorgegevens door BMW aan onze samenwerkingspartners is onderworpen aan strikte beperkingen van de doeleinden (d.w.z. voor ontwikkelingsdoeleinden op het gebied van het geautomatiseerd rijden).

BMW, QUALCOMM en onze samenwerkingspartners benutten deze gegevens in het bijzonder (i) om de op het platform gebruikte software te ontwikkelen, vrij te geven en te verbeteren en (ii) om de software in de voertuigen te integreren. De gegevens worden uitsluitend versleuteld overgemaakt.

De video- en sensorgegevens wordt niet gebruikt niet om personen te identificeren. BMW, QUALCOMM en onze samenwerkingspartners gebruiken de video- en sensorgegevens niet om personen te identificeren, omdat de identificatie van de personen voor de ontwikkeling van de geassisteerde, gekoppelde, deels geautomatiseerde en autonome rijdsystemen niet relevant is. Voor de ontwikkeling van deze systemen is slechts relevant en noodzakelijk dat voetgangers als personen (bijvoorbeeld in tegenstelling tot auto’s en vrachtwagens) samen met hun bewegingsrichting geregistreerd worden.

Wanneer er gegevens verwerkt worden in landen buiten de Europese Unie (EU) die volgens de classificatie door de Europese Commissie niet over een adequaat beschermingsniveau voor persoonsgegevens beschikken, maakt de overmakende partij gebruik van standaard EU-contractclausules („EU-SCCs“) met geschikte technische en organisatorische maatregelen om te vrijwaren dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Europese gegevensbeschermingsstandaarden verwerkt worden.

Als er gegevens in het Verenigd Koninkrijk (UK) verwerkt en vervolgens overgedragen worden in andere rechtsgebieden overgedragen worden die volgens de classificatie door de regering van het Verenigd Koninkrijk niet over een adequaat beschermingsniveau voor persoonsgegevens beschikken, vinden dergelijke gegevensoverdrachten (voor zover van toepassing) in overeenstemming met de bepalingen van het UK International Data Transfer Addendum voor EU-SCCs plaats.

Gelieve, als u de specifieke beschermingsmechanismen voor de overmaking van gegevens aan andere landen wenst in te kijken, ons via één van de hieronder vermelde communicatiekanalen te contacteren.

De Europese Unie heeft reeds een vergelijkbaar gegevensbeschermingsniveau voor bepaalde landen buiten de EU, zoals bv. voor het Verenigd Koninkrijk (UK), de Verenigde Staten van Amerika (voor ontvangers die conform het Data Privacy Framework gecertificeerd zijn), Canada of Zwitserland, vastgelegd. Omdat het gegevensbeschermingsniveau vergelijkbaar is, vereist de overmaking van gegevens aan deze landen geen bijzondere vergunning of overeenkomst.

 

Contactdetails, uw rechten als betrokkene en uw recht om bij een toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen

Als u meer over de verwerking van uw gegevens bij gezamenlijke controle en verantwoordelijkheid van de partijen wenst te vernemen of u rechten als betrokken persoon wenst uit te oefenen, kunt u zich te allen tijde tot ons richten:

of

U kunt zich ook tot één van de bevoegde gegevensbeschermingscoördinatoren richten:

BMW AG
Datenschutzbeauftragter
Petuelring 130
80788 München

Qualcomm Technologies International, Ltd.
Churchill House Cambridge Business Park, Cowley Road, 
Cambridge, Cambridgeshire UK CB40WZ
Attention: Legal Department 

Markering van de testvoertuigen

De testvoertuigen zijn gemarkeerd met volgende of vergelijkbare stickers die aan de testvoertuigen aangebracht zijn:

Aufkleber der TestfahrzeugeAufkleber der Testfahrzeuge

Rechten van betrokken personen

Als bij de verwerking van uw gegevens betrokken persoon kunt u conform de AVG en ook volgens andere ter zake geldende gegevensbeschermingsbepalingen bepaalde rechten doen gelden.

In bepaalde situaties kunnen wij u op grond van wettelijke richtlijnen of op basis van de ons ter beschikking gestelde informatie mogelijkerwijs geen inlichtingen over al de gegevens verstrekken. Zo bijvoorbeeld is het voor ons eventueel niet mogelijk om beelden van opgenomen personen zonder bijkomende informatie op te vragen. Omdat de geregistreerde personen binnen de omgeving van het testvoertuig zonder bijkomende informatie niet geïdentificeerd kunnen worden en omdat een dergelijke identificatie voor het door BMW en QUALCOMM nagestreefde verwerkingsdoeleinde niet noodzakelijk is, mogen wij op grond van de wet geen bijkomende gegevensverwerking voor identificatiedoeleinden uitvoeren; in dergelijke gevallen zouden uw rechten conform art. 15 tot 20 AVG uitgesloten kunnen zijn. Uw rechten als betrokken persoon kunnen slechts toegepast worden als u ons bijkomende informatie (,v. datum, tijdstip, of u een voetganger of in een ander voertuig was) ter beschikking stelt, waarmee wij u duidelijk kunnen identificeren. Zelfs met deze bijkomende informatie zouden wij niet in staat kunnen zijn, uw recht op toegang of op verwijdering van de gegevens te controleren, omdat wij geen personen op de video-opnames identificeren en daarom niet weten, wie de betrokkenen op de opnames zijn. Door de rechten van andere personen of door de noodzaak om de gegevens te bewaren, zijn uw rechten als betrokken persoon om andere wettelijke redenen beperkt.

Tijdens en direct na de gegevensverzameling door het testvoertuig (bv. wanneer u zich als voetganger in het gezichtsveld van de camera bevindt en u zich van de opname bewust wordt) kunt u bezwaar maken en de bestuurder om de verwijdering van de relevante gegevens verzoeken

Recht op informatie (art. 15 AVG):

U kunt van ons te allen tijde informatie verkrijgen over uw gegevens die wij over u bewaren. Deze informatie betreft onder andere de door ons verwerkte gegevenscategorieën, voor welke doeleinden wij deze verwerken, de oorsprong van de gegevens indien wij deze niet direct via u verzameld hebben en eventueel de geadresseerden, aan wie wij uw gegevens overgemaakt hebben. U kunt van ons een gratis kopie van uw gegevens ontvangen. Indien u in bijkomende kopieën geïnteresseerd bent, behouden wij ons het recht voor, u kosten voor de extra kopieën aan te rekenen.

Recht op correctie (art. 16 AVG):

U kunt van ons de correctie van uw onjuiste persoonsgegevens eisen. Foto’s of video-opnames zijn van nature „juist“, omdat ze een gefotografeerde of opgenomen persoon in de realiteit afbeelden. Wij zullen passende maatregelen treffen om uw gegevens, die wij over u bijhouden en doorlopend verwerken, correct, volledig en actueel te houden en dit op basis van de actuele, ons ter beschikking staande informatie.

Recht op gegevenswissing (art. 17 AVG):

U kunt van ons de verwijdering van uw gegevens eisen, voor zover er hiervoor aan de wettelijke voorwaarden voldaan wordt. Dit kan conform art. 17 AVG bijvoorbeeld het geval zijn als:

 • de gegevens voor de doeleinden, waarvoor ze verzameld of op een andere manier verwerkt werden, niet langer noodzakelijk zijn;
 • u uw toestemming, die de basis van de gegevensverwerking vormt, herroept en  een andere wettelijke basis voor de verwerking ontbreekt;
 • u tegen de verwerking van uw gegevens bezwaar maakt en er geen prioritaire redenen voor de verwerking zijn of als u tegen de gegevensverwerking in functie van direct marketing bezwaar maakt;
 • de gegevens onrechtmatig verwerkt werden en voor zover een verwerking niet noodzakelijk is;
 • de gegevens voor wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden dienen en voor zover de verwijdering van de gegevens niet het bereiken van het doel verhindert of maatgevend nadelig beïnvloedt;
 • onvervreemdbare rechten opgeëist, uitgeoefend of verdedigd dienen te worden.

Recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG):

U kunt van ons de beperking van de verwerking van uw gegevens eisen indien:

 • u de juistheid van de gegevens betwist - in dit geval kan de verwerking in de periode, die ter controle van de juistheid van de gegevens noodzakelijk is, beperkt worden;
 • de verwerking onrechtmatig is en u de verwijdering van uw gegevens van de hand wijst en in plaats daarvan een gebruiksbeperking eist;    
 • wij uw gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig hebt om onvervreemdbare rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen;          
 • u bezwaar tegen de verwerking gemaakt hebt zolang nog niet vaststaat, of onze gerechtvaardigde belangen op uw belangen primeren.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG):

Het hebt het recht te eisen dat wij uw gegevens – voor zover dit technisch mogelijk is – aan een andere verantwoordelijke overdragen. Dit recht hebt u evenwel slechts voor zover de gegevensverwerking op uw toestemming gebaseerd of noodzakelijk is om een contract uit te voeren. In plaats van een kopie van uw gegevens te ontvangen, kunt u ons ook verzoeken, de gegevens direct aan een andere, door u vernoemde verantwoordelijke over te maken.

Recht op bezwaar (art. 21 AVG):

U hebt het recht om redenen, die op uw specifieke situatie gebaseerd zijn, te allen tijde bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens te maken voor zover de gegevensverwerking op uw toestemming, op gerechtvaardigde belangen onzerzijds of van een derde gebaseerd is. In dit geval zullen wij uw gegevens niet langer verwerken. Dit laatste geldt niet voor zover wij dwingende rechtmatige redenen voor de verdere verwerking kunnen aantonen die op uw belangen primeren of voor zover wij uw gegevens nodig hebben om onvervreemdbare rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Termijnen voor de inwilliging van rechten van betrokken personen

Wij doen in principe al het nodige om alle (aan)vragen binnen één maand te beantwoorden. Deze termijn kan echter verlengd worden om redenen die op het specifieke recht van de betrokken persoon of op de complexiteit van uw (aan)vraag betrekking hebben.

Klacht bij toezichthoudende autoriteiten

De firma’s BMW AG en Qualcomm Technologies International Ltd. nemen uw bedenkingen en rechten zeer serieus. Indien u echter van mening bent dat wij onvoldoende op uw klachten of bedenkingen ingegaan zijn, hebt u het recht, een klacht bij een bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit in te dienen. In bepaalde omstandigheden hebt u bovendien de mogelijkheid om bij een rechterlijke instantie beroep aan te tekenen.