BMW

Learn more about BMW models, products and services:

Data Privacy Statement

0 min reading time

Databehandling ved BMW og QUALCOMM i sammenheng med samarbeidstestkjøretøyer

Det høye kravet som du stiller til egenskapene til våre produkter og tjenester, er for oss retningslinjen for omgangen med dine data. Vårt mål er da å skape og bevare grunnlaget for en tillitsfull forretningsforbindelse med våre kunder og interessenter. Et spesielt anliggende er dine personrelaterte datas konfidensialitet og integritet.

Vi vil videre utvikle kjøretøykomforten ved å innføre nye teknologier for videre utvikling av assisterte, nettorganiserte, delautomatiserte og autonome komfortfunksjoner og dermed gi deg en bedre kjøreopplevelse.

Til dette formålet bruker vi våre tilsvarende merkede testkjøretøyer til å ta opp data fra forskjellige sensorer, inklusive videoopptak av kjøretøyomgivelsene.

Hvem er ansvarlig for databehandlingen?

Følgende parter fungerer som ansvarshavende i tilfelle behandling av personrelaterte data:

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft med hovedkontor i 80788 München, Petuelring 130, og registrert under: München HRB 42243
(heretter betegnet som "BMW")
og
Qualcomm Technologies International, Ltd., Churchill House Cambridge Business Park, Cowley Road, Cambridge, Cambridgeshire, United Kingdom, CB4 0WZ
(heretter betegnet som "QUALCOMM")

har sammen fastlagt rekkefølgen for behandlingen av dine personrelaterte data i hvert behandlingsavsnitt.
Derfor er begge to felles ansvarshavende i betydning av EUs personvernforordning for behandling av personrelaterte data i forbindelse med videoopptak med hensyn til utvikling av assisterte, nettorganiserte, delautomatiserte og autonome kjørefunksjoner.

Hvilke av dine data behandler vi og til hvilket formål?

Den høye standarden som du forventer fra våre produkter og tjenester er en del av våre retningslinjer for omgang med dine personrelaterte data. Vårt mål er å bygge opp og opprettholde et tillitsfullt forhold til deg.

De personrelaterte data som innsamles ved bruk av våre merkede samarbeidstestkjøretøyer i offentlig veitrafikk blir behandlet på denne måten:

Testkjøretøyene er utstyrt med forskjellige sensorer (som radar-, ultralyd-, GPS/lokaliseringssensorer), innvendige mikrofoner og videokameraer. Den offentlige veitrafikken (testkjøretøyets omgivelser) kan tas opp på video og lagres for ytterligere analyser og ev. kombineres med andre sensordata.

Die Testfahrzeuge sind ausgerüstet mit verschiedenen Sensoren (wie Radar-, Ultraschall-, GPS/Ortungssensoren), Mikrofonen und VideokamerasDie Testfahrzeuge sind ausgerüstet mit verschiedenen Sensoren (wie Radar-, Ultraschall-, GPS/Ortungssensoren), Mikrofonen und Videokameras

Videoopptakene blir brukt til å sette opp statiske og dynamiske trafikkobjekter. Dette kan være veioppmerking, biler, motorsykler, sykler osv. med deres posisjoner og bevegelser i forhold til testkjøretøyet, og også fotgjengeres posisjon og bevegelse. For å beregne de mulige bevegelsene til en fotgjenger - f.eks. om en person har til hensikt å krysse en gate – kan synsretningen også analyseres.

Utvalgte lydsignaler inne i kjøretøyet brukes til å registrere at kjøretøyet må kjøre til siden når det kommer et kjøretøy bak med sirene og forkjørsrett. Under testkjøringen blir video-, lyd- og sensordataene brukt til å oppdage trafikanter og grunnleggende trafikkscenarier, og å handle tilsvarende.  I en videre evaluering av opptakene brukes video- og sensordataene til utvikling og forbedring av assisterte, nettorganiserte, delautomatiserte og autonome kjørefunksjoner.
Lyddata blir ikke tatt opp, oppbevart eller brukt utenfor testkjøretøyet.

Vi er ikke interessert i å identifisere en person, og våre systemer er ikke konfigurert for slike formål, fordi dette ikke er nødvendig for utvikling av plattformen for assistert, nettorganisert, delautomatisert og autonom kjøring. Alle trafikkobjekter blir derfor kun kategorisert som „biler“, „motorsykler“, „fotgjenger“ osv. Likevel kan videoopptakene inneholde opptak av enkelte personer i veitrafikken, bilregistreringsnummer eller andre personrelaterte data. De følgende bildene viser opptak av kjøretøyer og fotgjengere i synsfeltet til et testkjøretøy. Disse blir ved hjelp av algoritmene registrert og tilsvarende klassifisert kun som „personer“, „biler“, „lastebiler“. Bildene blir ikke brukt til å identifisere fotgjengere som går forbi eller forskjellige bilmodeller og deres førere.

De følgende bildene viser videoopptaket (bilde 1) og de opplysningene som er ekstrahert med programvare, og som fremstiller objektidentifikasjonen „lastebil = rosa flate“, „bil = gul flate“ og „person = blå flate “ (bilde 2).

Die Abbildung zeigt die Videoaufnahme und die per Software extrahierten Daten. Die Abbildung zeigt die Videoaufnahme und die per Software extrahierten Daten.

Hvilken lovhjemmel legges til grunn for denne databehandlingen?

Lovhjemmelen for innsamling og behandling av video- og lydopptak i testkjøretøyenes omgivelser (inklusive opptak av personrelaterte data, som for eksempel opptak av fotgjengere eller bilførere) er basert på de berettigede interessene til de felles ansvarshavende BMW og QUALCOMM i henhold til personvernforordningens art. 6, 1. ledd, bokstav f.
Den berettigede interessen til BMW og QUALCOMM til å behandle og lagre disse videoopptakene følger av begges interesse i å drifte testkjøretøyene og videre utvikle plattformen for assisterte, nettorganiserte, delautomatiserte og autonome komfortfunksjoner for kjøretøyet. De dataene som blir innsamlet i løpet av utviklingsprosessen blir brukt til utvikling og frigivelse av algoritmer for forskjellige funksjoner for assistert, nettorganisert, delautomatisert og autonom kjøring. Dessuten er det en berettiget interesse for behandling av dataene fra testkjøretøyene etter produksjonsstart. Dette er særlig viktig for (i) utvikling/frigivelse av programvareoppdatering for feilutbedring, (ii) beskyttelse i tilfelle en rettssak eller (iii) for å overholde gjeldende lovmessige forpliktelser, særlig regulatoriske krav.

Dessuten har BMW og QUALCOMM en berettiget interesse i å forbedre kjøretøy- og trafikksikkerheten med utvikling av egne kjøresystemer. Dette kan også tjene offentlig interesse. Videoopptakene av omgivelsene rundt testkjøretøyene er nødvendige for å understøtte en sikker bruk av assisterte, nettorganiserte, delautomatiserte og autonome kjøretøyer.

Hvor lenge lagrer vi dine data?

Vi lagrer dine personrelaterte data kun så lenge som det respektive formålet krever det. Hvis data blir behandlet for flere formål, blir data slettet eller kun lagret i anonymisert form som ikke tillater noen direkte slutning mot deg, så snart det siste angitte formålet er oppnådd.

Hvordan blir dine data sikret?

Vi sikrer dine data etter dagens tekniske utvikling. For eksempel blir de etterfølgende sikringstiltakene brukt for å beskytte dine personrelaterte data mot misbruk eller annen uberettiget behandling:
Tilgangen til personrelaterte data er innskrenket til et begrenset antall autoriserte personer for de angitte hensiktene:

 • Innsamlede data blir kun overført i kryptert form.
 • IT-systemene for behandling av dataene blir teknisk avskjermet fra andre systemer for å forhindre uberettiget tilgang, f.eks. ved hacking.
 • Tilgangen til disse IT-systemene blir permanent overvåket, for tidlig å kunne oppdage og avverge misbruk.

Hvem gir vi dataene videre til og hvordan beskytter vi deg da?

For å kunne utvikle og validere sikre og pålitelige algoritmer for utvikling av en plattform for assistert, nettorganisert, delautomatisert og autonom kjøring, må det kjøres flere millioner kilometer for hver kombinasjon av maskinvare og programvare som brukes på dette området. Dette krever et stort antall kamera- og sensordata, som ikke kan innsamles av bare ett foretak alene.

Derfor gir vi dine data som testkjøretøyene har tatt opp videre mellom oss. BMW og QUALCOMM kan dessuten gi disse dataene videre til utvalgte foretak i BMW Group hhv. QUALCOMM-datterselskaper.
Utover dette kan vi i rammen av avtaler om databehandling gi omhyggelig utvalgte tjenesteytere oppdrag med å behandle data for BMW og/eller Qualcomm.

Hver part kan dele de data som er generert av deres samarbeidstestkjøretøyer individuelt og på eget ansvar med sine omhyggelig utvalgte samarbeidspartnere.

Disse kan tilhøre QUALCOMMs samarbeidspartnere:
OEM-partner og deres leverandører for felles bruk av video- og sensordata, for å unngå dobbelte og dermed unødvendige prøvekjøringer, universiteter og institutter for samarbeid på området for forskning og utvikling, samt leverandører (inkludert utviklings- og teknologitjenester, skytjenesteytere og tilbydere av bildebehandlingsprogramvare). QUALCOMMs overføring av video- og sensordataene til våre samarbeidspartnere er undergitt strenge formålsbegrensninger (dvs. til utviklingsformål i miljøet for automatisert kjøring).

Disse kan tilhøre BMWs samarbeidspartnere:
OEM-partner og deres leverandører for felles bruk av video- og sensordata, for å unngå dobbelte og dermed unødvendige prøvekjøringer, universiteter og institutter for samarbeid på området for forskning og utvikling, samt leverandører (inkludert utviklings- og teknologitjenester). BMWs overføring av video- og sensordataene til våre samarbeidspartnere er undergitt strenge formålsbegrensninger (dvs. til utviklingsformål i miljøet for automatisert kjøring).

BMW og QUALCOMM samt våre samarbeidspartnere bruker disse dataene særlig (i) for å utvikle, frigi og forbedre den programvaren som brukes på plattformen og (ii) integrere programvaren i kjøretøyene. Data blir utelukkende overført kryptert.

Video- og sensordataene blir ikke brukt til å identifisere personer. BMW og QUALCOMM samt våre samarbeidspartnere bruker ikke video- og sensordata til å identifisere personer, da en identifisering av personer ikke er relevant for utviklingen av de assisterte, nettorganiserte, delautomatiserte og autonome kjøresystemene. For utvikling av disse systemene er det kun relevant og nødvendig at forgjengere blir registrert som personer (til forskjell fra f.eks. person- og lastebiler) samt deres bevegelsesretning.

Når data blir behandlet i land utenfor Den europeiske unionen (EU), som ifølge klassifiseringen til Den europeiske kommisjonen ikke har et passende beskyttelsesnivå for personrelaterte data, bruker avsenderparten EU standard avtalebestemmelser („EU-SCCs“) med egnede tekniske og organisatoriske tiltak, for å sikre at dine personrelaterte data blir behandlet i samsvar med de europeiske personvernstandardene.

Når data blir behandlet i Det forente kongeriket (UK) og deretter blir overført til andre domsmyndigheter, som etter Det forente kongerikets regjerings klassifisering ikke har et passende beskyttelsenivå for personrelaterte data, skjer slike dataoverføringer (hvis det passer) i samsvar med bestemmelsene i UK International Data Transfer Addendum for EU-SCCs.
Hvis du vil se de spesifikke vernemekanismene for formidling av data til andre land, ta kontakt med oss over en av de kommunikasjonskanalene som er oppført nedenfor.

Den europeiske unionen har allerede skapt et sammenlignbart personvernnivå for bestemte land utenfor EU, som f.eks. Det forente kongeriket (UK), Amerikas forente stater (for mottakere som er sertifisert i henhold til Data Privacy Framework), Canada eller Sveits. Da personvernnivået er sammenlignbart, krever dataoverføring i disse landene ingen spesiell tillatelse eller avtale.

Kontaktopplysninger, dine rettigheter som berørt og din rett til klage til en tilsynsmyndighet

Hvis du vil vite mer om behandlingen av dine data under partenes felles kontroll og ansvar, eller hvis du vil utøve dine rettigheter som berørt person, kan du til enhver tid henvende deg til oss:

eller

Du kan også henvende deg til et av de ansvarlige datavernombudene:

BMW AG
Datenschutzbeauftragter
Petuelring 130
80788 München

Qualcomm Technologies International, Ltd.
Churchill House Cambridge Business Park, Cowley Road, 
Cambridge, Cambridgeshire UK CB40WZ
Attention: Legal Department 

Merking av testkjøretøyer

Testkjøretøyene er merket med følgende eller lignende klistremerker, som er plassert på testkjøretøyene:

Aufkleber der TestfahrzeugeAufkleber der Testfahrzeuge

Rettigheter som berørt

Som person som er berørt av behandling av dine data, kan du i henhold til personvernforordningen og etter andre relevante datavernbestemmelser gjøre bestemte rettigheter gjeldende hos oss.

I visse situasjoner kan vi på grunn av lovbestemmelser eller de opplysninger som står oss til rådighet muligens ikke gi deg opplysninger om samtlige data. For eksempel er det eventuelt ikke mulig for oss, uten ytterligere opplysninger å laste ned bilder som er tatt av personer. Da de opptegnede personene innenfor testkjøretøyets omgivelser ikke kan identifiseres uten ytterligere opplysninger, og fordi en slik identifisering ikke er nødvendig for det formålet som BWM og QUALCOMM vil oppnå med behandlingen, har vi ikke lov til å foreta noen ytterligere databehandling for identifiseringsformål; i slike tilfeller kan dine rettigheter i henhold til personvernforordningens art.15 til 20 være utelukket. Dine rettigheter som berørt kan kun anvendes når du gir oss ytterligere opplysninger (f.eks. dato, klokkeslett, om du var fotgjenger eller satt i et annet kjøretøy), som gjør at vi klart kan identifisere deg. Selv med disse ytterligere opplysningene kan vi muligens ikke være i stand til å undersøke ditt krav på tilgang eller sletting av data, fordi vi ikke identifiserer noen personer på videoopptakene og derfor ikke vet hvem personene i opptakene er. Dine rettigheter som berørt er begrenset av andres rettigheter og fordi det er nødvendig å oppbevare data av andre lovbestemte grunner.

Under og umiddelbart etter innsamlingen av data med testkjøretøyet (f.eks. når du som fotgjenger er i kameraets synsfelt og blir oppmerksom på opptaket), kan du motsi direkte og be føreren om å slette de relevante dataene.

I henhold til personvernforordningen har du som berørt person særlig følgende rettigheter overfor BMW eller QUALCOMM:

Rett til opplysninger (personvernforordningens art. 15):

Du kan til enhver tid forlange opplysninger om de data som vi oppbevarer om deg. Disse opplysningene gjelder blant annet de datakategoriene som vi behandler, for hvilke formål vi behandler dem, dataenes opprinnelse, hvis vi ikke har innhentet dem direkte fra deg, og eventuelt de mottakerne som vi har overført dataene til. Du kan få en gratis kopi av dine data fra oss. Hvis du ønsker flere kopier, forbeholder vi oss retten til å ta betaling for disse ytterligere kopiene.

Rett til rettelse (personvernforordningens art. 16):

Du kan kreve at vi retter uriktige data som angår deg. Fotografier eller videoopptak er av natur „riktig“, fordi de avbilder en fotografert eller tatt opp person i virkeligheten. Vi skal iverksette rimelige tiltak for å holde dine data som vi har og kontinuerlig behandler, riktige, fullstendige og aktuelle, på grunnlag av de aktuelle opplysningene som vi har til rådighet.

Rett til sletting (personvernforordningens art. 17):

Du kan forlange at vi sletter dine data, hvis de rettslige forutsetningene for dette foreligger. Dette kan i henhold til personvernforordningens art. 17 være tilfelle når:

 • Dataene ikke lenger er nødvendige for det formålet som de ble innsamlet eller på annen måte behandlet for.
 • Du tilbakekaller ditt samtykke som er grunnlaget for databehandlingen, og det mangler en annen lovhjemmel for behandlingen.
 • Du fremsetter innsigelse mot behandlingen av dine data og det ikke foreligger noen prioriterte berettigede grunner for behandlingen, eller du motsier databehandling for direkte reklame.
 • Data ble urettmessig behandlet, og hvis en behandling ikke er nødvendig.
 • Dataene tjener vitenskapelige forskningsformål, og hvis sletting av dataene ikke forhindrer eller er en utslagsgivende grunn til at dette målet ikke blir oppnådd.
 • Rettslige krav skal gjøres gjeldende, utøves eller forsvares.

Rett til innskrenkning av behandlingen (personvernforordningens art. 18):

Du kan forlange at vi innskrenker behandlingen av dine data hvis:

 • Du bestrider at dataene er riktige - i dette tilfellet kan behandlingen innskrenkes i den tiden som er nødvendig for å undersøke om dataene er riktige.
 • Behandlingen er urettmessig og du avslår at dataene slettes og du i stedet forlanger en bruksbegrensning.
 • Vi ikke lenger trenger dine data, men du trenger dem for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettslige krav.
 • Du har fremsatt innsigelse mot behandlingen, så lenge det ennå ikke er fastslått om våre berettigede grunner veier tyngre enn dine.

Rett til dataoverførbarhet (personvernforordningens art. 20):

Du har rett til å forlange at vi – så langt teknisk mulig – overfører dine data til en annen ansvarshavende. Du har imidlertid kun rett til dette hvis databehandlingen beror på ditt samtykke eller er nødvendig for å oppfylle en avtale. I stedet for å motta en kopi av dine data, kan du også be oss om at vi overfører dataene direkte til en annen ansvarshavende som du nevner.

Rett til innsigelse (personvernforordningens art. 21):

Du har av grunner som fremgår av din spesielle situasjon til enhver tid rett til å fremsette innsigelse mot behandlingen av dine data, hvis databehandlingen beror på ditt samtykke, eller på våre eller tredjemanns berettigede interesser. I dette tilfellet vil vi ikke lenger behandle dine data. Sistnevnte gjelder ikke hvis vi kan påvise tvingende, rettmessige grunner for den videre behandlingen, som veier tyngre enn dine interesser eller hvis vi trenger dine data for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettslige krav.

Frister for å oppfylle rettigheter som berørt

Vi prøver prinsipielt å svare på alle forespørsler innen en måned. Denne fristen kan imidlertid forlenges av grunner som fremgår av den spesielle retten som berørt eller av sakens kompleksitet.

Klage til tilsynsmyndigheter

BMW AG og Qualcomm Technologies International, Ltd. tar dine betenkeligheter og rettigheter svært alvorlig. Hvis du imidlertid skulle mene at vi ikke på en tilstrekkelig måte har etterkommet dine klager eller betenkeligheter, kan du fremsette en innsigelse hos ansvarlig datavernmyndighet. Under visse omstendigheter kan du dessuten innlevere rettsmidler.