BMW

Learn more about BMW models, products and services:

Data Privacy Statement

0 min reading time

Przetwarzanie danych związanych ze współpracującymi pojazdami testowymi przez BMW i QUALCOMM

Wysokie wymagania, jakie stawiamy naszym produktom i usługom, wyznaczają również kierunek, w jakim podążamy, przetwarzając Twoje dane osobowe. Naszym celem jest stworzenie i pielęgnowanie relacji biznesowych z naszymi klientami oraz interesariuszami, które bazują na zaufaniu. Dlatego bardzo ważnym aspektem jest dla nas poufność
i integralność Twoich danych osobowych.

Chcemy rozwijać komfort pojazdu, wprowadzając nowe technologie do dalszego rozwoju wspomaganych, połączonych, częściowo zautomatyzowanych i autonomicznych funkcji komfortu pojazdu, a tym samym zapewnić Państwu udoskonalone wrażenia z jazdy.

Realizując ten cel, korzystamy z odpowiednio oznakowanych pojazdów testowych do rejestrowania danych z różnych czujników, w tym nagrywania wideo otoczenia pojazdu.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych?

Poniższe podmioty, które pełnią funkcję Administratorów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych:

firma Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft z siedzibą w Monachium 80788, Petuelring 130, zarejestrowana pod numerem: Monachium HRB 42243
(zwana dalej „BMW”)
i
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft,
Petuelring 130, 80788 Munich, miejsce zamieszkania i sąd rejestrowy: Munich HRB 42243
(zwana dalej „QUALCOMM),

określiły wspólnie kolejność przetwarzania danych osobowych użytkownika na każdym etapie przetwarzania.
W związku z tym są oni Wspólnymi Administratorami w rozumieniu ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych („RODO”) i odpowiadają za przetwarzanie danych osobowych w połączeniu z nagraniami wideo w zakresie rozwoju wspomaganych, połączonych, częściowo zautomatyzowanych i autonomicznych funkcji jazdy.

Jakie dane przetwarzamy i w jakim celu?

Wysokie standardy, których nasi użytkownicy oczekują od oferowanych przez nas produktów i usług, stanowią część naszych wytycznych dotyczących postępowania z danymi osobowymi. Naszym celem jest budowanie i utrzymywanie relacji z użytkownikami, które opierają się na zaufaniu.

Dane osobowe, rejestrowane przy użyciu naszych oznakowanych współpracujących pojazdów testowych na drogach publicznych, są przetwarzane w następujący sposób:

Pojazdy testowe są wyposażone w różne czujniki (np. radary, czujniki ultradźwiękowe, czujniki GPS/lokalizacji), wewnętrzne mikrofony i kamery wideo. Publiczny ruch drogowy (środowisko pojazdu testowego) może być rejestrowany w plikach wideo i przechowywany do dalszej analizy, w razie potrzeby również w połączeniu z innymi danymi z czujników.    

Die Testfahrzeuge sind ausgerüstet mit verschiedenen Sensoren (wie Radar-, Ultraschall-, GPS/Ortungssensoren), Mikrofonen und VideokamerasDie Testfahrzeuge sind ausgerüstet mit verschiedenen Sensoren (wie Radar-, Ultraschall-, GPS/Ortungssensoren), Mikrofonen und Videokameras

Nagrania wideo są wykorzystywane do tworzenia statycznych i dynamicznych obiektów drogowych. Mogą to być oznaczenia drogowe, samochody, motocykle, rowery itp., z ich indywidualnym położeniem i ruchem w stosunku do pojazdu testowego, jak również położenie i ruch pieszych. W celu obliczenia możliwego ruchu pieszego – np. tego, czy dana osoba zamierza przejść przez ulicę – analizowany może być również jej kierunek patrzenia.

Wybrane sygnały audio we wnętrzu pojazdu, są wykorzystywane do identyfikacji sytuacji, w których poruszający się pojazd musi zjechać na bok, jeżeli jedzie za nim karetka na sygnale, która ma prawo pierwszeństwa przejazdu. Dane wideo, audio i z czujników są wykorzystywane podczas jazd testowych do identyfikacji użytkowników drogi, podstawowych scenariuszy ruchu drogowego oraz do odpowiedniego działania.  W dalszej analizie dane wideo oraz dane pochodzące z czujników są wykorzystywane do opracowywania i udoskonalania wspomaganych, połączonych, częściowo zautomatyzowanych i autonomicznych funkcji jazdy.
Dane audio nie są rejestrowane, przechowywane lub wykorzystywane poza pojazdem testowym.

Nie jesteśmy zainteresowani identyfikowaniem osoby, dlatego nasze systemy nie są skonfigurowane do takich celów, ponieważ nie jest to konieczne do rozwoju platformy wspomaganej połączonej, częściowo zautomatyzowanej i autonomicznej jazdy. Wszystkie obiekty drogowe są w związku z tym klasyfikowane tylko jako samochody, motocykle, piesi itp. Niemniej jednak nagrania wideo mogą obejmować nagrania osób w ruchu drogowym, numery rejestracyjne pojazdów  oraz inne dane osobowe. Poniższe zdjęcia przedstawiają fotografie samochodów i pieszych w polu widzenia pojazdu testowego. Obiekty te są rozpoznawane i odpowiednio klasyfikowane za pomocą algorytmów jedynie jako „osoby”, „samochody osobowe”, „ciężarówki”. Obrazy nie są wykorzystywane do identyfikacji przechodzących pieszych lub różnych modeli pojazdów i ich kierowców.

Poniższe ilustracje pokazują zapis wideo (rysunek 1) oraz informacje pozyskane przez oprogramowanie, składające się z identyfikacji obiektu „ciężarówka = różowy obszar”, „samochód osobowy = żółty obszar” i „osoba = niebieski obszar” (rysunek 2). 

Die Abbildung zeigt die Videoaufnahme und die per Software extrahierten Daten. Die Abbildung zeigt die Videoaufnahme und die per Software extrahierten Daten.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?

Podstawą prawną dla gromadzenia oraz przetwarzania nagrań wideo i audio środowiska pojazdów testowych (w tym zapisywania danych osobowych, np. pieszych i kierowców samochodów osobowych) są prawnie uzasadnione interesy administratorów BMW i QUALCOMM zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadniony interes BMW i QUALCOMM w przetwarzaniu oraz przechowywaniu  nagrań wideo wynika z ich zainteresowania eksploatacją pojazdów testowych i dalszym rozwojem platformy wspomaganej, połączonej, częściowo zautomatyzowanymi i autonomicznymi funkcjami jazdy. Dane, zebrane przez pojazdy testowe podczas procesu rozwojowego, są wykorzystywane do opracowywania i zatwierdzenia algorytmów dla różnych funkcji wspomaganej, podłączonej, częściowo zautomatyzowanej i autonomicznej jazdy. Ponadto istnieje prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych badanych pojazdów po rozpoczęciu produkcji. Ma to szczególne znaczenie dla: (i) opracowania/zatwierdzenia aktualizacji oprogramowania do rozwiązywania problemów, (ii) ochrony

w przypadku postępowania sądowego lub (iii) w celu wypełnienia obowiązujących zobowiązań prawnych, w szczególności wymogów regulacyjnych.

Ponadto koncern BMW i QUALCOMM postrzegają swój uprawniony interes w poprawie bezpieczeństwa pojazdów i ruchu drogowego poprzez rozwój własnych systemów jazdy. Może to również służyć interesowi publicznemu. Nagrania wideo otoczenia pojazdu testowego są niezbędne do wspomagania bezpiecznego użytkowania pojazdów wspomaganych, podłączonych, częściowo zautomatyzowanych i autonomicznych na drogach.

Jak długo przechowujemy dane?

Przechowujemy Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak wymaga tego cel ich przetwarzania. Jeśli dane są przetwarzane w kilku celach, zostaną usunięte lub będą przechowywane w formie zanonimizowanej, która uniemożliwia bezpośrednie przyporządkowanie do Ciebie, do czasu realizacji ostatniego określonego celu.    

W jaki sposób dane są zabezpieczone?

Chronimy Twoje dane zgodnie z aktualnym stanem techniki. W celu ochrony Twoich danych osobowych przed niewłaściwym wykorzystaniem lub innym nieuprawnionym przetwarzaniem stosujemy przykładowo następujące zabezpieczenia:
Dostęp do danych osobowych ma ograniczona liczba upoważnionych osób do konkretnych celów: 

 • Zebrane dane są przesyłane wyłącznie w formie zaszyfrowanej.
 • Systemy informatyczne, wykorzystywane do przetwarzania danych, są technicznie odizolowane od innych systemów w celu zapobieżenia nieuprawnionemu dostępowi, np. w wyniku zhakowania.
 • Dostęp do systemów informatycznych jest stale monitorowany w celu wykrywania i zapobiegania nadużyciom na wczesnym etapie.

Komu udostępniamy dane i w jaki sposób Cię przy tym chronimy?

Opracowanie i weryfikacja bezpiecznych i rzetelnych algorytmów do rozwoju platformy wspomaganych, podłączonych, częściowo zautomatyzowanych i autonomicznych przejazdów wymaga pokonania milionów kilometrów dla każdej kombinacji wyposażenia i oprogramowania, używanego w tym obszarze. Dlatego potrzeba dużej ilości danych z kamer i czujników, których nie jest w stanie zgromadzić tylko jeden przedsiębiorca. 

Dlatego udostępniamy między sobą Twoje dane wygenerowane przez współpracujące pojazdy testowe. BMW i QUALCOMM mogą również przekazywać te dane do wybranych firm należących do Grupy BMW lub spółek córek Qualcomm.

Ponadto w ramach umów dotyczących przetwarzania danych, koncern BMW i/lub Qualcomm może zlecić przetwarzanie danych starannie wybranym usługodawcom.

Każda ze Stron może przekazywać dane wygenerowane przez współpracujące pojazdy testowe indywidualnie i na własną odpowiedzialność starannie wybranym partnerom.

Partnerami QUALCOMM mogą być: partnerzy OEM oraz ich kooperanci, którzy otrzymują dane wideo oraz dane pochodzące z czujników do wspólnego wykorzystania w celu uniknięcia powielania zbędnych przejazdów testowych, uniwersytety oraz instytuty w celu współpracy w dziedzinie badań i rozwoju, a także dostawcy (w tym dostawcy usług rozwojowych i technologicznych, dostawcy usług w chmurze oraz dostawcy oprogramowania służącego do przetwarzania obrazu). Przesyłanie przez QUALCOMM danych wideo i danych pochodzących z czujników do naszych partnerów podlega ścisłym ograniczeniom w zakresie celu (tj. odbywa się do celów rozwojowych w środowisku zautomatyzowanej jazdy). 

Partnerami BMW mogą być:

partnerzy OEM oraz ich kooperanci, którzy otrzymują dane wideo oraz dane pochodzące z czujników do wspólnego wykorzystania w celu uniknięcia powielania zbędnych przejazdów testowych, uniwersytety oraz instytuty w celu współpracy w dziedzinie badań i rozwoju, a także dostawcy (w tym dostawcy usług rozwojowych i technologicznych). Przesyłanie przez BMW danych wideo i danych pochodzących z czujników do naszych partnerów podlega ścisłym ograniczeniom w zakresie celu (tj. odbywa się do celów rozwojowych w środowisku zautomatyzowanej jazdy). 

Koncern BMW i QUALCOMM oraz nasi partnerzy wykorzystują te dane w szczególności: (i) do opracowania, udostępniania  i usprawniania oprogramowania działającego na platformie oraz (ii) do integracji oprogramowania z pojazdami. Dane są przesyłane wyłącznie w formie zaszyfrowanej.

Dane wideo oraz dane pochodzące z czujników nie są wykorzystywane w celu identyfikacji osób. Koncern BMW i QUALCOMM oraz nasi partnerzy nie wykorzystują danych wideo i danych pochodzących z czujników do identyfikacji osób, ponieważ nie ma ona znaczenia dla rozwoju wspomaganych, podłączonych, częściowo zautomatyzowanych i autonomicznych systemów jazdy. Dla rozwoju tych systemów jazdy ważne i konieczne jest rejestrowanie pieszych jako osób (w przeciwieństwie np. do samochodów osobowych i ciężarowych) wraz z ich kierunkiem poruszania.

Jeśli dane są przetwarzane w krajach spoza Unii Europejskiej (UE), które zgodnie z klasyfikacją Komisji Europejskiej nie zapewniają odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, Strona przeprowadzająca transfer danych stosuje standardowe klauzule umowne UE („UE SCC”) wraz z odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi w celu zapewnienia, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z europejskimi standardami ochrony danych.

Jeśli dane są przetwarzane w Wielkiej Brytanii (UK), a następnie przekazywane do innych państw członkowskich, które zgodnie z klasyfikacją rządu Wielkiej Brytanii nie wykazują odpowiedniego poziomu ochrony danych, takie transfery (w stosownych przypadkach) odbywają się zgodnie z postanowieniami UK International Data Transfer Addendum dla UE SCC.
W przypadku zainteresowania określonymi mechanizmami zabezpieczeń w odniesieniu do transferu danych w innych krajach członkowskich, prosimy o kontakt z nami za pomocą jednego z poniżej wymienionych kanałów komunikacji.

Unia Europejska stworzyła porównywalny poziom ochrony danych dla niektórych krajów spoza UE, takich jak Wielka Brytania (UK), Stany Zjednoczone Ameryki (dla odbiorców, którzy posiadają certyfikat zgodnie z Data Privacy Framework), Kanada lub Szwajcaria. Ponieważ poziom ochrony danych jest tam porównywalny, przekazywanie danych do tych krajów nie wymaga specjalnego zezwolenia ani porozumienia.

Dane kontaktowe, prawa osoby, której dane dotyczą, oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych podlegających wspólnej kontroli i odpowiedzialności Stron lub chcesz skorzystać ze swoich praw jako osoby, której dane dotyczą,, zachęcamy do kontaktu:

 • z działem obsługi klienta BMW – wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres: datenschutz@bmw.de

lub

Możesz również skontaktować się z jednym z odpowiedzialnych inspektorów ochrony danych:

BMW AG
Datenschutzbeauftragter
Petuelring 130
80788 München

Qualcomm Technologies International, Ltd.
Churchill House Cambridge Business Park, Cowley Road, 
Cambridge, Cambridgeshire UK CB40WZ
Attention: Legal Department 

Oznakowanie pojazdów testowych

Pojazdy testowe są oznakowane następującymi lub podobnymi naklejkami:

Aufkleber der TestfahrzeugeAufkleber der Testfahrzeuge

Prawa osób, których dane dotyczą

Jako osoba, której dane dotyczą, możesz skorzystać z określonych praw, które przysługują Ci względem nas zgodnie z RODO oraz innymi właściwymi przepisami
o ochronie danych.

W niektórych sytuacjach możemy nie być w stanie udzielić żadnych informacji na temat danych ze względu na wymogi prawne lub informacje, którymi dysponujemy. Przykładowo nie jesteśmy w stanie odtworzyć danych zarejestrowanej osoby bez dodatkowych informacji.
Ponieważ zarejestrowane w pobliżu pojazdu testowego osoby nie mogą być zidentyfikowane bez dodatkowych informacji oraz ponieważ taka identyfikacja nie jest konieczna do celów przetwarzania przez BWM i QUALCOMM, nie możemy zgodnie z prawem przetwarzać dodatkowych danych na potrzeby identyfikacji; dlatego w takich przypadkach prawa zgodnie z art. 15-20 RODO mogą nie przysługiwać. Prawa osób, których dane dotyczą, mają zastosowanie tylko wtedy, gdy dostarczysz nam dodatkowych informacji (np. daty, godziny, informacji na temat tego, czy byłeś(-aś) osobą poruszającą się na pieszo, czy też korzystającą z pojazdu), pozwalających na Twoją identyfikację. Ale nawet z takimi dodatkowymi informacjami możemy nie być w stanie zweryfikować Twojego prawa dostępu do danych lub ich usunięcia, ponieważ nie identyfikujemy osób na nagraniach wideo, a zatem nie wiemy, kim są osoby, których dotyczą dane na nagraniach. Prawa osób, których dane dotyczą, są ograniczone prawami innych osób lub koniecznością przechowywania danych z innych powodów prawnych.

Podczas rejestrowania danych przez pojazd testowy i bezpośrednio po tym (np. jeśli jesteś pieszym w polu widzenia kamery i jesteś świadomy nagrywania) możesz bezpośrednio zgłosić sprzeciw i poprosić kierowcę o usunięcie swoich danych.

Zgodnie z RODO przysługują Ci jako osobie, której dane dotyczą, wobec BMW lub QUALCOMM w szczególności następujące prawa:

Prawo dostępu (art. 15 RODO):

Możesz w każdej chwili zwrócić się do nas o informacje dotyczące swoich danych, które są przez nas przechowywane. Informacje te dotyczą m.in. kategorii przetwarzanych przez nas danych, tego, w jakich celach je przetwarzamy, pochodzenia danych, jeśli nie pozyskaliśmy ich bezpośrednio od Ciebie, oraz, w stosownych przypadkach, odbiorców, którym przekazaliśmy Twoje dane. Możesz otrzymać od nas darmową kopię swoich danych. Jeśli jesteś zainteresowany większą ilością egzemplarzy, zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłat za kolejne kopie.

Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO):

Możesz zażądać od nas sprostowania nieprawidłowych danych dotyczących Twojej osoby. Zdjęcia lub nagrania wideo są z natury „prawidłowe”, ponieważ przedstawiają sfotografowaną lub nagraną osobę w rzeczywistości. Podejmiemy odpowiednie kroki, aby informacje, które przechowujemy i przetwarzamy na Twój temat, były prawidłowe, kompletne i aktualne na podstawie bieżących informacji, którymi dysponujemy.

Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO):

Możesz zażądać od nas usunięcia danych, pod warunkiem że spełnione są wymogi prawne. Zgodnie z art. 17 RODO może to mieć miejsce, jeśli:

 • dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub przetworzone w inny sposób.
 • wycofasz swoją zgodę, która stanowi podstawę prawną przetwarzania danych,
  i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
  sprzeciwisz się przetwarzaniu swoich danych i nie ma żadnych nadrzędnych uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania lub sprzeciwisz się przetwarzaniu danych w celach marketingu bezpośredniego.
 • dane zostały przetworzone w sposób niezgodny z prawem i w przypadku gdy przetwarzanie nie jest konieczne.
 • dane służą do celów badań naukowych i pod warunkiem, że usunięcie danych nie uniemożliwi lub znacząco nie utrudni osiągnięcia tego celu.
 • celem dochodzenia, wykonania lub ochrony roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Możesz zwrócić się do nas o ograniczenie przetwarzania swoich danych, jeżeli:

 • kwestionujesz dokładność danych, w takim przypadku przetwarzanie danych może zostać ograniczone w okresie, który jest nam potrzebny do weryfikacji prawidłowości danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i odmawiasz usunięcia swoich danych,
  a zamiast tego żądasz ograniczenia korzystania;
 • nie potrzebujemy już Twoich danych, ale są one Tobie potrzebne celem dochodzenia, wykonania lub ochrony roszczeń prawnych;
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania i jeszcze nie wiadomo, czy nasze uzasadnione podstawy przetwarzania są nadrzędne względem Twoich.

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO):

Masz prawo zażądać, aby Twoje dane – o ile jest to technicznie możliwe – zostały przesłane do innego administratora. Takie prawo przysługuje Ci jednak tylko wtedy, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub jest konieczne do realizacji umowy. Zamiast kopii danych możesz również zawnioskować do nas o przesłanie danych bezpośrednio do innego, wskazanego przez Ciebie administratora.

Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO):

Masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych z przyczyn wynikających ze swojej szczególnej sytuacji, pod warunkiem, że przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub naszych prawnie uzasadnionych interesów albo interesów strony trzeciej. W takim przypadku nie będziemy przetwarzać Twoich danych. Ostatni zapis nie ma zastosowania, jeżeli możemy udowodnić istnienie istotnych uzasadnionych podstaw przetwarzania, które są nadrzędne względem Twoich interesów, lub jeżeli potrzebujemy Twoich danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Terminy realizacji praw osób, których dane dotyczą

Zasadniczo dokładamy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na wszystkie wnioski w terminie jednego miesiąca. Jednakże termin ten może się wydłużyć z przyczyn związanych z konkretnymi prawami osoby, której dane dotyczą, lub ze złożonością Twojego wniosku.

Skarga do organów nadzorczych

BMW AG i Qualcomm Technologies International Ltd. szanują Twoje obawy i prawa. Jeśli jednak uznasz, że nie odpowiedzieliśmy w wystarczającym stopniu na Twoje skargi lub wątpliwości, możesz wnieść skargę do właściwego organu ochrony danych. W pewnych okolicznościach przysługuje Ci również prawo do skorzystania z odwołania na drodze prawnej.