BMW

Learn more about BMW models, products and services:

Data Privacy Statement

0 min reading time

Databehandling av BMW och QUALCOMM i samband med samarbetstestfordon

De höga anspråk som du ställer på egenskaperna på våra produkter och tjänster, är för oss ledtråden för hantering av dina data. Vår strävan är att skapa och bevara ett förtroendefullt affärsförhållande med våra kunder och intressenter. Förtroende och integritet för dina personliga data är speciellt viktigt för oss.

Vi vill förbättra fordonskomforten genom att introducera nya teknologier för vidareutveckling av assisterade, uppkopplade, del-automatiserade och autonoma komfortfunktioner i fordonet och på så vis erbjuda dig en förbättrad körupplevelse.

Av denna anledning sätter vi in våra testfordon som är uppmärkta för dataregistrering genom olika sensorer, inklusive videoupptagningar runt fordonet.

Vem är ansvarig för databearbetningen?

Följande parter är ansvariga för behandlingen av personrelaterade uppgifter:

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft med säte i 80788 München, Petuelring 130, och registrerat under: München HRB 42243
(i det följande kallat "BMW")
och
Qualcomm Technologies International, Ltd., Churchill House Cambridge Business Park, Cowley Road, Cambridge, Cambridgeshire, United Kingdom, CB4 0WZ
(i det följande kallat "QUALCOMM")

har gemensamt fastställt ordningsföljden för behandlingen av dina personuppgifter i varje behandlingssteg.
Båda är därför gemensamt ansvariga för personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning ("GDPR") för behandlingen av personuppgifter i samband med videoinspelningar som rör utvecklingen av assisterade, uppkopplade, del-automatiska och autonoma körfunktioner.

Vilka data bearbetar vi och till vilket syfte?

Den höga standard som du förväntar dig av våra produkter och tjänster, är en del av våra riktlinjer för hantering av dina personuppgifter. Vårt mål är att bygga upp och upprätthålla en förtroendefull relation med dig.

Personrelaterad data som vi använder i våra uppmärkta samarbetstestfordon i allmän gatutrafik, bearbetas enligt följande:

Testfordonen är utrustade med olika sensorer (som radar-, ultraljud- och GPS/positionssensorer), mikrofoner i kupén och videokameror. Den offentliga gatutrafiken (i testfordonets omgivning) registreras på video och lagras för ytterligare analyser och kombineras ibland med annan sensordata.

Die Testfahrzeuge sind ausgerüstet mit verschiedenen Sensoren (wie Radar-, Ultraschall-, GPS/Ortungssensoren), Mikrofonen und VideokamerasDie Testfahrzeuge sind ausgerüstet mit verschiedenen Sensoren (wie Radar-, Ultraschall-, GPS/Ortungssensoren), Mikrofonen und Videokameras

Videoupptagningarna används för att ta fram statiska och dynamiska trafikobjekt. Dessa kan vara vägmarkeringar, bilar, motorcyklar, cyklar, etc. med dess individuella positioner och rörelser i förhållande till testfordonet, liksom också position och rörelser av fotgängare. För beräkning av möjliga rörelser av en fotgängare - t.ex. om en person har för avsikt att korsa en gata - kan man också analysera hur föraren tittar.

Utvalda ljudsignaler i fordonets kupé används för att indikera att ett fordon som kör efter en ambulans med påsatt siren och har förkörsrätt, måste lämna fri väg. Video-, ljud- och sensordata används under testkörningen, för att man ska känna av trafikanter och principiella trafikscenarier och agera på dessa utifrån dessa.  I en ytterligare utvärdering av upptagningarna tjänar video-, och sensordatan till utveckling och förbättring av assisterade, uppkopplade, del-automatiska och autonoma körfunktioner.
Ljuddata registreras, lagras eller används inte utanför testfordonet.

Vi är inte intresserade av att identifiera någon person, så våra system är inte konfigurerade för något sådant, eftersom detta inte behövs för att utveckla plattformen för assisterade, uppkopplade, del-automatiska och autonoma körfunktioner. Alla trafikobjekt kategoriseras endast som "bilar", "motorcyklar", "fotgängare", etc.. Ändå kan videoupptagningarna innehålla inspelning av enskilda personer, bilnummer eller annan personrelaterad data i trafikbilden. På de följande bilderna ska man se upptagningarna av fordon och fotgängare i synfältet från ett testfordon. Dessa identifieras och klassificeras uteslutande som "personer", "bilar", "lastbilar" med hjälp av algoritmerna. Bilderna används inte till identifiering av de förbipasserande fotgängarna eller av de olika bilmodellerna eller dess förare.

Följande bilder visar videoupptagningarna (Bild 1) och data som programmet utläser, som består av objektidentifikationen "lastbil = rosa yta", "bil = gul yta" och "person = blå yta" (Bild 2).

Die Abbildung zeigt die Videoaufnahme und die per Software extrahierten Daten. Die Abbildung zeigt die Videoaufnahme und die per Software extrahierten Daten.

Vilka juridiska principer används för databehandlingen?

De juridiska grunderna, som gäller framtagning och bearbetning av video- och ljudupptagningar i testfordonets omgivning (inklusive upptagningar av personrelaterad data om t.ex. fotgängare och personbilsförare), baseras på befogat intresse som de ansvariga har gemensamt, BMW och QUALCOMM enligt art. 6 avs. 1 lit. f DSGVO.

BMW:s och QUALCOMM:s berättigade intresse av att bearbeta och lagra dessa videoinspelningar beror på båda parters intresse av att använda testfordonen och vidareutveckla plattformen för assisterade, uppkopplade, del-automatiska och autonoma komfortfunktioner för fordon. Data som har framtagits genom testfordonen under utvecklingsprocessen används för utveckling och frigivning av algoritmer för olika funktioner för assisterad, uppkopplad, del-automatisk och autonom körning. Dessutom finns ett befogat intresse för bearbetning av data från testfordonen efter produktionsstarten. Det är särskilt viktigt för (i) utvecklingen/frigivning av programversionen för felbekämpning, (ii) för skydd vid en eventuell rättegång eller (iii) att följa de rättsliga skyldigheterna, särskilt kraven från myndigheterna.

Dessutom har BMW och QUALCOMM ett befogat intresse för förbättring av fordons- och trafiksäkerheten genom utveckling av egna körsystem.  Detta kan också tjäna det allmännas intresse. Videoupptagningarna av omgivningarna runt testfordonen är nödvändiga för att möjliggöra en säker användning av assisterade, uppkopplade, del-automatiserade och autonoma fordon.

Hur länge lagrar vi din data?

Vi lagrar din personrelaterade data bara så länge som respektive syfte kräver. Om data bearbetas av flera syften, så raderas data eller lagras i en form som är anonym och inte kan återhärledas till dig, så snart de sista syftet uppfyllts.

Hur säkras din data?

Vi säkrar din data enligt senaste tekniken. Exempelvis används nedanstående säkerhetsåtgärder för att skydda din personrelaterade data mot missbruk eller annan otillåten bearbetning.
Åtkomst till personrelaterad data är begränsad till ett begränsat antal behöriga personer för beskrivna syften:

 • Insamlad data överförs bara i kodad form.
 • Det IT-system som bearbetar dessa data är tekniskt avgränsat från andra system, för att förhindra obehörig åtkomst, exempelvis hackning.
 • Åtkomsten till dessa IT-system är permanent övervakade, så att missbruk kan upptäckas och undvikas snabbt.

Till vem ger vi data vidare och hur skyddas du då?

För att utveckla och validera säkra och pålitliga algoritmer för utveckling av en plattform för assisterad, uppkopplad, del-automatisk och autonom körning, måste man köra miljoner kilometrar med alla kombinationer av hårdvara och mjukvara som används inom detta område. Detta kräver en stor mängd kamera-, och sensordata, som inte kan inhämtas bara från ett företag.

Därför delar vi din data som registrerats av samarbetstestfordonen med våra samarbetspartners. BMW och QUALCOMM kan också vidarebefordra dessa uppgifter till utvalda BMW Group-företag eller QUALCOMM-dotterbolag.
Dessutom kan vi anlita noggrant utvalda tjänsteleverantörer för att bearbeta uppgifter på uppdrag av BMW och/eller Qualcomm enligt databehandlingsavtal.

Varje part kan dela de data som genereras av samarbetstestfordonen individuellt och under eget ansvar med sina noggrant utvalda samarbetspartners.

Till QUALCOMM:s samarbetspartner hör:
OEM-partners och dess underleverantörer för gemensam användning av video- och sensordata, för att undvika dubbla och onödiga testkörningar, universitet och institut som samarbetar inom området forskning och utveckling, samt leverantörer (inklusive utvecklings- och teknologiföretag, molntjänstleverantör och leverantör av programvara för bildbehandling). QUALCOMMs överföring av video-, och sensordatan till våra samarbetspartners är underkastade stränga begränsningsregler för användandet (dvs. för utveckling inom området automatiserad körning).

Till BMWs samarbetspartner hör:
OEM-partners och dess underleverantörer för gemensam användning av video- och sensordata, för att undvika dubbla och onödiga testkörningar, universitet och institut som samarbetar inom området forskning och utveckling, samt leverantörer (inklusive utvecklings- och teknologiföretag). BMWs överföring av video-, och sensordatan till våra samarbetspartners är underkastade stränga begränsningsregler för användandet (dvs. för utveckling inom området automatiserad körning).

BMW och QUALCOMM och dess samarbetspartners använder dessa data särskilt (i) för att utveckla, frige och förfina program för plattformen och (ii) för att integrera programmet i fordonen. Data överförs endast i kodad form.

Video-, och sensordata används inte för identifiering av personer,  BMW och QUALCOMM och dess samarbetspartners använder inte video-, och sensordata för identifiering av personer, eftersom identifiering av personer inte är relevant för utvecklingen av assisterade, uppkopplade, del-automatiska och autonoma körsystem. För utveckling av dessa system är det bara relevant och nödvändigt att registrera fotgängarna som personer (Till skillnad från exempelvis bilar och lastbilar) tillsammans med deras rörelseriktning.

Om data bearbetas i länder utanför Europeiska unionen (EU) som av Europeiska kommissionen inte anses ha en adekvat skyddsnivå för personrelaterad data, kommer den överförande parten att använda EU:s standardavtalsklausuler ("EU SCC") med lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din personrelaterad data behandlas i samklang med europeiska dataskyddsstandarder.

Om data behandlas i Storbritannien (UK) och därefter överförs till andra jurisdiktioner som av den brittiska regeringen inte anses ha en adekvat skyddsnivå för personuppgifter, kommer sådana dataöverföringar (i tillämpliga fall) att göras i enlighet med bestämmelserna i UK International Data Transfer Addendum för EU SCCs.
Om du vill se de specifika skyddsmekanismerna för överföring av data i andra länder, tar du kontakt med oss genom en av de nedanstående kommunikationskanalerna.

Europeiska unionen har redan fastställt en jämförbar nivå av dataskydd för vissa länder utanför EU, såsom Förenade kungariket (UK), USA (för mottagare som certifierats enligt ramverket för dataskydd), Kanada eller Schweiz. Eftersom dataskyddsnivån är jämförbar, behöver dataöverföringen i dessa länder inga särskilda tillstånd eller överenskommelser.

Kontaktdetaljer, dina rättigheter och din rätt att överklaga hos tillsynsmyndigheterna

Om du vill veta mer om bearbetning av dina data under parternas gemensamma kontroll och ansvar, eller om du vill utöva dina rättigheter som registrerad, kan du när som helst kontakta oss:

eller

Du kan också vända dig till en av de ansvariga kontaktpersonen gällande dataskydd:

BMW AG
Datenschutzbeauftragter
Petuelring 130
80788 München

Qualcomm Technologies International, Ltd.
Churchill House Cambridge Business Park, Cowley Road, 
Cambridge, Cambridgeshire UK CB40WZ
Attention: Legal Department 

Märkning av testfordonen

Testfordonen är märkta med följande eller jämförbara klisterdekaler:

Aufkleber der TestfahrzeugeAufkleber der Testfahrzeuge

Rättigheter

Som en person som berörs av bearbetad data kan du hos oss hävda dina rättigheter enligt DSGVO eller andra passande dataskyddsbestämmelser.

I vissa situationer kan vi inte ge besked om alla data på grund av juridiska regler eller utifrån den information som vi har till förfogande. Exempelvis kan det hända att vi inte kan hämta bilder på personer utan ytterligare information. Eftersom registrerade personer i testfordonets område inte kan identifieras utan ytterligare information och då ett sådant igenkännande inte är nödvändig för BMWs och QUALCOMMs bearbetningssyfte, får vi av juridiska skäl inte utföra ytterligare databearbetning för att identifiera registrerade personer.  I sådana fall kan dina rättigheter enligt art. 15 till 20 i GDPR uteslutas. Dina rättigheter gäller endast om du ger oss ytterligare information (t.ex. datum, tid, om du var fotgängare eller i ett annat fordon) med vilken vi tydligt kan identifiera dig. Även med denna kompletterande information kan vi inte alltid bifalla dina krav på åtkomst eller radering av data, eftersom vi inte kan identifiera några personer på videoupptagningarna och därför inte vet vem som är med på upptagningarna. Era rättigheter är begränsade av andra juridiska orsaker eller på grund av juridiska krav på att lagra data.

Under eller omedelbart efter dataupptagningen genom testfordonet (t.ex. om du som fotgängare finns i kamerans bild och syns på upptagningen) kan du direkt ifrån föraren begära radering av relevant data.

Enligt DSGVO har du som berörd person följande rättigheter emot BMW och QUALCOMM:

Rätt till upplysning (Art. 15 DSGVO):

Du kan alltid begära information om din data som vi har om dig. Denna upplysning gäller bland annat datakategorier som vi bearbetar, för vilket syfte vi bearbetar dessa, härkomst av data, om vi inte direkt har inhämtat dessa från dig och eventuellt vilken mottagare som vi har överlämnat din data till. Du kan utan kostnad på en kopia av din data. Om du vill ha flera kopior, förbehåller vi rätten att fakturera dig för ytterligare kopior.

Rätt till rättelse (Art. 16 DSGVO):

Ni kan från oss begära korrigering av din data. Foton eller videoinspelningar är i sig "korrekta" eftersom de avbildar en fotograferad eller inspelad person i verkligheten. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att hålla den data vi har och behandlar om dig korrekt, fullständig och uppdaterad baserat på den aktuella information som står till vårt förfogande.

Rätt till radering (Art. 17 DSGVO):

Ni kan från oss begära radering av din data, om de juridiska förutsättningarna för detta föreligger. Detta kan vara fallet enligt art. 17 DSGVO, om:

 • Data inte längre behövs för syftet för vilket datan har insamlats eller bearbetats på något sätt;
 • Du har återkallat samtycket att bearbeta datan, eller om någon annan juridisk tillåtelse saknas;
 • Du inlämnar in en protest om användning av din data där ingen juridisk grund för bearbetning föreligger, eller om du lämnar in en protest mot användning till direktreklam;
 • Data har behandlats på ett olagligt sätt och om behandlingen inte är nödvändig.
 • Data används för vetenskapliga forskningsändamål, och förutsatt att raderingen av uppgifterna inte förhindrar eller avsevärt försvårar uppnåendet av detta mål.
 • Rättsliga anspråk ska göras gällande, utövas eller försvaras.

Rätt till begränsning av bearbetningen (Art. 18 DSGVO):

Ni kan begära begränsning av bearbetningen av din data, om:

 • Du bestrider uppgifternas riktighet - i detta fall kan behandlingen begränsas under den tid som krävs för att kontrollera uppgifternas riktighet.
 • Bearbetningen är olaglig och du avböjer radering av din data och i stället begär en begränsning av bearbetningen;
 • Vi inte längre behöver din data, men som du behöver för att göra juridiska anspråk giltiga, att utöva eller försvara dessa.
 • Du inlämnar in en protest om användning av din data, när det ännu inte är fastlagt om våra skäl uppväger dina.

Rätt till dataöverföring (Art. 20 DSGVO):

Du har rätt att begära att vi överför dina uppgifter - om det är tekniskt möjligt - till en annan ansvarig. Denna rätt har du dock bara om databearbetningen beror på ditt samtycke eller om det behövs för att genomföra ett avtal. I stället för att få en kopia på din data kan du be oss att överföra datan direkt till någon annan som du anger.

Rätt till protest (Art. 21 DSGVO):

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina uppgifter av skäl som rör din särskilda situation, förutsatt att databehandlingen baseras på ditt samtycke eller på våra eller en tredje parts legitima intressen. I detta fall bearbetar vi inte längre din data. Det senare gäller inte om vi kan påvisa juridiska skäl för bearbetningen, som överväger dina intressen eller om vi behöver din data för att göra juridiska anspråk giltiga, att utöva eller försvara dessa.

Utsatt tid för att uppfylla dina rättigheter

Vi bemödar oss principiellt att klara av alla ansökningar inom en månad. Denna behandlingstid kan dock förlängas av skäl som hänför sig till den registrerades särskilda rättigheter eller komplexiteten i din förfrågan.

Överklagande till tillsynsmyndigheterna

BMW AG och Qualcomm Technologies International, Ltd. tar din oro och rättigheter på största allvar. Om du emellertid anser att vi inte har hörsammat din oro och rättigheter, har du rättighet att lämna in en överklagan till ansvariga dataskyddsmyndigheter. Under omständigheter kan du också ha möjlighet att överklaga till domstol